Bài tập tổng quan về kế toán - bài 3 tự giải

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 13/07/2024 6 phút đọc

>>>>>> Xem thêm: Bài tập tổng quan về kế toán - bài 2 tự giải

Tại công ty sản xuất kinh doanh Tiến Thành, có tình hình tài sản và nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2010 như sau (đơn vị tính: đồng).

1.Tiền đồng tại quỹ: 623.200.000

2.Tạm ứng: 100.000.000

3.Phải trả người bán: 300.000.000

4.Vàng SJC: 50.000.000

5.Nhiên liệu: 20.000.000 học kế toán thực hành

6.Nợ dài hạn: 616.000.000

7.Vay ngắn hạn: 198.000.000

8.Ngoại tệ tại quỹ: 160.000.000

9.Tài sản cố định hữu hình: 1.264.000.000

10.Xây dựng cơ bản dở dang: 400.000.000

11.Vay dài hạn: 770.000.000 học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

12.Vốn chủ sở hữu: X học kế toán tổng hợp ở đâu tốt

13.Thành phẩm: 154.000.000

14.Sản phầm dở dang: 110.000.000

15.Hàng hóa : 132.000.000

16.Quỹ dự phòng tài chính: 50.000.000 Học kế toán ở đâu tốt

17.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại: 300.000.000

18.Nợ dài hạn đến hạn phải trả: 80.000.000

19.Ngoại tệ gửi tại ngân hàng: 320.000.000

20. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản: 800.000.000

21. Đầu tư vào công ty liên kết: 200.000.000

22. Tài sản cố định vô hình: 50.000.000

23. Quỹ khen thưởng: 60.000.000

24. Đầu tư vào công ty con: 1.550.000.000

25. Công cụ, dụng cụ: 40.000.0000

26. Đầu tư chứng khoán ngắn hạn: 110.000.000

27. Quỹ phúc lợi: 60.000.000

28. Hàng mua đang đi đường: 100.000.000

29. Lãi chưa phân phối: 200.000.000

30. Phải trả phải nộp Nhà nước: 120.000.000

31. Phế liệu thu hồi: 20.000.000

32. Nguyên liệu chính: 600.000.000

33. Phải trả phải nộp khác: 120.000.000

34.Thuế hoãn lại phải trả: 200.000.000

35.Quỹ dự phòng phải trả: 100.000.000

Yêu cầu: Tính giá trị vốn sở hữu

>>>>> Tham khảo thêm: học kế toán tại tphcm

học xuất nhập khẩu tại tphcm

 

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Bài tập tổng quan về kế toán - bài 2 tự giải

Bài tập tổng quan về kế toán - bài 2 tự giải

Bài viết tiếp theo

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết
Viết bình luận
Thêm bình luận

3 Bình luận

T
Hệ thống bài tập về tổng quan kế toán

[…] Bài 3: Tại công ty sản xuất kinh doanh Tiến Thành, có tình hình tài sản và nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2010 như sau (đơn vị tính: đồng).….xem thêm […]

Trả lời
16:03 15/12/2017
G
Bài tập tổng quan về kế toán - bài 2 tự giải

[…] >>>>>>> Tham khảo thêm: Bài tập tổng quan về kế toán – bài 3 tự giải […]

Trả lời
16:59 20/11/2017
G
Bài tập tổng quan về kế toán - bài 4 tự giải

[…] >>>>>> Xem thêm: Bài tập tổng quan về kế toán – bài 3 tự giải […]

Trả lời
10:38 20/11/2017
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo