Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) mới nhất

Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào theo quy định mới nhất

Bài viết này, Kỹ Năng Kế Toán sẽ trình bày các điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định mới nhất (Quy định trong thông tư số173/2016/TT-BTC và thông tư số 26/2015/TT-BTC  về sửa đổi, bổ sung Điều 15 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 […]