Bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp - bài 5 có lời giải

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 21/11/2017 14 phút đọc

>>>>> Xem thêm: Bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp - bài 1 tự giải

Bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp - Bài 5

Đề bài: Công ty TNHH Hào Gia mới thành lập với số vốn ban đầu là 800.000.000 đồng bằng tiền mặt. Khi được cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp và với số vốn theo yêu cầu của luật pháp.khóa học kế toán thuế

Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp A vào ngày thành lập (Ngày 1/1/2008)

Đơn vị tính: đồng

Tài sảnSố tiềnNguồn vốnSố tiền
Tiền mặt600.000.000Vốn chủ sở hữu600.000.000
Tổng tài sản600.000.000Tồng nguồn vốn600.000.000

Giả sử trong tháng 1/2008 có một nghiệp vụ phát sinh như sau:

1) Mua một văn phòng công ty trị giá 500.000.000 đồng, thanh toán 20% bằng tiền mặt, số còn lại nợ chưa thanh toán. tự học xuất nhập khẩu

2) Nhập kho 100.000.000 đồng hàng hóa thanh toán bằng tiền mặt.

3) Vay 200.000.000 đồng để thanh toán cho người bán.

4) Nộp 200.000.000 đồng tiền mặt vào ngân hàng.

5) Thanh toán cho người bán 100.000.000 đồng bằng tiền gửi ngân hàng.

6) Tạm ứng cho nhân viên mua vật tư 20.000.000 đồng bằng tiền mặt.

Yêu cầu: Hãy lập bảng cân đối kế toán cuối kì.

Lời giải đề nghị:

1) Giải thích: Nghiệp vụ kinh tế phát sinh “mua một văn phòng công ty trị giá 500.000.000 đồng, thanh toán 20% bằng tiền mặt, số còn lại nợ chưa thanh toán” liên quan đến 3 đối tượng kế toán. Học kế toán ở đâu tốt tphcm

- Văn phòng công ty: Tài sản tăng 500.000.000 đồng

- Tiền mặt: Tài sản giảm 100.000.000 đồng.

- Nợ phải trả cho người bán: Nguồn vốn tăng 400.000.000 đồng.

2) Giải thích:Nghiệp vụ kinh tế phát sinh “mua 100.000.000 đồng hàng hóa về nhập kho thanh toán bằng tiền mặt” liên quan đến 2 đối tượng kế toán:

- Hàng hóa: Tài sản tăng 100.000.000 đồng.

- Tiền mặt: Tài sản giảm 100.000.000 đồng.

3) Giải thích: nghiệp vụ kinh tế phát sinh “vay 200.000.000 đồng để thanh toán cho người bán” liên quan đến 2 đối tượng kế toán:

- Vay ngân hàng: Nguồn vốn tăng 200. .000.000 đồng.

- Nợ người bán: Nguồn vốn giảm 200.000.000 đồng.

4) Giải thích: nghiệp vụ kinh tế phát sinh “Nộp 200.000.000 đồng tiền mặt vào ngân hàng” liên quan đến 2 đối tượng kế toán: cách dùng hàm sumif

- Tiền mặt: Tài sản giảm 200.000.000 đồng.

- Tiền gửi ngân hàng: Tài sản tăng 200.000.000 đồng.

5) Giải thích: Nghiệp vụ kinh tế phát sinh “Thanh toán cho người bán 100.000.000 đồng bằng tiền gửi ngân hàng” liên quan đến 2 đối tượng kế toán:

- Nợ người bán: Nguồn vốn giảm 100.000.000 đồng.

- Tiền gửi ngân hàng: Tài sản giảm 100.000.000 đồng.

6) Giải thích: nghiệp vụ kinh tế phát sinh “Tạm ứng cho nhân viên mua vật tư 20.000.000 đồng bằng tiền mặt” liên quan đến 2 đối tượng kế toán:

- Tạm ứng: Tài sản tăng 20.000.000 đồng.

- Tiền mặt: Tài sản giảm 20.000.000 đồng.

Sắp xếp theo từng nội dung kinh tế (đơn vị tính 1.000 đồng):

Tiền mặt Vay ngắn hạn

Tiền đầu kỳ 800.000 Số đầu kỳ 0

Tiền tăng trong kỳ 0 Số tăng trong kỳ (3) 200.000

Tiền giảm trong kỳ (1,2,4, 6) 420.000 Số giảm trong kỳ 0

Tiền tồn cuối kỳ 380.000 Số cuối kỳ 200.000

Tiền gửi ngân hàng Nợ phải trả người bán

Số đầu kỳ 0 Số đầu kỳ 0

Số tăng trong kỳ (4) 200.000 Số tăng trong kỳ (1) 400.000

Số giảm trong kỳ (5) 100.000 Số giảm trong kỳ (3,5) 300.000

Số cuối kỳ 100.000 Số cuối kỳ 100.000

Hàng tồn kho Vốn chủ sở hữu

Số đầu kỳ 0 Số đầu kỳ 800.000

Số tăng trong kỳ (2) 100.000 Số tăng trong kỳ (4) 0

Số giảm trong kỳ 0 Số giảm trong kỳ 0

Số cuối kỳ 100.000 Số cuối kỳ 800.000

Tài sản cố đinh Tạm ứng

Số đầu kỳ 0 Số đầu kỳ 0

Số tăng trong kỳ (1) 500.000 Số tăng trong kỳ (6) 20.000

Số giảm trong kỳ 0 Số giảm trong kỳ 0

Số cuối kỳ 500.000 Số cuối kỳ 20.000

*Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp A

Ngày 31/1/200X ngành xuất nhập khẩu

Đơn vị tính: 1.000 đồng học kế toán tổng hợp ở đâu tốt

Tài sảnSố tiềnNguồn vốnSố tiền
Tiền mặt380.000Vay ngắn hạn200.000
Tiền gửi ngân hàng100.000Nợ người bán100.000
Tạm ứng20.000
Hàng tồn kho100.000Vốn chủ sở hữu800.000
Văn phòng500.000
Tổng tài sản1.100.000Tổng nguồn vốn1.100.000

>>> Tham khảo thêm: Đào tạo kế toán thực hành tại Hà Nội

học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp - bài 4 có lời giải

Bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp - bài 4 có lời giải

Bài viết tiếp theo

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh
Viết bình luận
Thêm bình luận

3 Bình luận

N
Hệ thống bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp

[…] Bài 5: Công ty TNHH Hào Gia mới thành lập với số vốn ban đầu là 800.000.000 đồng bằng tiền mặt. Khi được cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp và với số vốn theo yêu cầu của luật pháp………xem thêm […]

Trả lời
15:55 15/12/2017
G
Bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp - bài 4 có lời giải

[…] >>>>> Tham khảo thêm: Bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp – bài 5 có lời giải […]

Trả lời
10:08 21/11/2017
G
Bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp - bài 1 tự giải

[…] >>>>> Xem thêm: Bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp – bài 5 có lời giải […]

Trả lời
10:01 21/11/2017
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo