Bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp – bài 4 có lời giải

Bài tập về báo cáo tài chính bai 4 có lời giải

>>>>> Xem thêm: Bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp – bài 3 có lời giải

Đề bài :

Bạn hãy cho các ví dụ về nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo các tình huống sau:

1.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 2 đối tượng kế toán theo hướng 1 nguồn vốn tăng đối ứng với một nguồn vốn khác giảm.

2.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 2 đối tượng kế toán theo hướng tài sản giảm đối ứng với nguồn vốn giảm.Học kế toán ở đâu tốt

3.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 2 đối tượng kế toán theo hướng  1 nguồn vốn giảm đối ứng với một tài sản giảm.

4.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 2 đối tượng kế toán theo hướng  1 tài sản tăng đối ứng với 1 nguồn vốn tăng. học kế toán tổng hợp ở đâu tốt

5.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 2 đối tượng kế toán theo hướng 1 tài sản tăng đối ứng với một tài sản khác sẽ giảm. 

6.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 2 đối tượng kế toán theo hướng tài sản tăng đối ứng với nguồn vốn tăng.

7.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 3 đối tượng kế toán theo hướng 2 tài sản tăng đối ứng với nguồn vốn tăng.

8.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 3 đối tượng kế toán theo hướng 1 tài sản tăng đối ứng với 2 nguồn vốn tăng.

9.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 3 đối tượng kế toán theo hướng 2 nguồn vốn giảm đối ứng với 1 nguồn vốn tăng

10.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 3 đối tượng kế toán theo hướng 2 tài sản giảm đối ứng với 1 nguồn vốn giảm.

11.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 3 đối tượng kế toán theo hướng 2 tài sản tăng đối ứng với 1 nguồn vốn tăng.

12.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 3 đối tượng kế toán theo hướng 2 tài sản tăng đối ứng với 1 tài sản giảm. diễn đàn xuất nhập khẩu

13.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 3 đối tượng kế toán theo hướng 2 nguồn vốn tăng đối ứng với 1 nguồn vốn giảm.

14.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 3 đối tượng kế toán theo hướng 1 tài sản giảm đối ứng với 2 nguồn vốn giảm.

15.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 3 đối tượng kế toán theo hướng 2 nguồn vốn giảm đối ứng với 1 nguồn vốn tăng.

Lời giải đề xuất: 

1.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 2 đối tượng kế toán theo hướng 1 nguồn vốn tăng đối ứng với một nguồn vốn khác giảm.

– Vay ngắn hạn ngân hàng 200.000.000 đồng để trả nợ cho người bán. ke toan thuc hanh

– Dùng khoản nợ phải trả khác 100.000.000 đồng trả nợ vay ngắn hạn.

2.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 2 đối tượng kế toán theo hướng tài sản giảm đối ứng với nguồn vốn giảm.

– Dùng tiền mặt 100.000.000 đồng trả nợ người bán.

– Dùng tiền gửi ngân hàng trả nợ vay ngắn hạn 200.000.000 đồng

3.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 2 đối tượng kế toán theo hướng  1 nguồn vốn giảm đối ứng với một tài sản giảm.

– Trả nợ vay ngắn hạn 200.000.000 đồng bằng chuyển khoản.

– Thanh toán cho người bán 100.000.000 đồng bằng tiền gửi ngân hàng

4.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 2 đối tượng kế toán theo hướng  1 tài sản tăng đối ứng với 1 nguồn vốn tăng.

– Nhập kho hàng hóa trị giá 100.000.000 đồng chưa thanh toán cho người bán.

– Mua một TSCĐ trị giá 200.000.000 đồng thanh toán bằng nợ vay dài hạn ngân hàng.

5.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 2 đối tượng kế toán theo hướng 1 tài sản tăng đối ứng với một tài sản khác sẽ giảm. hàm vlookup if

– Nhập khi nguyên vật liệu thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng trị giá 300.000.000 đồng.

– Nhập kho công cụ dụng cụ trị giá 10.000.000 đồng thanh toán bằng tiền mặt.

6.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 2 đối tượng kế toán theo hướng tài sản tăng đối ứng với nguồn vốn tăng.

– Nhập khi nguyên vật liệu 50.000.000 đồng công cụ dụng cụ chưa thanh toán cho người bán.

