Bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh – bài 5 tự giải

Bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh - bài 5 tự giải

>>>>> Xem thêm: Bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh – bài 4 tự giải

Bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh – Bài 5

Công ty TNHH Hoàng Minh kê khai và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, xuất kho theo phương pháp nhập trước xuất trước, khấu hao theo phương pháp đường thẳng, có các số liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh trong kỳ được kế toán ghi nhận trong các tài liệu như sau:

Tài liệu 1: Số dư đầu kỳ của một số tài khoản: khóa học kế toán ngắn hạn tại tphcm

– Tài sản cố định                                               500.000.000 đồng

– Hao mòn TSCĐ                                              100.000.000 đồng

– Công cụ, dụng cụ                                             10.000.000 đồng

– Hàng hóa (1.000 sản phẩm)                           100.000.000 đồng

– Chi phí trả trước                                                 5.000.000 đồng

– Tiền mặt                                                          50.000.000 đồng

– Tiền gửi ngân hàng                                       150.000.000 đồng

– Nợ người bán                                                  50.000.000 đồng

– Người mua nợ                                                 60.000.000 đồng

– Khoản phải thu khác                                      40.000.000 đồng

– Khoản phải trả khác                                       20.000.000 đồng khóa học kế toán thuế

– Thuế GTGT phải nộp                                    30.000.000 đồng

– Tài sản thiếu chờ xử lý                                   10.000.000 đồng

– Lãi chưa phân phối                                        45.000.000 đồng

– Nguồn vốn kinh doanh                                  500.000.000 đồng

– Quỹ đầu tư phát triển                                      20.000.000 đồng

– Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản               50.000.000 đồng

– Quỹ khen thưởng, phúc lợi                             40.000.000 đồng

– Vay ngắn hạn ngân hàng                                70.000.000 đồng

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh

Tài liệu 2: Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ:

1.Công ty mua 5.000 sản phẩm, đơn giá 110.000 đồng/sản phẩm, gồm 10% thuế GTGT, chưa thanh toán cho người bán

2.Công ty thu khoản phải thhu khác bằng tiền mặt là 5.000.000 đồng

3.Công ty dùng tiền gửi ngân hàng trả nợ ngân sách 10.000.000 đồng

4.Công ty trả hộ chi phí vận chuyển, bốc xếp hàng hóa bằng tiền mặt 2.200.000 đồng, gồm 10% thuế GTGT. học báo cáo thuế

5.Công ty vay ngắn hạn ngân hàng trả nợ người bán 300.000.000 đồng

6.Công ty dùng tiền mặt mua công cụ dụng cụ nhập kho 5.000.000 đồng. học xuất nhập khẩu

7.Tài sản thiếu chờ xử lí công ty đã giải quyết đưa vào chi phí hoạt động khác là 5.000.000 đồng.

8.Công ty xuất kho 4.000 sản phẩm, đơn giá bán 120.000 đồng/sản phẩm, thuế GTGT 10%, người mua nhận hàng tại kho và đã thanh toán trị giá lô hàng bằng ½ tiền mặt, số còn lại ½ nợ lại. Chi phí bốc vác hàng hóa khi bán trả tiền mặt 2.000.000 đồng.

9.Tiền điện phải trả là 5.500.000 đồng, gồm 10% thuế GTGT, phân bổ cho bộ phận quản lí 2.000.000 đồng, bộ phận tiêu thụ 3.000.000 đồng.

10.Công ty trích khấu hao TSCĐ hữu hình ở bộ phận quản lí 2.000.000 đồng, ở bộ phận tiêu thụ là 3.000.000 đồng. phân tích kết quả kinh doanh

11.Trả lãi tiền vay ngắn hạn ngân hàng 1.000.000 đồng bằng tiền mặt.

12.Công ty được tặng một tài sản cố định hữu hình trị giá 50.000.000 đồng.

13.Công ty chi quỹ khen thường phúc lợi bằng tiền gửi ngân hàng là 5.000.000 đồng.

14.Công ty trả chi phí tiếp khách ở bộ phận quản lí bằng tiền mặt là 1.000.000 đồng

15.Tiền lương phải trả ở bộ phận quản lí là 20.000.000 đồng, ở bộ phận tiêu thụ là 40.000.000 đồng. Trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn theo tỷ lệ quy định tính vào chi phí có liên quan kể cả trừ vào lương của người lao động. Giả sử công ty trích 16% BHXH; 3% BHYT; 1% BHTN và 2% KPCĐ tính vào chi phí và trừ vào lương của người lao động là 6% BHXH; 1,5% BHYT; 1% BHTN.

16.Công ty được người mua trả nợ 20.000.000 đồng, công ty chhuyenr trả luôn nợ vay ngắn hạn ngân hàng.

17.Công ty xuất công cụ dụng cụ cho bộ phận quản lí 4.000.000 đồng, phân bổ dần trong 4 kỳ.

18.Khấu trừ thuế GTGT đầu vào với thuế GTGT đầu ra.

Yêu cầu:

1.Mở tài khoản và ghi số dư đầu kỳ vào tài khoản.

2.Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên và ghi vào các tài khoản liên quan.

3.Tính kết quả lãi (lỗ) và kết chuyển lãi lỗ của doanh nghiệp vào cuối kỳ.

4.Lập bảng cân đối tài khoản cuối kỳ.

5.Lập bảng cân đối kế toán cuối kỳ.

>>>> Có thể bạn quan tâm: Trung tâm dạy kế toán thực hành tốt nhất TPHCM

khóa học xuất nhập khẩu cho người chưa biết gì

One thought on “Bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh – bài 5 tự giải”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *