Việt Nam bắt đầu thực hiện báo cáo tài chính Nhà nước

bài tập tính giá các đối tượng kế toán

Việt Nam bắt đầu thực hiện báo cáo tài chính Nhà nước từ năm 2018

Mùa báo cáo tài chính 2018 đánh dấu dấu mốc quan trọng khi toàn bộ các nội dung về tài sản Nhà nước, nợ phải trả của Nhà nước, nguồn vốn Nhà nước, kết quả hoạt động tài chính Nhà nước… đều sẽ được thể hiện trong báo cáo tài chính Nhà nước (phạm vi […]