Bài tập tổng quan về kế toán – bài 5 có lời giải

>>>>> Xem thêm: Bài tập tổng quan về kế toán – bài 4 có lời giải

Giả sử đầu năm tổng tài sản của công ty là 800.000.000  đồng và tổng nợ phải trả là 500.000.000 đồng

1.Nếu trong năm tổng tài sản tăng lên 200.000.000 đồng và tổng nợ phải trả giảm đi 100.000.000 đồng thì vốn chủ sở hữu cuối năm là bao nhiêu?

2.Nếu trong năm tổng tài sản giảm 200.000.000 đồng và vốn chủ sở hữu tăng 100.000.000 đồng thì tổng nợ phải trả cuối năm là bao nhiêu
3.Nếu trong năm tổng nguồn vốn giảm 200.000.000 đồng và vốn chủ sở hữu tăng 100.000.000 đồng thì tổng nợ phải trả cuối năm là bao nhiêu? diễn đàn xuất nhập khẩu

4.Nếu trong năm tổng nợ phải trả tăng 300.000.000 đồng và vốn chủ sở hữu giảm 100.000.000  đồng thì tổng tải sản của công ty cuối năm là bao nhiêu?

5.Nếu trong năm tổng nguồn vốn tăng 300.000.000 đồng và vốn chủ sở hữu giảm 100.000.000 đồng thì tổng tài sản của công ty cuối năm là bao nhiêu?

6.Nếu trong năm tổng nguồn vốn giảm 200.000.000 đồng và vốn chủ sở hữu tăng 100.000.000 đồng thì tổng nợ phải trả cuối năm là bao nhiêu?

7.Nếu vốn chủ sở hữu tăng lên 300.000.000 đồng, nguồn vốn tăng 200.000.000 đồng thì nợ phải trả cuối năm là bao nhiêu? Học kế toán ở đâu tốt tphcm

8.Nếu nguồn vốn tăng lên 200.000.000 đồng, nợ phải trả giảm đi 100.000.000 đồng thì tổng tài sản cuối năm là bao nhiêu?

9.Nếu tổng tài sản tăng lên 200.000.000 đồng, nợ phải trả giảm đi 100.000.000 đồng thì tổng nguồn vốn cuối năm sẽ là bao nhiêu?

10.Nếu tổng tài sản không đổi, nguồn vốn chủ sở hữu tăng lên 100.000.000 đồng thì tổng nguồn vốn cuối năm sẽ là bao nhiêu?

Lời giải đề nghị: học kế toán tổng hợp

Giả sử đầu năm tổng tải sản của công ty là 800.000.000 đồng và tổng nợ phải trả là 500.000.000 đồng

1.Nếu trong tổng tài sản tăng lên 200.000.000 đồng và tổng nợ phải trả giảm đi 100.000.000 đồng thì vốn chủ sở hữu cuối năm là 600.000.000 đồng

2.Nếu trong năm tổng tài sản giảm 200.000.000 đồng và vốn chủ sở hữu tăng 100.000.000 đồng thì tổng nợ phải trả cuối năm là 200.000.000 đồng.
3. Nếu trong năm tổng nguồn vốn giảm 200.000.000 đồng và vốn chủ sở hữu tăng 100.000.000 đồng thì tổng nợ phải trả cuối năm là 200.000.000 đồng.

4.Nếu trong năm tổng nợ phải trả tăng 300.000.000 đồng và vốn chủ sở hữu giảm 100.000.000  đồng thì tổng tải sản của công ty cuối năm là 1.000.000.000 đồng. học kế toán thực hành ở đâu tốt tại hà nội

5.Nếu trong năm tổng nguồn vốn tăng 300.000.000 đồng và vốn chủ sở hữu giảm 100.000.000 đồng thì tổng tài sản của công ty cuối năm là 1.100.000.000.

6.Nếu trong năm tổng nguồn vốn giảm 200.000.000 đồng và vốn chủ sở hữu tăng 100.000.000 đồng thì tổng nợ phải trả cuối năm là 200.000.000 đồng

7.Nếu vốn chủ sở hữu tăng lên 300.000.000 đồng, nguồn vốn tăng 200.000.000 đồng thì nợ phải trả cuối năm là 400.000.000 đồng.

8.Nếu nguồn vốn tăng lên 200.000.000 đồng, vốn chủ sở hữu tăng lên 100.000.000 đồng thì tổng tài sản cuối năm là 1.000.000.000 đồng.

9.Nếu tổng tài sản tăng lên 200.000.000 đồng, nợ phải trả giảm đi 100.000.000 đồng thì tổng nguồn vốn cuối năm sẽ là 1.000.000.000 đồng.

10.Nếu tổng tài sản không đổi, nguồn vốn chủ sở hữu tăng lên 100.000.000 đồng thì tổng nguồn vốn cuối năm sẽ là 800.000.000 đồng.

>>>> Tham khảo thêm: Top trung tâm dạy kế toán tốt nhất hiện nay

học xuất nhập khẩu ở đâu tốt tphcm

 

3 thoughts on “Bài tập tổng quan về kế toán – bài 5 có lời giải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *