Bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp - bài 4 có lời giải

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 13/07/2024 16 phút đọc

>>>>> Xem thêm: Bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp - bài 3 có lời giải

Đề bài :

Bạn hãy cho các ví dụ về nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo các tình huống sau:

1.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 2 đối tượng kế toán theo hướng 1 nguồn vốn tăng đối ứng với một nguồn vốn khác giảm.

2.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 2 đối tượng kế toán theo hướng tài sản giảm đối ứng với nguồn vốn giảm.Học kế toán ở đâu tốt

3.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 2 đối tượng kế toán theo hướng 1 nguồn vốn giảm đối ứng với một tài sản giảm.

4.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 2 đối tượng kế toán theo hướng 1 tài sản tăng đối ứng với 1 nguồn vốn tăng. học kế toán tổng hợp ở đâu tốt

5.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 2 đối tượng kế toán theo hướng 1 tài sản tăng đối ứng với một tài sản khác sẽ giảm.

6.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 2 đối tượng kế toán theo hướng tài sản tăng đối ứng với nguồn vốn tăng.

7.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 3 đối tượng kế toán theo hướng 2 tài sản tăng đối ứng với nguồn vốn tăng.

8.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 3 đối tượng kế toán theo hướng 1 tài sản tăng đối ứng với 2 nguồn vốn tăng.

9.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 3 đối tượng kế toán theo hướng 2 nguồn vốn giảm đối ứng với 1 nguồn vốn tăng

10.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 3 đối tượng kế toán theo hướng 2 tài sản giảm đối ứng với 1 nguồn vốn giảm.

11.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 3 đối tượng kế toán theo hướng 2 tài sản tăng đối ứng với 1 nguồn vốn tăng.

12.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 3 đối tượng kế toán theo hướng 2 tài sản tăng đối ứng với 1 tài sản giảm. diễn đàn xuất nhập khẩu

13.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 3 đối tượng kế toán theo hướng 2 nguồn vốn tăng đối ứng với 1 nguồn vốn giảm.

14.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 3 đối tượng kế toán theo hướng 1 tài sản giảm đối ứng với 2 nguồn vốn giảm.

15.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 3 đối tượng kế toán theo hướng 2 nguồn vốn giảm đối ứng với 1 nguồn vốn tăng.

Lời giải đề xuất:

1.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 2 đối tượng kế toán theo hướng 1 nguồn vốn tăng đối ứng với một nguồn vốn khác giảm.

- Vay ngắn hạn ngân hàng 200.000.000 đồng để trả nợ cho người bán. ke toan thuc hanh

- Dùng khoản nợ phải trả khác 100.000.000 đồng trả nợ vay ngắn hạn.

2.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 2 đối tượng kế toán theo hướng tài sản giảm đối ứng với nguồn vốn giảm.

- Dùng tiền mặt 100.000.000 đồng trả nợ người bán.

- Dùng tiền gửi ngân hàng trả nợ vay ngắn hạn 200.000.000 đồng

3.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 2 đối tượng kế toán theo hướng 1 nguồn vốn giảm đối ứng với một tài sản giảm.

- Trả nợ vay ngắn hạn 200.000.000 đồng bằng chuyển khoản.

- Thanh toán cho người bán 100.000.000 đồng bằng tiền gửi ngân hàng

4.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 2 đối tượng kế toán theo hướng 1 tài sản tăng đối ứng với 1 nguồn vốn tăng.

- Nhập kho hàng hóa trị giá 100.000.000 đồng chưa thanh toán cho người bán.

- Mua một TSCĐ trị giá 200.000.000 đồng thanh toán bằng nợ vay dài hạn ngân hàng.

5.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 2 đối tượng kế toán theo hướng 1 tài sản tăng đối ứng với một tài sản khác sẽ giảm. hàm vlookup if

- Nhập khi nguyên vật liệu thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng trị giá 300.000.000 đồng.

- Nhập kho công cụ dụng cụ trị giá 10.000.000 đồng thanh toán bằng tiền mặt.

6.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 2 đối tượng kế toán theo hướng tài sản tăng đối ứng với nguồn vốn tăng.

- Nhập khi nguyên vật liệu 50.000.000 đồng công cụ dụng cụ chưa thanh toán cho người bán.

