Bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp - bài 3 có lời giải

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 21/11/2017 12 phút đọc

>>>>> Xem thêm: Bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp - bài 2 có lời giải

Đề bài : Học kế toán ở đâu tốt tphcm

Tại công ty TNHH Hoàng Gia, vào ngày 31/12/2010 có các tài liệu sau:

(Đơn vị tính: 1.000 đồng) học kế toán doanh nghiệp

1.Phải thu của khách hàng 4.000

3.Tiền mặt 110.000

3.Quỹ đầu tư phát triển 4.000

4.Phải trả công nhân viên 3.000

5.Nợ dài hạn 190.000

6.Nguồn vốn kinh doanh 1.200.000

7.Kho tàng 230.000

8.Vật liệu phụ 5.000

9.Phải nộp Nhà nước 6.000

10.Thành phẩm 195.000

11.Phương tiện vận tải 120.000

12.Nhà xưởng X học xuất nhập khẩu ở đâu

13.Các khoản phải trả khác 3.000

14.Các khoản phải thu khác 2.000

15.Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 20.000

16.Quỹ khen thưởng – phúc lợi 12.000

17.Các loại công cụ - dụng cụ 20.000

18.Xây dựng cơ bản dở dang 8.000

19.Lãi chưa phân phối 15.000

20.Hàng đang gửi bán 12.000

21.Tiền gửi ngân hàng 40.000

22.Phụ tùng thay thế 1.000

23.Phải trả cho người bán 6.000

24.Tạm ứng 2.000

25.Vay ngắn hạn 145.000

26.Máy móc thiết bị 400.000

27.Sản phẩm dở dang 7.000

28.Nguyên vật liệu chính 48.000

Yêu cầu: Hãy phân biệt tài sản và nguồn vốn. Xác định X = ?

Lời giải đề xuất: học kế toán tổng hợp ở đâu tốt

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢNNỢ PHẢI TRẢ và VỐN CHỦ SỞ HỮU
Tài sản ngắn hạn Nợ phải trả145.000
Tiền mặt110.000Vay ngắn hạn6.000
Tiền gửi ngân hàng40.000Phải trả cho người bán6.000
Phải thu khách hàng4.000Phải nộp cho Nhà nước3.000
Phải thu khác2.000Phải trả công nhân viên3.000
Tạm ứng2.000Phải trả khác190.000
Nguyên vật liệu chính48.000Nợ dài hạn
Vật liệu phụ5.000
Công cụ dụng cụ20.000
Phụ tùng thay thế1.000
Sản phẩm dở dang7.000
Thành phẩm195.000
Hàng gửi đi bán12.000
Tài sản dài hạn Vốn chủ sở hữu
Máy móc thiết bị400.000Nguồn vốn kinh doanh1.200.000
Kho tàng230.000Quỹ đầu tư phát triển4.000
Phương tiện vận tải120.000Lợi nhuận chưa phân phối15.000
Nhà xưởng XQuỹ khen thưởng phúc lợi12.000
Xây dựng cơ bản dở dang8.000Nguồn vốn đầu tư XDCB20.000
Tổng tài sảnX + 1.104.000Tổng nguồn vốn1.504.000

>>>> Tham khảo thêm: Khóa học kế toán ngắn hạn tại tphcm

cách học xuất nhập khẩu

 

 

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp - bài 2 có lời giải

Bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp - bài 2 có lời giải

Bài viết tiếp theo

Kế Toán Tài Sản Cố Định Là Gì? Cần Làm Gì?

Kế Toán Tài Sản Cố Định Là Gì? Cần Làm Gì?
Viết bình luận
Thêm bình luận

2 Bình luận

G
Bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp - bài 2 có lời giải

[…] >>>>> Tham khảo thêm: Bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp – bài 3 có lời giải […]

Trả lời
10:09 21/11/2017
G
Bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp - bài 4 có lời giải

[…] >>>>> Xem thêm: Bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp – bài 3 có lời giải […]

Trả lời
09:26 21/11/2017
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo