Bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp – bài 1 có lời giải

Bài tập báo cáo kế toán doanh nghiệp - bài 1 có lài giải

>>>>>> Xem thêm: Hệ thống bài tập về tổng quan kế toán 

Đề bài: 

Ông Trương Gia Hùng cùng ba người bạn quyết định thành lập công ty TNHH Thành Gia, với số vốn pháp định khi thành lập là 800.000.000 đồng. Các giao dịch phát sinh được ghi nhận như sau:

1.Thành lập công ty với số vốn ban đầu là 800.000.000 đồng, các thành viên đã góp vốn bằng tiền gửi ngân hàng 50% , còn lại bằng tiền mặt.

2.Nhập kho hàng hóa trị giá 200.000.000 đồng thanh toán bằng tiền mặt.

3.Đầu tư mua 20.000 cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, thanh toán bằng chuyển khoản. Học kế toán doanh nghiệp ở đâu

4.Vay ngắn hạn 500.000.000 đồng bằng tiền gửi ngân hàng.

5.Mua một nhà xưởng 600.000.000 đồng thanh toán bằng chuyển khoản.

6.Chi tiền mặt tạm ứng cho nhân viên 20.000.000 đồng

Yêu cầu: Lập bảng cân đối kế toán (gồm 2 cột, một cột là tài sản và một cột khác là nguồn vốn).

Lời giải đề xuất:

*Phân tích các giao dịch:

 1.Thành lập công ty với số vốn ban đầu là 800.000.000 đồng, các thành viên đã góp vốn bằng tiền gửi ngân hàng 50% , còn lại bằng tiền mặt.

Nghiệp vụ kinh tế phát sinh này liên quan đến 3 đối tượng kế toán:

– Tiền gửi ngân hàng                                       400.000.000 đồng

– Tiền mặt                                                       400.000.000 đồng

– Vốn chủ sở hữu:                                           800.000.000 đồng

Giải thích: Khi nhận tiền mặt, tiền gửi ngân hàng để thành lập công ty làm cho tài khoản tiền gửi ngân hàng tăng và tiền mặt tăng và khoản tiền nhận là để góp vốn thành lập công ty làm cho vốn chủ sở hữu tăng. Tiền gửi ngân hàng là tài sản, tiền mặt là tài sản, vốn chủ sở hữu là nguồn vốn. Như vậy, trong trường hợp này tài sản tăng, nguồn vốn tăng. học kế toán tổng hợp ở đâu tốt

2.Nhập kho hàng hóa trị giá 200.000.000 đồng thanh toán bằng tiền mặt.

Nghiệp vụ kinh tế phát sinh này liên quan đến 2 đối tượng kế toán:

– Hàng hóa                       200.000.000 đồng

– Tiền mặt                         200.000.000 đồng

Giải thích: Khi nhập kho hàng hóa làm cho hàng hóa tồn kho tăng và thanh toán bằng tiền mặt làm cho tiền mặt giảm. Hàng hóa là tài sản, tiền mặt là tài sản. Như vậy, trong trường hợp này tài sản tăng, tài sản giảm.  

3.Đầu tư mua 20.000 cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, thanh toán bằng chuyển khoản.

Nghiệp vụ kinh tế phát sinh này liên quan đến 2 đối tượng kế toán:

– Đầu tư cổ phiếu                                    200.000.000 đồng

– Tiền gửi ngân hàng                               200.000.000 đồng

Giải thích: Khi đầu từ mua cổ phiếu làm cho khoản đầu tư cổ phiếu tăng và thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng làm cho tiền gửi ngân hàng giảm. Khoản đầu tư cổ phiếu là tài sản, tiền gửi ngân hàng là tài sản. Như vậy, trong trường hợp này tài sản tăn, tài sản giảm.

4.Vay ngắn hạn 500.000.000 đồng bằng tiền gửi ngân hàng. 

Nghiệp vụ kinh tế pahts sinh này liên quan đến 2 đối tượng kế toán: lop hoc ke toan

 – Vay ngắn hạn                                    500.000.000 đồng

– Tiền gửi ngân hàng                            500.000.000 đồng

Giải thích: Khi vay ngắn hạn làm cho khoản vay ngắn hạn tăng và nhận bằng tiền gửi ngân hàng làm cho tiền gửi ngân hàng tăng. Khoản vay ngắn hạn là nguồn vốn, tiền gửi ngân hàng là tài sản. Như vậy, trong trường hợp này tài sản tăng, nguồn vốn tăng.    

5.Mua một nhà xưởng 600.000.000 đồng thanh toán bằng chuyển khoản.

Nghiệp vụ kinh tế phát sinh này liên quan đến 2 đối tượng kế toán:

– Nhà xưởng (tài sản cố định)        600.000.000 đồng

– Tiền gửi ngân hàng                      600.000.000 đồng

Giải thích: khi mua nhà xưởng làm cho tài sản cố định hữu hình tăng và thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng làm cho tiền gửi ngân hàng giảm. Nhà xưởng là tài sản, tiền gửi ngân hàng là tài sản. Như vậy, trong trường hợp này tài sản tăng, tài sản giảm.

6.Chi tiền mặt tạm ứng cho nhân viên 20.000.000 đồng

Nghiệp vụ kinh tế phát sinh này liên quan đến 2 đối tượng kế toán:

– Tạm ứng                                  20.000.000 đòng

– Tiền mặt                                  20.000.000 đồng

Giải thích: Khi tạm ứng chon nhân viên làm cho khoản tạm ứng tăng và thanh toán bằng tiền mặt làm cho tiền mặt giảm. Khoản tạm ứng cho nhân viên là tài sản, tiền mặt là tài sản. Như vậy, trong trường hợp này, tài sản tăng, tài sản giảm.

*Phân loại theo nội dung kinh tế:           

                                                                                      Đơn vị tính: 1.000 đồng

          Tiền gửi ngân hàng                                        Vốn chủ sở hữu

Số đầu kỳ                                      0         Số đầu kỳ                                     0

Số tăng trong kỳ (1, 4)      900.000         Số tăng trong kỳ (1)           800.000

Số giảm trong kỳ (3, 5)     800.000         Số giảm trong kỳ                          0

Số cuối kỳ                         100.000         Số cuối kỳ                           800.000

           Tiền mặt                                                           Hàng hóa

Số đầu kỳ                                      0         Số đầu kỳ                                     0

Số tăng trong kỳ (1)          400.000           Số tăng trong kỳ (2)         200.000

Số giảm trong kỳ (2, 6)    220.000            Số giảm trong kỳ                         0    

Số cuối kỳ                        180.000            Số cuối kỳ                         200.000

            Đầu tư cổ phiếu                                        Vay ngắn hạn

Số đầu kỳ                                    0             Số đầu kỳ                                     0

Số tăng trong kỳ (3)        200.000             Số tăng trong kỳ (4)         500.000

Số giảm trong kỳ                       0              Số giảm trong kỳ                         0

Số cuối kỳ                       200.000             Số cuối kỳ                        500.000

              Tài sản cố đinh                                          Tạm ứng

Số đầu kỳ                                  0                 Số đầu kỳ                                0

Số tăng trong kỳ (5)       600.000                Số tăng trong kỳ (6)       20.000

Số giảm trong kỳ                        0               Số giảm trong kỳ                     0

Số cuối kỳ                      600.000                 Số cuối kỳ                      20.000

*Bảng cân đối kế toán

Tài sảnSố tiềnNguồn vốnSố tiền
Tiền mặt180.000.000Vay ngắn hạn500.000.000
Tiền gửi ngân hàng100.000.000  
Khoản đầu tư200.000.000  
Tạm ứng20.000.000  
Hàng hóa200.000.000Vốn chủ sở hữu800.000.000
Tài sản cố định600.000.000  
Tổng tài sản1.300.000.000Tổng nguồn vốn1.300.000.000

>>>>> Tham khảo thêm: Học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất hà nội

Rate this post

2 thoughts on “Bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp – bài 1 có lời giải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *