chi phí tiền lương

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Kiểm tra chi phí tiền lương trước khi quyết toán thuế TNDN

06/02/2018

Việc kiểm tra chi phí tiền lương trước khi quyết toán thuế TNDN đóng vai trò quan trọng trong việc quyết toán thuế TNDN. Chi phí lương được xem là khoản chi phí nhạy cảm khi quyết toán thuế TNDN. Đây là khoản chi phí liên quan trực tiếp đến lợi ích của người lao […]

Chi phí lương hợp lệ cần những hồ sơ gì

Chi phí lương hợp lệ cần những hồ sơ gì

21/11/2017

Chi phí lương luôn là một khoản chí phí không có hóa đơn, vì vậy Doanh nghiệp để đảm bảo tính hợp lý hợp lệ của khoản chi phí này cần phải chuẩn bị chứng từ hợp lý cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động để tránh trường hợp bị loại chi phí lương […]