tiền lương hợp lệ

Chi phí lương hợp lệ cần những hồ sơ gì

Chi phí lương hợp lệ cần những hồ sơ gì

Chi phí lương luôn là một khoản chí phí không có hóa đơn, vì vậy Doanh nghiệp để đảm bảo tính hợp lý hợp lệ của khoản chi phí này cần phải chuẩn bị chứng từ hợp lý cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động để tránh trường hợp bị loại chi phí lương […]