Ngày: Tháng Tám 26, 2019

Quy định về khấu hao tài sản cố định mới nhất

Quy định về khấu hao tài sản cố định mới nhất

26/08/2019

Hiểu về các khái niệm tài sản cố định, phân loại tài sản cố định. Quy định về khấu hao tài sản cố định mới nhất qua bài viết dưới đây. 1. Tài sản cố định là gì? Tài sản cố định (TSCĐ) là tư liệu sản xuất chuyên dùng trong sản xuất kinh doanh, có giá trị […]