Ngày: Tháng Mười 3, 2018

Đăng ký, ngừng sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP

03/10/2018

Từ ngày 01 tháng 10 năm 2018 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của chính phủ ban hành ngày 12/09/2018 chính thức có hiệu lực thi hành. Việc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử và ngừng đăng ký hóa đơn […]