- Mua một thiết bị làm lạnh bằng nợ vay dài hạn 400.000.000 đồng.

7.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 3 đối tượng kế toán theo hướng 2 tài sản tăng đối ứng với nguồn vốn tăng.

- Nhập kho nguyên vật liệu 50.000.000 đồng và 10.000.000 đồng công cụ dụng cụ chưa thanh toán cho người bán.

- Nhập kho hàng hóa và mua nhiên liệu trị giá 20.000.000 đồng chưa thanh toán cho người bán.

8.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 3 đối tượng kế toán theo hướng 1 tài sản tăng đối ứng với 2 nguồn vốn tăng.

- Vay ngắn hạn 200.000.000 đồng và vay dài hạn 300.000.000 đồng bằng chuyển khoản.

- Nhập kho 200.000.000 đồng hàng hóa thanh toán 50% bằng tiền vay ngắn hạn còn 50% chưa trả cho người bán mẫu giấy ủy quyền

9.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 3 đối tượng kế toán theo hướng 2 nguồn vốn giảm đối ứng với 1 nguồn vốn tăng.

- Vay dài hạn ngân hàng 300.000.000 đồng thanh toán nợ người bán 200.000.000 đồng và trả nợ vay ngắn hạn 100.000.000 đồng.

- Vay ngắn hạn ngân hàng trả nợ người bán 100.000.000 đồng và trả lương là 20.000.000 đồng.

10.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 3 đối tượng kế toán theo hướng 2 tài sản giảm đối ứng với 1 nguồn vốn giảm.

- Trả nợ cho người bán bằng tiền gửi ngân hàng là 100.000.000 đồng và bằng tiền mặt là 100.000.000 đồng.

- Chuyển khoản 50.000.000 đồng và 50.000.000 đồng bằng tiền mặt thanh toán tiền lương cho CB – CNV trong doanh nghiệp. thanh toán tt là gì

11.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 3 đối tượng kế toán theo hướng 2 tài sản tăng đối ứng với 1 nguồn vốn tăng.

- Mua nguyên vật liệu 200.000.000 đồng và 20.000.000 đồng công cụ dụng cụ chưa thanh toán cho người bán.

- Mua TSCĐ trị giá 300.000.000 đồng và 10.000.000 đồng đồng hàng hóa bằng tiền vay ngắn hạn ngân hàng.

12.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 3 đối tượng kế toán theo hướng 2 tài sản tăng đối ứng với 1 tài sản giảm.

- Nhập kho 30.000.000 đồng nguyên vật liệu chính và 20.000.000 đồng vật liệu phụ thanh toán bằng tiền mặt.

- Nhập kho công cụ dụng cụ 10.000.000 đồng và phụ tùng 3.000.000 đồng thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng.

13.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 3 đối tượng kế toán theo hướng 2 nguồn vốn tăng đối ứng với 1 nguồn vốn giảm.

- Vay ngắn hạn 100.000.000 đồng và vay dài hạn 200.000.000 đồng thanh toán cho người bán.

- Trính quỹ khen thưởng phúc lợi 2.000.000 đồng và quỹ đầu tư phát triển 20.000.000 đồng từ lợi nhuận.

14.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 3 đối tượng kế toán theo hướng 1 tài sản giảm đối ứng với 2 nguồn vốn giảm incoterm mới nhất

- Dùng tiền gửi ngân hàng trả nợ vay dài hạn 200.000.000 đồng và trả lương cho người lao động 20.000.000 đồng.

- Dùng tiền mặt thanh toán nợ phải trả người bán 20.000.000 đồng và nộp ngân sách Nhà nước 10.000.000 đồng.

15.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 3 đối tượng kế toán theo hướng 2 nguồn vốn giảm đối ứng với 1 nguồn vốn tăng.

- Vay dài hạn 300.000.000 đồng trả nợ người bán 200.

000.000 đồng và thanh toán lương người lao động 100.000.000 đồng.

- Tài sản được đầu tư từ quỹ đầu tư phát triển 300.000.000 đồng và nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 200.000.000 đồng.

>>>> Tham khảo thêm: lớp học kế toán tổng hợp ở hà nội và Tp.HCM

cách học xuất nhập khẩu hiệu quả

 

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp - bài 3 có lời giải

Bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp - bài 3 có lời giải

Bài viết tiếp theo

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo