Bài tập tổng quan về kế toán – bài 3 tự giải

>>>>>> Xem thêm: Bài tập tổng quan về kế toán – bài 2 tự giải

Tại công ty sản xuất kinh doanh Tiến Thành, có tình hình tài sản và nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2010 như sau (đơn vị tính: đồng).

1.Tiền đồng tại quỹ:   623.200.000               

2.Tạm ứng: 100.000.000                                

3.Phải trả người bán: 300.000.000                

4.Vàng SJC: 50.000.000                                

5.Nhiên liệu: 20.000.000 học kế toán thực hành                               

6.Nợ dài hạn: 616.000.000                                     

7.Vay ngắn hạn: 198.000.000                               

8.Ngoại tệ tại quỹ: 160.000.000                             

9.Tài sản cố định hữu hình: 1.264.000.000            

10.Xây dựng cơ bản dở dang: 400.000.000

11.Vay dài hạn: 770.000.000 học xuất nhập khẩu ở đâu tốt                                  

12.Vốn chủ sở hữu: X     học kế toán tổng hợp ở đâu tốt                                      

13.Thành phẩm: 154.000.000                                 

14.Sản phầm dở dang: 110.000.000                        

15.Hàng hóa : 132.000.000                                     

16.Quỹ dự phòng tài chính: 50.000.000       Học kế toán ở đâu tốt           

17.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại: 300.000.000 

18.Nợ dài hạn đến hạn phải trả: 80.000.000 

19.Ngoại tệ gửi tại ngân hàng:  320.000.000

20. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản: 800.000.000

21. Đầu tư vào công ty liên kết: 200.000.000

22. Tài sản cố định vô hình: 50.000.000

23. Quỹ khen thưởng: 60.000.000

24. Đầu tư vào công ty con: 1.550.000.000

25. Công cụ, dụng cụ: 40.000.0000 

26. Đầu tư chứng khoán ngắn hạn: 110.000.000

27. Quỹ phúc lợi: 60.000.000  

28. Hàng mua đang đi đường: 100.000.000

29. Lãi chưa phân phối: 200.000.000

30. Phải trả phải nộp Nhà nước: 120.000.000

31. Phế liệu thu hồi: 20.000.000

32. Nguyên liệu chính: 600.000.000

33. Phải trả phải nộp khác: 120.000.000

34.Thuế hoãn lại phải trả: 200.000.000

35.Quỹ dự phòng phải trả: 100.000.000

Yêu cầu: Tính giá trị vốn sở hữu

>>>>> Tham khảo thêm: học kế toán tại tphcm

học xuất nhập khẩu tại tphcm

 

Rate this post

3 thoughts on “Bài tập tổng quan về kế toán – bài 3 tự giải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *