Thời điểm xuất hóa đơn theo quy định mới nhất

cách viết hóa đơn giá trị gia tăng

Thời điểm xuất hóa đơn theo quy định mới nhất

Thời điểm xuất hóa đơn theo quy định mới nhất được trình bày trong thông tư số 39/2014/TT-BTC. Kỹ Năng Kế Toán đưa ra các quy định hướng dẫn về thời điểm xuất hóa đơn trong thông tư này như sau: 1. Thời điểm xuất hóa đơn đối với hoạt động bán hàng hoá Theo […]