Kế toán phải trả người lao động

Phải trả người lao động là những khoán phải trả và tình hình thanh toán các khoản phải trả cho người lao động của doanh nghiệp như là tiền lương, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội và các khoản phải trả khác thuộc về thu nhập của người lao động.
Kế toán để làm tốt được phần này phải nắm rõ được các khoản phải trả người lao động nêu trên, để tránh trường hợp làm bị chênh lệch số liệu, dẫn đến sai sót.

Kế toán phải trả người lao động09/08/20194 phút đọc

Nguyên tắc kế toán phải trả người lao động

Khoản phải trả người lao động là nghĩa vụ hiện tại của doanh nghiệp phát sinh từ sự kiện nợ người lao động về tiền lương, tiền công, tiền thưởng, Bảo hiểm xã hội và các khoản phải trả khác thuộc về ...

Nguyên tắc kế toán phải trả người lao động
Kế toán phải trả người lao động09/04/201934 phút đọc

Quyền lợi và mức hưởng chế độ Bảo hiểm thất nghiệp mới nhất

Bảo hiểm thất nghiệp(BHTN) là một biện pháp hỗ trợ người lao động giải quyết tình trạng thất nghiệp, nhằm trợ giúp kịp thời cho người lao động trong thời gian chưa tìm kiếm được việc làm và tạo cơ hội ...

Quyền lợi và mức hưởng chế độ Bảo hiểm thất nghiệp mới nhất
Kế toán phải trả người lao động06/08/201819 phút đọc

Hạch toán tài khoản 334 - Phải trả người lao động theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Cách hạch toán Tài khoản 334 - Phải trả người lao động theo thông tư số 200/2014/TT-BTC như thế nào? Cách hạch toán Tài khoản 334 theo thông tư 200/2014/TT-BTC Có thay đổi gì khác so với ...

Hạch toán tài khoản 334 - Phải trả người lao động theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Thông báo