Bộ hồ sơ hủy hóa đơn kế toán cần biết

kynangketoan.vn Tác giả kynangketoan.vn 14/07/2024 29 phút đọc

Doanh nghiệp hủy hóa đơn thì cần những giấy tờ gì? Trong bài viết dưới đây, kynangketoan.vn sẽ chia sẻ với bạn đọc bộ hồ sơ hủy hóa đơn để bạn đọc tham khảo.

>>Xem thêm: Bộ hồ sơ chứng từ kế toán cần biết

Hồ sơ hủy hóa đơn bao gồm:

-Quyết định công ty

-Bản kiểm kê các loại hóa đơn tồn cần hủy

-Biên bản hủy hóa đơn

-Mẫu thông báo kết quả hủy hóa đơn

I. Quyết định công ty về hủy hóa đơn

CÔNG TY …

-----------------------------

Số: 68/2020/QĐ-HHĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------o0o----------

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Thành lập hội đồng hủy hóa đơn)

- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ban hành ngày 31/03/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định số 04/2014/ NĐ-CP ngày 17/01/2014 của chính phủ về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

- Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị.

CÔNG TY…

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Hội đồng thanh hủy hóa đơn

Thành viên Hội đồng thanh hủy hóa đơn gồm:

- Ông/Bà Giám đốc – Chủ tịch hội đồng

- Ông/Bà Kế toán – Thành viên hội đồng

Nhiệm vụ của Hội đồng thanh hủy hóa đơn:

- Lập bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy ghi chi tiết: Tên hóa đơn, ký hiệu, mẫu số hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy.

- Tiến hành hủy hóa đơn đã thống kê theo quy định của pháp luật liên quan;

- Thông báo kết quả hủy hóa đơn cho cơ quan thuế theo quy định.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng hủy hoá đơn có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực từ ngày ký học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

 

TM. CÔNG TY…

(Ký tên, đóng dấu)

II. Bản kiểm kê các loại hóa đơn tồn cần hủy

ho-so-huy-hoa-don

CÔNG TY

-----------------------------

Số: 02/2020/BBKKHĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------o0o----------

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

 

BẢN KIỂM KÊ CÁC LOẠI HÓA ĐƠN TỒN CẦN HỦY

Hôm nay, vào hồi 09h00 ngày tháng năm , tại văn phòng Công ty...

Chúng tôi gồm các thành viên Hội đồng hủy hóa đơn của Công ty …, tiến hành kiểm kê các loại hóa đơn đã mua, đã sử dụng và số hóa đơn chưa sử dụng hết cần hủy.

Thành viên Hội đồng hủy hóa đơn gồm:

- Ông/Bà Giám đốc – Chủ tịch hội đồng

- Ông/Bà Kế toán – Thành viên hội đồng

Vắng mặt: 0

Sau khi kiểm kê, Hội đồng hủy hóa đơn của Công ty … đã thống kê được số lượng hóa đơn đã mua, đã sử dụng và số hóa đơn chưa sử dụng hết cần hủy chi tiết như sau:

Loại hóa đơnMẫu sốKý hiệuSố hóa đơn đã muaSố hóa đơn đã sử dụngSố hóa đơn cần hủy
Từ sốĐến sốTừ sốĐến sốTừ sốĐến số
Hoá đơn bán hàng02/GTTT3/001AA/14P000000100005000000001000023400002350000500
TỔNG CỘNG500234266

 

Việc kiểm kê kết thúc vào hồi 10h00 ngày tháng năm . Các thành viên Hội đồng huỷ hoá đơn của Công ty … cùng nhau ký vào biên bản kiểm kê các loại hoá đơn cần huỷ

GIÁM ĐỐC – Chủ tịch hội đồng

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Kế toán – Thành viên hội đồng

(ký, ghi rõ họ tên)

III. Biên bản hủy hóa đơn

CÔNG TY…

-----------------------------

Số: 68/2020/BBKKHĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------o0o----------

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

 

BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN

Hôm nay, vào hồi 10h10 ngày tháng năm , tại văn phòng Công ty...

Chúng tôi gồm các thành viên Hội đồng hủy hóa đơn của Công ty..., tiến hành huỷ hoá đơn theo quyết định số 01/2019/QĐ-HHĐ ngày tháng năm của Công ty... và biên bản kiểm kê hoá đơn cần huỷ số 01/2019/BBKKHĐ ngày tháng năm của Hội đồng hủy hóa đơn của Công ty....

Thành viên Hội đồng hủy hóa đơn gồm:

- Ông/Bà Giám đốc – Chủ tịch hội đồng

- Ông/Bà Kế toán – Thành viên hội đồng

Vắng mặt: 0

Cùng tiến hành công tác quyết toán hủy hóa đơn theo quy định với các nội dung sau:

1. Hóa đơn cần hủy

Số lượng hóa đơn đã mua, đã sử dụng và số lượng hóa đơn chưa sử dụng hết cần hủy chi tiết như sau:

Loại hóa đơnMẫu sốKý hiệuSố hóa đơn đã muaSố hóa đơn đã sử dụngSố hóa đơn cần hủy
Từ sốĐến sốTừ sốĐến sốTừ sốĐến số
Hoá đơn bán hàng02/GTTT3/001AA/14P000000100005000000001000023400002350000500
TỔNG CỘNG500234266

2. Lý do hủy hoá đơn

Hoá đơn không tiếp tục sử dụng được huỷ theo quy định tại thông tư số 39/2014/TT-BTC ban hành ngày 31/03/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/ NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

3. Phương pháp hủy hoá đơn

{Đối với hóa đơn giấy}: Hội đồng hủy hóa đơn quyết định sử dụng phương pháp xén nhỏ toàn bộ các liên hóa đơn để hủy hết số hóa đơn không tiếp tục sử dụng.

{Đối với hóa đơn điện tử}: Hội đồng hủy hóa đơn quyết định sử dụng phương pháp hủy trên phần mềm toàn bộ các liên hóa đơn để hủy hết số hóa đơn không tiếp tục sử dụng.

4. Kết quả hủy hoá đơn

Hội đồng hủy hóa đơn đã tiến hành xén nhỏ/hủy trên phần mềm toàn bộ số hóa đơn giá trị gia tăng chưa sử dụng hết chi tiết như sau:

STTLOẠI HDMẪU SỐKÝ HIỆU TỪ SỐĐẾN SỐSỐ LƯỢNG
1Hoá đơn bán hàng02/GTTT3/001AA/14P00002350000500266

5.Ý kiến hội đồng huỷ hoá đơn

Các thành viên Hội đồng hủy hoàn toàn thống nhất và đồng ý với kết quả hủy các số hóa đơn trên. Các số hóa đơn cần hủy đã được xén nhỏ/hủy trên phần mềm, đảm bảo không còn nguyên dạng của bất kỳ một tờ hóa đơn nào theo đúng quy định của pháp luật.

Công tác huỷ hoá đơn kết thúc vào lúc giờ phút, ngày tháng năm. Biên bản đã được đọc cho các thành viên Hội đồng huỷ hoá đơn cùng nghe và thống nhất ký tên.

 

GIÁM ĐỐC – Chủ tịch hội đồng

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Kế toán – Thành viên hội đồng

(ký, ghi rõ họ tên)

IV. Mẫu thông báo kết quả hủy hóa đơn-ho-so-huy-hoa-don

Mẫu: TB03/AC

(Ban hành kèm theo Thông tư

số 39/2014/TT-BTC ngày

31/3/2014 của Bộ Tài chính)

 

 

 

Mẫu Thông báo kết quả hủy hóa đơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỦY HÓA ĐƠN

Kính gửi:…………………………………………………………………...
Tên tổ chức, cá nhân:.......................................................................................................

Mã số thuế:………………………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………..

Phương pháp hủy hóa đơn:…………………………………………………………….

Hồi giờ………ngày………tháng………năm………, (tổ chức, cá nhân) thông báo hủy hóa đơn như sau:
STTTên loại hóa đơnMẫu sốKý hiệu hóa đơnTừ sốĐến sốSố lượng
1234567
 

 

 

Ngày……… tháng………năm………
Người lập biểuNGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
( Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

>>Bài viết tham khảo: Học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất tại TP HCM và Hà Nội

kynangketoan.vn
Tác giả kynangketoan.vn sudo
Bài viết trước Cách rà soát sổ sách kế toán trước khi lên báo cáo tài chính

Cách rà soát sổ sách kế toán trước khi lên báo cáo tài chính

Bài viết tiếp theo

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo