Day: Tháng Mười 22, 2019

Dự phòng nợ phải thu khó đòi

Hướng dẫn xử lý các khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi theo TT 48

22/10/2019

Dự phòng nợ phải thu khó đòi là gì? Đối tượng lập dự phòng nợ phải thu khó đòi là gì? Vì sao phải trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi? Dưới đây kỹ năng kế toán hướng dẫn xử lý các khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi theo Thông tư […]