– Mua một thiết bị làm lạnh bằng nợ vay dài hạn 400.000.000 đồng.

7.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 3 đối tượng kế toán theo hướng 2 tài sản tăng đối ứng với nguồn vốn tăng.

– Nhập kho nguyên vật liệu 50.000.000 đồng và 10.000.000 đồng công cụ dụng cụ chưa thanh toán cho người bán. 

– Nhập kho hàng hóa và mua nhiên liệu trị giá 20.000.000 đồng chưa thanh toán cho người bán.

8.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 3 đối tượng kế toán theo hướng 1 tài sản tăng đối ứng với 2 nguồn vốn tăng.

– Vay ngắn hạn 200.000.000 đồng và vay dài hạn 300.000.000 đồng bằng chuyển khoản.

– Nhập kho 200.000.000 đồng hàng hóa thanh toán 50% bằng tiền vay ngắn hạn còn 50% chưa trả cho người bán mẫu giấy ủy quyền

9.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 3 đối tượng kế toán theo hướng 2 nguồn vốn giảm đối ứng với 1 nguồn vốn tăng.

– Vay dài hạn ngân hàng 300.000.000 đồng thanh toán nợ người bán 200.000.000 đồng và trả nợ vay ngắn hạn 100.000.000 đồng.

– Vay ngắn hạn ngân hàng trả nợ người bán 100.000.000 đồng và trả lương là 20.000.000 đồng.

10.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 3 đối tượng kế toán theo hướng 2 tài sản giảm đối ứng với 1 nguồn vốn giảm.

– Trả nợ cho người bán bằng tiền gửi ngân hàng là 100.000.000 đồng và bằng tiền mặt là 100.000.000 đồng.

– Chuyển khoản 50.000.000 đồng và 50.000.000 đồng bằng tiền mặt thanh toán tiền lương cho CB – CNV trong doanh nghiệp. thanh toán tt là gì

11.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 3 đối tượng kế toán theo hướng 2 tài sản tăng đối ứng với 1 nguồn vốn tăng.

– Mua nguyên vật liệu 200.000.000 đồng và 20.000.000 đồng công cụ dụng cụ chưa thanh toán cho người bán.

– Mua TSCĐ trị giá 300.000.000 đồng và 10.000.000 đồng đồng hàng hóa bằng tiền vay ngắn hạn ngân hàng.

12.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 3 đối tượng kế toán theo hướng 2 tài sản tăng đối ứng với 1 tài sản giảm.

– Nhập kho 30.000.000 đồng nguyên vật liệu chính và 20.000.000 đồng vật liệu phụ thanh toán bằng tiền mặt.

– Nhập kho công cụ dụng cụ 10.000.000 đồng và phụ tùng 3.000.000 đồng thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng.

13.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 3 đối tượng kế toán theo hướng 2 nguồn vốn tăng đối ứng với 1 nguồn vốn giảm.

– Vay ngắn hạn 100.000.000 đồng và vay dài hạn 200.000.000 đồng thanh toán cho người bán.

– Trính quỹ khen thưởng phúc lợi 2.000.000 đồng và quỹ đầu tư phát triển 20.000.000 đồng từ lợi nhuận.

14.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 3 đối tượng kế toán theo hướng 1 tài sản giảm đối ứng với 2 nguồn vốn giảm incoterm mới nhất

– Dùng tiền gửi ngân hàng trả nợ vay dài hạn 200.000.000 đồng và trả lương cho người lao động 20.000.000 đồng.

– Dùng tiền mặt thanh toán nợ phải trả người bán 20.000.000 đồng và nộp ngân sách Nhà nước 10.000.000 đồng.

15.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 3 đối tượng kế toán theo hướng 2 nguồn vốn giảm đối ứng với 1 nguồn vốn tăng.

– Vay dài hạn 300.000.000 đồng trả nợ người bán 200.

000.000 đồng và thanh toán lương người lao động 100.000.000 đồng.

– Tài sản được đầu tư từ quỹ đầu tư phát triển 300.000.000 đồng và nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 200.000.000 đồng.

>>>> Tham khảo thêm: lớp học kế toán tổng hợp ở hà nội và Tp.HCM

cách học xuất nhập khẩu hiệu quả

 

One thought on “Bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp – bài 4 có lời giải”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *