Bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh – bài 2 có lời giải

Bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh - bài 2 có lời giải

>>>>> Xem thêm: Bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh – bài 1 có lời giải

Bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh – bài 2

Đề bài: Tại công ty TNHH Hoàng Lan có số liệu đầu kỳ của các tài khoản được kế toán tập hợp như sau:

(Đơn vị tính: đồng)

– Tiền mặt:                                               100.000.000 đồng

– Vay ngắn hạn                                        200.000.000 đồng

– Tiền gửi ngân hàng                               300.000.000 đồng

– Phải trả cho người bán                         100.000.000 đồng

– Hàng hóa (2.000 sp A)                         100.000.000 đồng

– Phải trả khác                                        100.000.000 đồng

– Công cụ dụng cụ                                  100.000.000 đồng

– Nguồn vốn kinh doanh                       1.600.000.000 đồng

– Phải thu khách hàng                              200.000.000 đồng

– TSCĐ hữu hình                                  1.500.000.000 đồng

– Hao mòn TSCĐ                                  300.000.000 đồng

Trong kỳ có một số nghiệp vụ phát sinh như sau: học kế toán tổng hợp

1.Mua một công cụ dụng cụ sử dụng ở bộ phận bán hàng và thuộc loại phân bổ 6 kỳ, trị giá 6.380.000 đồng, gồm 10% thuế GTGT, chưa thanh toán cho khách hàng. Chi phí phát sinh liên quan đến công cụ dụng cụ này, doanh nghiệp đã thanh toán theo hóa đơn có 5% thuế GTGT là 210.000 đồng bằng tiền mặt.

2.Ngân hàng báo có khoản tiền người mua thanh toán cho doanh nghiệp là 200.000.000 đồng và báo nợ khoản tiền doanh nghiệp thanh toán cho người bán là 100.000.000 đồng. Học kế toán ở đâu tốt tphcm

3.Mua một TSCĐ sử dụng ở bộ phận quản lí doanh nghiệp, thời gian sử dụng hữu ích là 10 năm, giá mua trên hóa đơn có 10% thuế GTGT là 638.000.000 đồng, chưa thanh toán cho khách hàng. Chi phí vận chuyển, lắp đặt, chạy thử được kế toán tập hợp lại như sau:

a.Chi phí dịch vụ mua ngoài chưa thanh toán là 3.000.000 đồng

b.Các chi phí phát sinh liên quan đến TSCĐ này thanh toán bằng chuyển khoản 12.000.000 đồng. học xuất nhập khẩu

4.Tiền lương phải trả cho nhân viên ở bộ phận bán hàng là 20.000.000 đồng, bộ phận quản lí doanh nghiệp là 10.000.000 đồng.

5.Trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn theo quy định. Giả sử công ty trích 16% BHXH; 3% BHYT; 1% BHTN và 2% KPCĐ tính vào chi phí và trừ vào lương của người lao động là 6% BHXH; 1,5% BHYT; 1% BHTN.

6.Nhập kho 10.000 sản phẩm A, đơn giá 50.000 đồng/sản phẩm, thuế GTGT 10% chưa thanh toán cho khách hàng. Người bán giao hàng tại kho của doanh nghiệp. học kế toán thực hành ở đâu tốt tại hà nội

7.Thanh lý một TSCĐ đã khấu hao hết có nguyên giá ghi trong sổ sách là 300.000.000 đồng, thời gian sử dụng hữu ích là 5 năm sử dụng ở bộ phận bán hàng. lớp học kế toán 

8.Xuất kho bán trực tiếp cho khách hàng K 4.000 sản phẩm A, đơn giá bán 80.000 đồng, thuế GTGT 10%, khách hàng thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng 50%, số còn lại nợ. Áp dụng phương pháp xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền cuối kỳ.

9.Mức khấu hao đầu kỳ ở bộ phận bán hàng 14.600.000 đồng, ở bộ phận quản lí doanh nghiệp là 7.800.000 đồng

10.Tạm ứng 50% lương đợt 1 cho CB-CNV bằng tiền mặt. Xuất kho công cụ dụng cụ ở nghiệp vụ số 1.

11.Tính tiền lương trả đợt 2 bằng tiền mặt cho CB-CNV

12.Kết chuyển giá vốn hàng bán 200.000.000 đồng, chi phí bán hàng 35.000.000 đồng, chi phí quản lí doanh nghiệp là 25.000.000 đồng. Kết chuyển doanh thu 320.000.000 đồng. Kết chuyển lãi 60.000.000 đồng.

Yêu cầu:

1. Lập bảng cân đối kế toán đầu kỳ.

2. Định khoản và phản ánh vào sơ đồ tài khoản các nghiệp vụ phát sinh.

cách tính kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh

Lời giải đề nghị:

1. Lập bảng cân đối kế toán đầu kỳ:

TÀI SẢNNỢ PHẢI TRẢ và VỐN CHỦ SỞ HỮU
Tiền mặt100.000Vay ngắn hạn200.000
Tiền gửi ngân hàng300.000Phải trả cho người bán100.000
Phải thu khách hàng200.000Phải trả khác100.000
Hàng hóa (2.000 sp)100.000Nguồn vốn kinh doanh1.600.000
Công cụ dụng cụ100.000
TSCĐ hữu hình1.500.000
Hao mòn TSCĐ(300.000)
Tổng tài sản2.000.000Tổng nguồn vốn2.000.000

2.Định khoản và phản ánh vào sơ đồ tài khoản các nghiệp vụ phát sinh.

Mua công cụ dụng cụ:

               1a           Nợ          153                     5.800.000

                              Nợ           133                      580.000

                                              Có      331         6.380.000

Chi phí vận chuyển công cụ dụng cụ:

               1b           Nợ          153                       200.000

                              Nợ          153                         10.000

                                              Có      111           210.000

Ngân hàng báo có:

               2a           Nợ          112                       200.000.000

                                              Có      131           200.000.000

Ngân hàng báo nợ:

               2b           Nợ          331                    100.000.000

                                              Có      112         100.000.000

Mua một TSCĐ:

               3a           Nợ          241                    580.000.000

                              Nợ          133                     58.000.000

                                              Có      331         638.000.000

Chi phí lắp đặt, chạy thử:

               3b           Nợ          241                     20.000.000

                                              Có      331           3.000.000

                                              Có      111           5.000.000

                                              Có      112         12.000.000

Ghi nhận nguyên giá TSCĐ:

               3c           Nợ          211                     600.000.000

                                              Có      241         600.000.000

Mức khấu hao tăng trong kỳ:

          Mức khấu hao = 600.000.000 / (12*10) = 5.000.000

Tiền lương phải trả cho nhân viên trong doanh nghiệp:

               4             Nợ          641                       20.00.000

                              Nợ          642                      10.000.000

                                              Có      334           30.000.000

Các khoản trích theo quy định trên tiền lương: học kế toán thuế

               5             Nợ          641                     4.400.000

                              Nợ          642                     2.200.000

                              Nợ          334                     2.550.000

                                              Có      338         9.150.000

Nhập kho sản phẩm A:

               6             Nợ          156                      500.000.000

                              Nợ          133                        50.000.000

                                              Có      331           550.000.000

Thanh lý một TSCĐ:

               7           Nợ            214                     300.000.000

                                              Có      211         300.000.000

Mức khấu hao giảm trong kỳ:

              Mức khấu hao =300.000.000 / (12*5)  =  5.000.000

Xuất kho bán trực tiếp cho khách hàng:

               8a           Nợ          632                     200.000.000

                                              Có      156          200.000.000

Ghi nhận doanh thu: phân tích tài chính

               8b           Nợ          131                      352.000.000

                                              Có      511           320.000.000

                                              Có      3331           32.000.000

Thanh toán bằng chuyển khoản 50%:

               8c           Nợ          112                      176.000.000

                                              Có      131          176.000.000

Tổng mức khấu hao kỳ này ở bộ phận bán hàng:

                   Mức trích KH = 14.600.000 = 5.000.000 = 9.600.000

Tổng mức khấu hao kỳ này ở bộ phận quản lí doanh nghiệp:

                   Mức trích KH = 7.800.000 + 5.000.000 = 12.800.000

Trích khấu hao TSCĐ:

               9            Nợ          641                          9.600.000

                              Nợ         642                        12.800.000

                                              Có      214            22.400.000

Thanh toán lương đợt 1 bằng tiền mặt:

               10a             Nợ       334                      15.000.000

                                              Có      111           15.000.000

Xuất kho công cụ dụng cụ dùng ở bộ phận bán hàng:

               10b           Nợ         142                       6.000.000

                                              Có      153             6.000.000

Phân bổ trong  kỳ mỗi kỳ:

               10c            Nợ         641                      1.000.000

                                               Có      142           1.000.000

Thanh toán lương đợt 2 bằng tiền mặt:

               11             Nợ         334                      13.200.000

                                               Có      111          13.200.000

Kết chuyển chi phí:

               12            Nợ          911                      260.000.000

                                               Có      632          200.000.000

                                               Có      641             35.000.000

                                               Có      642             25.000.000

Kết chuyển doanh thu: học nghiệp vụ xuất nhập khẩu

               13            Nợ          511                      320.000.000

                                               Có      911          320.000.000

Kết chuyển lãi:

               14            Nợ          911                       60.000.000

                                               Có      421            60.000.000

Bài viết được tham khảo từ: Kế toán Lê Ánh

Mong bài viết của kỹ năng kế toán sẽ hữu ích với bạn!

>>> Có thể bạn quan tâm: Bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh – bài 3 có lời giải

Để hiểu rõ và nắm bắt hệ thống được các công việc của kế toán cần làm trong doanh nghiệp, ngoài việc tự trau dồi thêm kiến thức kế toán, làm các bài tập kế toán cơ bản thì các bạn cũng nên tham khảo thêm các khóa học kế toán tổng hợp thực hành để được các giảng viên là kế toán trưởng đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc thực tế hướng dẫn, xem bài viết học kế toán tổng hợp thực hành ở đâu tốt nhất để lựa chọn được địa chỉ học chất lượng

 

3 thoughts on “Bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh – bài 2 có lời giải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *