Bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp - bài 2 có lời giải

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 21/11/2017 14 phút đọc

>>>>>> Xem thêm: Bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp - bài 1 có lời giải

Đề bài:

Ông Trần Thanh Hà cùng hai người bạn quyết định thành lập công ty TNHH Hà Giang, với số vốn pháp định khi thành lập là 600.000.000 đồng. Các giao dịch phát sinh được ghi nhận như sau:

1.Thành lập công ty với số vốn ban đầu là 600.000.000 đồng, các thành viên đã góp vốn bằng tiền gửi ngân hàng.

2. Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt là 200.000.000 đồng lớp học kế toán thuế

3. Nhập kho hàng hóa trị giá 100.000.000 đồng công ty chưa thanh toán cho người cung cấp

4. Mua một tài sản cố định trị giá 400.000.000 đồng, công ty chưa thanh toán cho người bán.

5. Chuyển khoản trả cho người bán 100.000.000 đồng

Yêu cầu: Lập bảng cân đối kế toán (gồm 2 cột, một cột là tài sản và một cột khác là nguồn vốn)

Lời giải đề xuất:

*Phân tích các giao dịch

1.Thành lập công ty với số vốn ban đầu là 600.000.000 đồng, các thành viên đã góp vốn bằng tiền gửi ngân hàng.

Nghiệp vụ kinh tế phát sinh này liên quan đến 2 đối tượng kế toán:

- Tiền gửi ngân hàng 600.000.000 đồng

- Vốn chủ sở hữu 600.000.000 diễn đàn xuất nhập khẩu

Giải thích: Khi nhập góp vốn để thành lập công ty làm cho tài khoản tiền gửi ngân hàng tăng và vốn góp của người chủ trong công ty tăng nghĩa là làm cho vốn chủ sở hữu tăng. Tiền gửi ngân hàng là tài sản, vốn chủ sở hữu là nguồn vốn. Như vậy, trong trường hợp này tài sản tăng, nguồn vốn tăng.

2.Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt là 200.000.000 đồng

Nghiệp vụ kinh tế phát sinh này liên quan đến 2 đối tượng kế toán:

- Tiền gửi ngân hàng 200.000.000 đồng

- Tiền mặt 200.000.000 đồng

Giải thích: Khi rút tiền gửi ngân hàng làm cho tài khoản tiền gửi ngân hàng giảm và đem về nhập quỹ tiền mặt làm cho tiền mặt tăng. Tiền gửi ngân hàng là tài sản, tiền mặt là tài sản. Như vậy, trong trường hợp này tài sản tăng, tài sản giảm.Học kế toán ở đâu tốt

3.Nhập kho hàng hóa trị giá 100.000.000 đồng công ty chưa thanh toán cho người cung cấp.

Nghiệp vụ kinh tế phát sinh này liên quan đến 2 đối tượng kế toán:

- Hàng hóa 100.000.000 đồng

- Phải trả người bán 100.000.000 đồng

Giải thích: Khi nhập kho hàng hóa làm cho hàng hóa tồn kho tăng và thanh toán cho người cung cấp làm cho nợ phải trả người bán tăng. Hàng hóa là tài sản, phải trả người bán là nguồn vốn. Như vậy, trong trường hợp này tài sản tăng, nguồn vốn tăng. học kế toán tổng hợp ở đâu tốt

4.Mua một tài sản cố định trị giá 400.000.000 đồng, công ty chưa thanh toán cho người bán.

Nghiệp vụ kinh tế phát sinh này liên quan đến 2 đối tượng kế toán:

- Tài sản cố định 400.000.000 đồng

- Phải trả người bán 400.000.000 đồng

Giải thích: Khu mua tài sản cố định làm cho tài sản cố định tăng và chưa thanh toán cho người cung cấp làm cho nợ phải trả người bán tăng. Tài sản cố định là tài sản, phải trả người bán là nguồn vốn. Như vậy, trong trường hợp này tài sản tăng, nguồn vốn tăng.

5.Chuyển khoản trả cho người bán 100.000.000 đồng

Nghiệp vụ kinh tế phát sinh này liên quan đến 2 đối tượng kế toán:

- Tiền gửi ngân hàng 100.000.000 đồng

- Phải trả người bán 100.000.000 đồng

Giải thích: Khi chuyển khoản làm cho tài khoản tiền gửi ngân hàng giảm và thanh toán cho người cung cấp làm cho nợ phải trả người bán giảm. Tiền gửi ngân hàng là tài sản, phải trả người bán là nguồn vốn. Như vậy, trong trường hợp này tài sản giảm, nguồn vốn giảm.

*Phân loại theo nội dung kinh tế

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Tiền gửi ngân hàng Vốn chủ sở hữu

Số đầu kỳ 0 Số đầu kỳ 0

Số tăng trong kỳ (1) 600.000 Số tăng trong kỳ (1) 600.000

Số giảm trong kỳ (2, 5) 300.000 Số giảm trong kỳ 0

Số cuối kỳ 300.000 Số cuối kỳ 600.000

Tiền mặt Hàng hóa

Số đầu kỳ 0 Số đầu kỳ 0

Số tăng trong kỳ (2) 200.000 Số tăng trong kỳ (3) 100.000

Số giảm trong kỳ 0 Số giảm trong kỳ 0

Số cuối kỳ 200.000 Số cuối kỳ 100.000

Phải trả người bán Tài sản cố định

Số đầu kỳ 0 Số đầu kỳ 0

Số tăng trong kỳ (3, 4) 500.000 Số tăng trong kỳ (4) 400.000

Số giảm trong kỳ (5) 100.000 Số giảm trong kỳ 0

Số cuối kỳ 400.000 Số cuối kỳ 400.000

*Bảng cân đối kế toán

Tài sảnSố tiềnNguồn vốnSố tiền
Tiền mặt200.000.000Phải trả người bán400.000.000
Tiền gửi ngân hàng300.000.000
Hàng hóa100.000.000Vốn chủ sở hữu600.000.000
Tài sản cố định400.000.000
Tổng tài sản1.000.000.000Tổng nguồn vốn1.000.000.000

>>>> Tham khảo thêm: học xuất nhập khẩu thực tế

khóa học ngắn hạn về xuất nhập khẩu

 

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp - bài 1 có lời giải

Bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp - bài 1 có lời giải

Bài viết tiếp theo

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh
Viết bình luận
Thêm bình luận

3 Bình luận

N
Hệ thống bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp

[…] Bài 2: Ông Trần Thanh Hà cùng hai người bạn quyết định thành lập công ty TNHH Hà Giang, với số vốn pháp định khi thành lập là 600.000.000 đồng..…..xem thêm […]

Trả lời
15:57 15/12/2017
G
Bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp - bài 1 có lời giải

[…] >>>>> Tham khảo thêm: Bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp – bài 2 có lời giải […]

Trả lời
10:11 21/11/2017
G
Bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp - bài 3 có lời giải

[…] >>>>> Xem thêm: Bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp – bài 2 có lời giải […]

Trả lời
09:12 21/11/2017
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo