Bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp - bài 1 có lời giải

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 13/07/2024 17 phút đọc

>>>>>> Xem thêm: Hệ thống bài tập về tổng quan kế toán

Đề bài:

Ông Trương Gia Hùng cùng ba người bạn quyết định thành lập công ty TNHH Thành Gia, với số vốn pháp định khi thành lập là 800.000.000 đồng. Các giao dịch phát sinh được ghi nhận như sau:

1.Thành lập công ty với số vốn ban đầu là 800.000.000 đồng, các thành viên đã góp vốn bằng tiền gửi ngân hàng 50% , còn lại bằng tiền mặt.

2.Nhập kho hàng hóa trị giá 200.000.000 đồng thanh toán bằng tiền mặt.

3.Đầu tư mua 20.000 cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, thanh toán bằng chuyển khoản. Học kế toán doanh nghiệp ở đâu

4.Vay ngắn hạn 500.000.000 đồng bằng tiền gửi ngân hàng.

5.Mua một nhà xưởng 600.000.000 đồng thanh toán bằng chuyển khoản.

6.Chi tiền mặt tạm ứng cho nhân viên 20.000.000 đồng

Yêu cầu: Lập bảng cân đối kế toán (gồm 2 cột, một cột là tài sản và một cột khác là nguồn vốn).

Lời giải đề xuất:

*Phân tích các giao dịch:

1.Thành lập công ty với số vốn ban đầu là 800.000.000 đồng, các thành viên đã góp vốn bằng tiền gửi ngân hàng 50% , còn lại bằng tiền mặt.

Nghiệp vụ kinh tế phát sinh này liên quan đến 3 đối tượng kế toán:

- Tiền gửi ngân hàng 400.000.000 đồng

- Tiền mặt 400.000.000 đồng

- Vốn chủ sở hữu: 800.000.000 đồng

Giải thích: Khi nhận tiền mặt, tiền gửi ngân hàng để thành lập công ty làm cho tài khoản tiền gửi ngân hàng tăng và tiền mặt tăng và khoản tiền nhận là để góp vốn thành lập công ty làm cho vốn chủ sở hữu tăng. Tiền gửi ngân hàng là tài sản, tiền mặt là tài sản, vốn chủ sở hữu là nguồn vốn. Như vậy, trong trường hợp này tài sản tăng, nguồn vốn tăng. học kế toán tổng hợp ở đâu tốt

2.Nhập kho hàng hóa trị giá 200.000.000 đồng thanh toán bằng tiền mặt.

Nghiệp vụ kinh tế phát sinh này liên quan đến 2 đối tượng kế toán:

- Hàng hóa 200.000.000 đồng

- Tiền mặt 200.000.000 đồng

Giải thích: Khi nhập kho hàng hóa làm cho hàng hóa tồn kho tăng và thanh toán bằng tiền mặt làm cho tiền mặt giảm. Hàng hóa là tài sản, tiền mặt là tài sản. Như vậy, trong trường hợp này tài sản tăng, tài sản giảm.

3.Đầu tư mua 20.000 cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, thanh toán bằng chuyển khoản.

Nghiệp vụ kinh tế phát sinh này liên quan đến 2 đối tượng kế toán:

- Đầu tư cổ phiếu 200.000.000 đồng

- Tiền gửi ngân hàng 200.000.000 đồng

Giải thích: Khi đầu từ mua cổ phiếu làm cho khoản đầu tư cổ phiếu tăng và thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng làm cho tiền gửi ngân hàng giảm. Khoản đầu tư cổ phiếu là tài sản, tiền gửi ngân hàng là tài sản. Như vậy, trong trường hợp này tài sản tăn, tài sản giảm.

4.Vay ngắn hạn 500.000.000 đồng bằng tiền gửi ngân hàng.

Nghiệp vụ kinh tế pahts sinh này liên quan đến 2 đối tượng kế toán: lop hoc ke toan

- Vay ngắn hạn 500.000.000 đồng

- Tiền gửi ngân hàng 500.000.000 đồng

Giải thích: Khi vay ngắn hạn làm cho khoản vay ngắn hạn tăng và nhận bằng tiền gửi ngân hàng làm cho tiền gửi ngân hàng tăng. Khoản vay ngắn hạn là nguồn vốn, tiền gửi ngân hàng là tài sản. Như vậy, trong trường hợp này tài sản tăng, nguồn vốn tăng.

5.Mua một nhà xưởng 600.000.000 đồng thanh toán bằng chuyển khoản.

Nghiệp vụ kinh tế phát sinh này liên quan đến 2 đối tượng kế toán:

- Nhà xưởng (tài sản cố định) 600.000.000 đồng

- Tiền gửi ngân hàng 600.000.000 đồng

Giải thích: khi mua nhà xưởng làm cho tài sản cố định hữu hình tăng và thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng làm cho tiền gửi ngân hàng giảm. Nhà xưởng là tài sản, tiền gửi ngân hàng là tài sản. Như vậy, trong trường hợp này tài sản tăng, tài sản giảm.

6.Chi tiền mặt tạm ứng cho nhân viên 20.000.000 đồng

Nghiệp vụ kinh tế phát sinh này liên quan đến 2 đối tượng kế toán:

- Tạm ứng 20.000.000 đòng

- Tiền mặt 20.000.000 đồng

Giải thích: Khi tạm ứng chon nhân viên làm cho khoản tạm ứng tăng và thanh toán bằng tiền mặt làm cho tiền mặt giảm. Khoản tạm ứng cho nhân viên là tài sản, tiền mặt là tài sản. Như vậy, trong trường hợp này, tài sản tăng, tài sản giảm.

*Phân loại theo nội dung kinh tế:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Tiền gửi ngân hàng Vốn chủ sở hữu

Số đầu kỳ 0 Số đầu kỳ 0

Số tăng trong kỳ (1, 4) 900.000 Số tăng trong kỳ (1) 800.000

Số giảm trong kỳ (3, 5) 800.000 Số giảm trong kỳ 0

Số cuối kỳ 100.000 Số cuối kỳ 800.000

Tiền mặt Hàng hóa

Số đầu kỳ 0 Số đầu kỳ 0

Số tăng trong kỳ (1) 400.000 Số tăng trong kỳ (2) 200.000

Số giảm trong kỳ (2, 6) 220.000 Số giảm trong kỳ 0

Số cuối kỳ 180.000 Số cuối kỳ 200.000

Đầu tư cổ phiếu Vay ngắn hạn

Số đầu kỳ 0 Số đầu kỳ 0

Số tăng trong kỳ (3) 200.000 Số tăng trong kỳ (4) 500.000

Số giảm trong kỳ 0 Số giảm trong kỳ 0

Số cuối kỳ 200.000 Số cuối kỳ 500.000

Tài sản cố đinh Tạm ứng

Số đầu kỳ 0 Số đầu kỳ 0

Số tăng trong kỳ (5) 600.000 Số tăng trong kỳ (6) 20.000

Số giảm trong kỳ 0 Số giảm trong kỳ 0

Số cuối kỳ 600.000 Số cuối kỳ 20.000

*Bảng cân đối kế toán

Tài sảnSố tiềnNguồn vốnSố tiền
Tiền mặt180.000.000Vay ngắn hạn500.000.000
Tiền gửi ngân hàng100.000.000
Khoản đầu tư200.000.000
Tạm ứng20.000.000
Hàng hóa200.000.000Vốn chủ sở hữu800.000.000
Tài sản cố định600.000.000
Tổng tài sản1.300.000.000Tổng nguồn vốn1.300.000.000

>>>>> Tham khảo thêm: Học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất hà nội

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Bài tập tổng quan về kế toán - bài 15 tự giải

Bài tập tổng quan về kế toán - bài 15 tự giải

Bài viết tiếp theo

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết
Viết bình luận
Thêm bình luận

2 Bình luận

N
Hệ thống bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp

[…] Bài 1: Ông Trương Gia Hùng cùng ba người bạn quyết định thành lập công ty TNHH Thành Gia, với số vốn pháp định khi thành lập là 800.000.000 đồng. Các giao dịch phát sinh…….xem thêm […]

Trả lời
15:52 15/12/2017
G
Bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp - bài 2 có lời giải

[…] >>>>>> Xem thêm: Bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp – bài 1 có lời giải […]

Trả lời
08:58 21/11/2017
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo