Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp - bài 5 tự giải

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 21/11/2017 5 phút đọc

>>>>>> Xem thêm:Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp - bài 4 tự giải

Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp - Bài 5

Có tài liệu tình hình tài sản của doanh nghiệp sản xuất và thương mại Đức Phát tính đến ngày 31/12/2010 như sau:

(Đơn vị tính: đồng)

1.Tiền mặt 150.000.000 học kế toán thực tế

2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 200.000.000

3.Tiền gửi ngân hàng 250.000.000

4.Nợ người bán 200.000.000

5.Nguồn vốn kinh doanh 1.500.000.000

6.Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 50.000.000

7.Quỹ khen thưởng phúc lợi 100.000.000

8.Vay ngắn hạn ngân hàng 300.000.000 học xuất nhập khẩu

9.Nguyên vật liệu 250.000.000

10.Công cụ dụng cụ 50.000.000

11.Thành phẩm 250.000.000 Học kế toán thuế

12.Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 150.000.000

13.Tài sản cố định hữu hình 1.100.000.000

14.Người mua nợ 250.000.000

15.Lãi chưa phân phối 200.000.000

Trong tháng 01/2011 có các nghiệp vụ sau phát sinh:

1.Doanh nghiệp mua một số nguyên vật liệu chưa trả tiền người bán 500.000.000 đồng

2.Doanh nghiệp dùng lãi chưa phân phối bổ sung nguồn vốn kinh doanh 100.000.000 đồng

3.Người mua trả nợ 200.000.000 đồng và doanh nghiệp dùng tiền đó trả luôn nợ vay ngắn hạn

4.Doanh nghiệp nhập kho một số công cụ - dụng cụ trị giá 20.000.000 đồng

Yêu cầu: Hãy lập bảng cân đối kế toán đầu kỳ, bảng cân đối kế toán doanh nghiệp sau mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh và cho nhận xét về tính cân đối của nó.

>>>> Tham khảo thêm: Lớp học kế toán tổng hợp thực hành ở Hà Nội và tphcm

khóa học xuất nhập khẩu thực tế

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp - bài 4 tự giải

Bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp - bài 4 tự giải

Bài viết tiếp theo

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh
Viết bình luận
Thêm bình luận

3 Bình luận

N
Hệ thống bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp

[…] Bài 5: Tình hình tài sản của doanh nghiệp sản xuất và thương mại Đức Phát tính đến ngày 31/12/2010 như sau……….xem thêm […]

Trả lời
15:57 15/12/2017
G
Bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp - bài 4 tự giải

[…] >>>>> Tham khảo thêm: Bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp – bài 5 tự giải […]

Trả lời
13:23 24/11/2017
G
Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp - bài 6 tự giải

[…] >>>>> Xem thêm: Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp – bài 5 tự giải […]

Trả lời
13:58 21/11/2017
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo