Bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp – bài 2 tự giải

Bài tập báo cáo kế toán doanh nghiệp - tự giải số 2

>>>> Xem thêm: Bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp – bài 1 tự giải

Bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp

Tại công ty sản xuất kinh doanh thương mại Tâm Châu, có tình hình tài sản và nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2010 như sau: khóa học kế toán ngắn hạn

(Đơn vị tính: đồng) kế toán tổng hợp

1.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại                                 60.000.000

2.Tạm ứng                                                                  300.000.000

3.Nguyên vật liệu                                                       60.000.000

4.TSCĐ hữu hình                                                       240.000.000

5.Hàng hóa                                                                 120.000.000

6.TSCĐ vô hình                                                         1.640.000.000

7.Quỹ dự phòng phải trả                                             20.000.000

8.Vay ngắn hạn                                                           180.000.000

9.Quỹ khen thưởng phúc lợi                                       60.000.000

10.Lãi chưa phân phối                                                640.000.000

11.Phải trả phải nộp Nhà nước                                   30.000.000

12.Vay dài hạn  học xuất nhập khẩu                          700.000.000

13.Nguồn vốn kinh doanh                                          1.350.000.000

14.Quỹ dự phòng tài chính                                        30.000.000

15.Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản                      700.000.000

16.Tiền gửi ngân hàng                                                50.000.000

17.Thuế thu nhập hoãn lại phải trả                             40.000.000

18.Xây dựng cơ bản dở dang                                     200.000.000

19.Thành phẩm                                                          140.000.000 học xuất nhập khẩu ở đâu

20.Sản phẩm dở dang                                                 100.000.000

21.Tiền mặt                                                                170.000.000

22.Đầu tư chứng khoán dài hạn                                 500.000.000

23.Công cụ, dụng cụ                                                  80.000.000

24.Đầu tư chứng khoán ngắn hạn                              100.000.000

25.Phải trả người bán                                                 10.000.000

Yêu cầu: Lập bảng cân đối kế toán vào ngày 31/12/2010

>>>> Tham khảo thêm: Học chứng chỉ kế toán trưởng ở đâu

học xuất nhập khẩu ở đâu tốt tphcm

Rate this post

4 thoughts on “Bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp – bài 2 tự giải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *