Bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp - bài 2 tự giải

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 21/11/2017 5 phút đọc

>>>> Xem thêm: Bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp - bài 1 tự giải

Bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp

Tại công ty sản xuất kinh doanh thương mại Tâm Châu, có tình hình tài sản và nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2010 như sau: khóa học kế toán ngắn hạn

(Đơn vị tính: đồng) kế toán tổng hợp

1.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 60.000.000

2.Tạm ứng 300.000.000

3.Nguyên vật liệu 60.000.000

4.TSCĐ hữu hình 240.000.000

5.Hàng hóa 120.000.000

6.TSCĐ vô hình 1.640.000.000

7.Quỹ dự phòng phải trả 20.000.000

8.Vay ngắn hạn 180.000.000

9.Quỹ khen thưởng phúc lợi 60.000.000

10.Lãi chưa phân phối 640.000.000

11.Phải trả phải nộp Nhà nước 30.000.000

12.Vay dài hạn học xuất nhập khẩu 700.000.000

13.Nguồn vốn kinh doanh 1.350.000.000

14.Quỹ dự phòng tài chính 30.000.000

15.Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 700.000.000

16.Tiền gửi ngân hàng 50.000.000

17.Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 40.000.000

18.Xây dựng cơ bản dở dang 200.000.000

19.Thành phẩm 140.000.000 học xuất nhập khẩu ở đâu

20.Sản phẩm dở dang 100.000.000

21.Tiền mặt 170.000.000

22.Đầu tư chứng khoán dài hạn 500.000.000

23.Công cụ, dụng cụ 80.000.000

24.Đầu tư chứng khoán ngắn hạn 100.000.000

25.Phải trả người bán 10.000.000

Yêu cầu: Lập bảng cân đối kế toán vào ngày 31/12/2010

>>>> Tham khảo thêm: Học chứng chỉ kế toán trưởng ở đâu

học xuất nhập khẩu ở đâu tốt tphcm

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Chi phí lương hợp lệ cần những hồ sơ gì

Chi phí lương hợp lệ cần những hồ sơ gì

Bài viết tiếp theo

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh
Viết bình luận
Thêm bình luận

4 Bình luận

N
Hệ thống bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp

[…] Bài 2: Tại công ty sản xuất kinh doanh thương mại Tâm Châu, có tình hình tài sản và nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2010 như sau………xem thêm […]

Trả lời
16:25 15/12/2017
G
Bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp - bài 1 tự giải

[…] >>>>> Tham khảo thêm: Bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp – bài 2 tự giải […]

Trả lời
12:20 24/11/2017
T
Hệ thống bài tập về tài khoản và ghi sổ kép kế toán

[…] Bài 2: Tại công ty sản xuất kinh doanh thương mại Tâm Châu, có tình hình tài sản và nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2010 như sau………xem thêm […]

Trả lời
13:16 22/11/2017
G
Bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp - bài 3 tự giải

[…] >>>>> Xem thêm: Bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp – bài 2 tự giải […]

Trả lời
10:49 21/11/2017
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo