Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép – bài 5 tự giải

Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - bài 5 tự giải

>>>>>> Xem thêm: Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép – bài 4 tự giải

Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép – bài 5

Sau đây là một số đối tượng kế toán được cho trong bảng sau:

Đối tượngTài sảnNguồn vốnDoanh thuChi phí
1. Tiền mặt    
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại    
3. Tạm ứng lớp kế toán thực hành    
4. Phải trả cho người lao động    
5. Nguyên vật liệu    
6. Chi phí bán hàng    
7. Chi phí tài chính    
8. Chi phí thuế thu nhập DN    
9. Tài sản cổ định hữu hình    
10. Doanh thu hoạt động tài chính    
11. Hàng hóa các kỹ năng trong cv    
12. Hàng mua đi trên đường    
13. Doanh thu bán hàng, dịch vụ    
14. Hàng gửi đi bán    
15. Tài sản cố định vô hình    
16. Chi phí sản xuất dở dang    
17. Công cụ, dụng cụ    
18. Đầu tư vào công ty liên kết    
19. Đầu tư chứng khoán ngắn hạn    
20. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả    
21. Giá vốn hàng bán    
22. Dự phòng trợ cấp mất việc làm    
23. Phải trả người bán    
24. Thành phẩm học xuất nhập khẩu tại tphcm    
25. Vay ngắn hạn    
26. Hàng hóa kho bảo thuế    
27. Chi phí quản lí doanh nghiệp    
28. Bất động sản đầu tư    
29. Nguồn vốn kinh doanh    
30. Dự phòng phải trả    
31. Quỹ dự phòng tài chính    
32. Ký cược, ký quỹ dài hạn    
33. Nguồn vốn đầu tư XDCB    
34. Chiết khấu thương mại    
35. Quỹ khen thưởng phúc lợi    
36. Hàng bán bị trả lại    
37. Lãi chưa phân phối    
38. Chi phí sản xuất chung    
39. Phải trả phải nộp Nhà nước    
40. Chi phí nhân công trực tiếp    
41. Chi phí khác    
42. Giảm giá hàng bán    
43. Đầu tư vào công ty con    

Yêu cầu: Bạn hãy tiến hành phân loại các đối tượng kế toán theo nội dung kinh tế, hay nói cách khác là phân loại theo tài khoản tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí và đánh dấu thích hợp vào các ô trống theo từng cột. Học kế toán

>>>>> Có thể bạn đang cần: học kế toán ở đâu tốt tphcm

học xuất nhập khẩu ở đâu tốt tphcm

Rate this post

3 thoughts on “Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép – bài 5 tự giải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *