Bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh - bài 3 tự giải

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 07/12/2017 8 phút đọc

>>>>> Tham khảo thêm: Bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh - bài 2 tự giải

Bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh - Bài 3

Đề bài: Tại công ty TNHH Hoàng Sa có các thông tin, số liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh trong kỳ được kế toán ghi nhận trong các tài liệu như sau:

Tài liệu 1: Số dư đầu kỳ của các tài khoản: phân tích tín dụng

- Tiền gửi ngân hàng 200.000.000 đồng

- Ký quỹ ký cược dài hạn X đồng

- Công cụ dụng cụ 10.000.000 đồng

- Tiền mặt 100.000.000 đồng

- Hàng hóa (4.000 sản phẩm) 200.000.000 đồng

- Vay ngắn hạn 500.000.000 đồng

- Phải thu khách hàng 300.000.000 đồng

- Thuế GTGT được khấu trừ 110.000.000 đồng

- Phải trả người bán 400.000.000 đồng

- Tài sản cố định 1.20.000.000 đồng

- Đầu tư chứng khoán ngắn hạn 100.000.000 đồng

- Nguồn vốn kinh doanh 1.200.000.000 đồng

- Tiền lương phải trả 80.000.000 đồng

- Phải trả khác 20.000.000 đồng

- Hao mòn lũy kế 70.000.000 đồng

kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh

Tài liệu 2: Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ: Học nguyên lý kế toán

1.Nhận được giấy báo Có của ngân hàng về khoản khách hàng trả nợ cho công ty 100.000.000 đồng. học xuất nhập khẩu ở đâu

2.Nhập kho 2.000 sản phẩm, đơn giá 53.900 đồng/sản phẩm, gồm 10% thuế GTGT, chưa thanh toán cho nhà cung cấp. Chi phí vận chuyển bốc dỡ theo hóa đơn bên bán là 2.000.000 đồng, thuế GTGT 10%, thanh toán bằng tiền mặt.

3.Nhận được giấy báo Nợ của ngân hàng về khoản tiền thanh toán cho người bán 200.000.000 đồng.

4.Tiền lương phải trả cho nhân viên bộ phận bán hàng là 30.000.000 đồng, cho bộ phận quản lí doanh nghiệp 10.000.000 đồng.

5.Trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn theo tỷ lệ quy định tính vào chi phí có liên quan kể cả phần trừ lương.

6.Trích khấu hao tài sản cố định trong kỳ theo phương pháp khấu hao đường thẳng, thời gian sử dụng hữu ích của tất cả các tài sản cố dịnh là 5 năm, trích khấu hao theo tháng. Biết rằng, nguyên giá tài sản cố định đầu kỳ sử dụng ở bộ phận bán hàng và bộ phận quản lí doanh nghiệp theo tỷ lệ lần lượt là 2:1

7.Xuất kho 2.000 sản phẩm đi tiêu thụ trực tiếp, đơn giá bán 100.000 đồng/sản phẩm, thuế GTGT 10%, khách hàng thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng. Biết rằng công ty áp dụng phương pháp xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền liên hoàn hay còn gọi là bình quân gia quyền thời điểm. học khai báo thuế

8.Chi phí phát sinh thanh toán bằng tiền mặt theo hóa đơn gồm 10% thuế GTGT là 27.500.000 đồng, phân bổ cho bộ phận bán hàng 15.000.000 đồng, bộ phận quản lí doanh nghiệp 10.000.000 đồng.

Yêu cầu:

1.Tìm X. Lập bảng cân đối kế toán đầu kỳ.

2.Định khoản và phản ánh vào sơ đồ tài khoản các nghiệp vụ phát sinh. Tính kết quả kinh doanh trong kỳ.

3.Lập bảng cân đối tài khoản.

4.Lập bảng cân đối kế toán cuối kỳ.

>>> Có thể bạn quan tâm: Học kế toán tổng hợp tại TPHCM

khóa học nghiệp vụ xuất nhập khẩu tại hà nội

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh - bài 2 tự giải

Bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh - bài 2 tự giải

Bài viết tiếp theo

Kế Toán Tài Sản Cố Định Là Gì? Cần Làm Gì?

Kế Toán Tài Sản Cố Định Là Gì? Cần Làm Gì?
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo