Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - bài 2 tự giải

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 22/11/2017 8 phút đọc

>>>>> Xem thêm: Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - bài 1 tự giải

Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - bài 2

Tại công ty sản xuất và thương mại Hoàn Cầu, có tình hình tài sản và nguồn vốn tại thời điểm 01/01/2010 như sau: khóa học kế toán thực hành(đơn vị: đồng)

1.Xây dựng cơ bản dở dang 200.000.000

2.Thành phẩm 140.000.000

3.Sản phầm dở dang 100.000.000

4.Tiền mặt 270.000.000

5.Đầu tư chứng khoán dài hạn 500.000.000

6.Công cụ, dụng cụ X lớp học kế toán thuế

7.Đầu tư chứng khoán ngắn hạn 100.000.000

8.Phải trả người bán 80.000.000

9.Tạm ứng 60.000.000

10.Nguyên vật liệu 360.000.000

11.Tài sản cố định hữu hình 640.000.000

12.Hàng hóa 120.000.000

13.Tài sản cố định vô hình 940.000.000

14.Quỹ dự phòng phải trả 20.000.000

15.Vay ngắn hạn 180.000.000

16.Quỹ khen thưởng phúc lợi 60.000.000

17.Lãi chưa phân phối 640.000.000

18.Vay dài hạn 700.000.000

19.Nguồn vốn kinh doanh 1.350.000.000

20.Quỹ dự phòng tài chính 30.000.000

21.Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 700.000.000

22.Tiền gửi ngân hàng 50.000.000

Trong tháng 01/2010, có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh:

1.Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 20.000.000 đồng

2.Mua hàng hóa nhập kho chưa thanh toán tiền người bán là 300.000.000 đồng, thời hạn thanh toán trong vòng 3 tháng tự học xuất nhập khẩu

3.Dùng lãi chưa phân phối bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi 130.000.000 đồng.

4.Dùng quỹ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản bổ sung nguồn vốn kinh doanh 300.000.000 đồng

5.Thu hồi tiền tạm ứng bằng tiền mặt và nộp thẳng vào tài khoản tiền gửi ngân hàng là 300.000.000 đồng

6.Bổ sung vốn kinh doanh 100.000.000 đồng từ các cổ đông, đã nhập quỹ tiền mặt học logistics ở đâu

7.Mua sắm tài sản cố định trị giá 300.000.000 đồng bằng vay dài hạn ngân hàng.

8.Tăng vốn cổ đông bằng tiền mặt 150.000.000 đồng

9.Xuất quỹ tiền mặt 100.000.000 đồng trả nợ người bán

10.Rút tiền gửi ngân hàng trả nợ vay ngắn hạn 180.000.000 đồng

11.Vay ngắn hạn ngân hàng trả nợ cho người bán là 100.000.000 đồng

12.Chuyển trái phiếu ngắn hạn thành trái phiếu dài hạn 100.000.000 đồng.

Yêu cầu:

1.Tìm X. Lập bảng cân đối kế toán vào ngày 01/01/2010.

2.Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

>>>>Tham khảo thêm: Có nên tự học kế toán hay không?

học nghiệp vụ xuất nhập khẩu ở đâu

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Những phím tắt cơ bản trong Word có thể bạn chưa biết

Những phím tắt cơ bản trong Word có thể bạn chưa biết

Bài viết tiếp theo

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh
Viết bình luận
Thêm bình luận

2 Bình luận

G
Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - bài 1 tự giải

[…] >>>>>>Thạm khảo thêm: Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép – bài 2 tự giải […]

Trả lời
13:39 24/11/2017
G
Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - bài 3 tự giải

[…] >>>>> Xem thêm: Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép – bài 2 tự giải […]

Trả lời
15:19 22/11/2017
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo