Bài Tập

Bài tập về sổ kế toán và hình thức sổ kế toán – bài 1 có lời giải

Hệ thống bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh

>>>>> Xem thêm: Hệ thống bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh Tại một doanh nghiệp có số liệu đầu kỳ của các tài khoản được kế toán tập hợp như sau: – Tiền mặt                                                  100.000.000 đồng – Vay ngắn hạn                                          200.000.000 đồng – …

Chi tiết...