Ngày: Tháng Mười Hai 14, 2018

Hướng dẫn cách ghi sổ Nhật Ký chung trên excel

Hướng dẫn cách ghi sổ Nhật Ký chung trên excel

14/12/2018

Ghi sổ bằng hình thức Nhật ký chung là tất cả các Nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều phải được ghi vào sổ Nhật Ký Chung, theo trình tự theo trình tự thời gian phát sinh và theo nội dung kinh tế của nghiệp vụ đó. Các số liệu trên các sổ Nhật ký […]

Hạch toán tài khoản 214 – Khấu hao TSCĐ

Hạch toán tài khoản 214 – Khấu hao TSCĐ

14/12/2018

Tài khoản 214 dùng để phản ánh tình hình tăng giảm giá trị  hao mòn và giá trị hao mòn luỹ kế của các loại TSCĐ và bất động sản (BĐS) đầu tư trong quá trình sử dụng do trích khấu hao TSCĐ, BĐS đầu tư và những khoản tăng, giảm hao mòn khác của […]