Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - bài 5 tự giải

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 22/11/2017 23 phút đọc

>>>>>> Xem thêm: Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - bài 4 tự giải

Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - bài 5

Sau đây là một số đối tượng kế toán được cho trong bảng sau:

Đối tượngTài sảnNguồn vốnDoanh thuChi phí
1. Tiền mặt
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
3. Tạm ứng lớp kế toán thực hành
4. Phải trả cho người lao động
5. Nguyên vật liệu
6. Chi phí bán hàng
7. Chi phí tài chính
8. Chi phí thuế thu nhập DN
9. Tài sản cổ định hữu hình
10. Doanh thu hoạt động tài chính
11. Hàng hóa các kỹ năng trong cv
12. Hàng mua đi trên đường
13. Doanh thu bán hàng, dịch vụ
14. Hàng gửi đi bán
15. Tài sản cố định vô hình
16. Chi phí sản xuất dở dang
17. Công cụ, dụng cụ
18. Đầu tư vào công ty liên kết
19. Đầu tư chứng khoán ngắn hạn
20. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
21. Giá vốn hàng bán
22. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
23. Phải trả người bán
24. Thành phẩm học xuất nhập khẩu tại tphcm
25. Vay ngắn hạn
26. Hàng hóa kho bảo thuế
27. Chi phí quản lí doanh nghiệp
28. Bất động sản đầu tư
29. Nguồn vốn kinh doanh
30. Dự phòng phải trả
31. Quỹ dự phòng tài chính
32. Ký cược, ký quỹ dài hạn
33. Nguồn vốn đầu tư XDCB
34. Chiết khấu thương mại
35. Quỹ khen thưởng phúc lợi
36. Hàng bán bị trả lại
37. Lãi chưa phân phối
38. Chi phí sản xuất chung
39. Phải trả phải nộp Nhà nước
40. Chi phí nhân công trực tiếp
41. Chi phí khác
42. Giảm giá hàng bán
43. Đầu tư vào công ty con

Yêu cầu: Bạn hãy tiến hành phân loại các đối tượng kế toán theo nội dung kinh tế, hay nói cách khác là phân loại theo tài khoản tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí và đánh dấu thích hợp vào các ô trống theo từng cột. Học kế toán

>>>>> Có thể bạn đang cần: học kế toán ở đâu tốt tphcm

học xuất nhập khẩu ở đâu tốt tphcm

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - bài 4 tự giải

Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - bài 4 tự giải

Bài viết tiếp theo

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết
Viết bình luận
Thêm bình luận

3 Bình luận

T
Hệ thống bài tập về tài khoản và ghi sổ kép kế toán

[…] Bài 5: Sau đây là một số đối tượng kế toán được cho trong bảng sau.…..xem tiếp […]

Trả lời
11:21 18/12/2017
G
Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - bài 4 tự giải

[…] >>>>> Có thể bạn quan tâm: Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép – bài 5 tự giải […]

Trả lời
13:41 24/11/2017
G
Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - bài 6 tự giải

[…] >>>>> Xem thêm: Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép – bài 5 tự giải […]

Trả lời
15:57 22/11/2017
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo