Bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp – bài 3 tự giải

Bài tập báo cáo kế toán doanh nghiệp tự giải số 3

>>>>> Xem thêm: Bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp – bài 2 tự giải

Bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp – Bài 3

Tại một công ty Tân Hoàng Giang có các thông tin, số liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh trong kỳ được kế toán ghi nhận trong các tài liệu như sau: lớp kế toán tổng hợp

(Đơn vị tính: đồng) Khóa học kế toán cho người mới bắt đầu

1.Phải thu khách hàng 230.000.000

2.Tạm ứng                                                                       40.000.000

3.Nguyên vật liệu                                                           300.000.000

4.Công cụ dụng cụ                                                          20.000.000

5.Thành phẩm                                                                160.000.000

6.Nguồn vốn kinh doanh                                                1.470.000.000

7.Quỹ đầu tư và phát triển                                              130.000.000

8.Lợi nhuận chưa phân phối                                           45.000.000 

9.Quỹ khen thưởng phúc lợi                                           25.000.000

10.Phải trả người lao động                                             30.000.000 học xuất nhập khẩu

11.Vay dài hạn                                                                100.000.000

12.Tiền mặt                                                                    160.000.000

13.Tiền gửi ngân hàng                                                   190.000.000

14.TSCĐ hữu hình                                                         1.520.000.000

15.Hao mòn TSCĐ hữu hình                                         120.000.000

16.Vay ngắn hạn                                                             500.000.000

17.Phải trả cho người bán                                              150.000.000

18.Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước                     50.000.000

Yêu cầu: Lập bảng cân đối kế toán đầu kỳ

>>>> Tham khảo thêm: Học kế toán ở đâu tốt TPHCM

học xuất nhập khẩu ở đâu tốt hà nội

Rate this post

3 thoughts on “Bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp – bài 3 tự giải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *