Mẫu giấy ủy quyền cá nhân, công ty mới nhất

kynangketoan.vn Tác giả kynangketoan.vn 14/07/2024 13 phút đọc

Giấy ủy quyền là mẫu giấy được sử dụng khá phổ biến trong các cơ quan, doanh nghiệp muốn ủy quyền cho các cá nhân hay tập thể nào đó thực hiện công việc được bàn giao. Bài viết sau Kỹ năng kế toán sẽ chia sẻ mẫu giấy ủy quyền cá nhân, công ty mới nhất. Mời các bạn cùng tham khảo!

Mẫu giấy ủy quyền cá nhân, công ty mới nhất

1. Mẫu giấy ủy quyền giữa cá nhân với cá nhân

Giấy ủy quyền cá nhân là văn bản pháp lý trong đó ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định người được ủy quyền đại diện mình thực hiện một hoặc nhiều công việc trong phạm vi quy định trong nội dung của giấy ủy quyền.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------o0o ------

GIẤY ỦY QUYỀN

- Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;

- Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành;......., ngày...... tháng...... năm 20...... ; chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên:

Địa chỉ:......................................................................

Số CMND: ................ Cấp ngày: ........ Nơi cấp: ........

Quốc tịch:..................................................................

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ tên:..........................................................................

Địa chỉ:.........................................................................

Số CMND: ............. Cấp ngày: .......... Nơi cấp:...........

Quốc tịch:.....................................................................

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

.........................................................................................

.........................................................................................

IV. CAM KẾT:

- Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

- Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành ... bản, mỗi bên giữ ..... bản.

BÊN ỦY QUYỀNBÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN
...........................................................................................
..........................................................................................
(Ký, đóng dấu xác nhận)

mau-giay-uy-quyen

2. Mẫu giấy ủy quyền công ty

Giấy ủy quyền công ty thường được lập để ủy quyền cho nhân viên thực hiện các công việc đơn giản, không thật sự quan trọng, người được ủy quyền có thể chủ động thực hiện hoặc không.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——o0o ——

GIẤY UỶ QUYỀN

- Căn cứ vào Bộ luật dân sự 2015;

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

- Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty ………………;

- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của … Công ty … ;

- Căn cứ Quyết định số ... ngày .../…/… của Giám đốc/Tổng Giám đốc Công ty … về việc phân công, ủy quyền cho .... ;

NGƯỜI UỶ QUYỀN:

Ông/Bà :..……….......................................................

Chức vụ : Giám đốc/Tổng giám đốc Công ty ..………

Số CMTND : ......... do Công an thành phố X cấp ngày …

Địa chỉ :..……….........................................................

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN:

Ông/Bà :..………...........................................................

Chức vụ :.......Công ty ..……….............…….…

Số CMTND : ...... do Công an thành phố X cấp ngày …......

Địa chỉ :..………............................................................

Bằng giấy ủy quyền này Người nhận uỷ quyền được quyền thay mặt Người Ủy quyền thực hiện các công việc sau:

1. Được quyền quyết định và ký các văn bản quản lý phục vụ hoạt động của … theo quy định tại các Khoản 1 Điều 13 Quy chế Tổ chức và hoạt động của công ty.

2. Được toàn quyền quyết định và ký kết các hợp đồng dịch vụ …

3. Được ký kết các hợp đồng chuyển nhượng ... cho Công ty sau khi được cấp có thẩm quyền của Công ty chấp thuận.

4. Được toàn quyền quyết định ký kết các hợp đồng thuê chuyên gia biên soạn, biên tập các vấn đề nghiên cứu khoa học về lĩnh vực kinh doanh …, kinh doanh dịch vụ …;

5. Được ký kết hợp đồng lao động với cán bộ quản lý, nhân viên của ……….Đối với những chức danh quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị, Giám đốc ……….. được ký hợp đồng lao động sau khi có quyết định bổ nhiệm.

6. Được quyền ký các hợp đồng với cộng tác viên phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty……theo quy định của Quy chế.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Giám đốc có quyết định thay thế hoặc …… bị cách chức, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc từ chức.

Nơi nhận:GIÁM ĐỐC
NGUYỄN VĂN A

3. Một số lưu ý khi viết Giấy ủy quyền

- Phải viết đầy đủ thông tin 02 bên: ủy quyền và nhận ủy quyền để làm căn cứ cho người được ủy quyền thực hiện công việc được ủy quyền;

- Bắt buộc ghi rõ thời gian thực hiện ủy quyền để tránh việc lạm dụng ủy quyền ở thời điểm khác;

- Ghi rõ nội dung ủy quyền để người được ủy quyền không lạm dụng Giấy ủy quyền mà thực hiện công việc khác;

- Nên thỏa thuận rõ trách nhiệm trong trường hợp xảy ra tranh chấp;

- Nếu có căn cứ ủy quyền thì nên trình bày chi tiết để làm căn cứ hợp lý cho việc ủy quyền...

Trên là mẫu giấy ủy quyền cá nhân, công ty mới nhất, hy vọng hữu ích với bạn đọc.

>>> Xem thêm: Chia sẻ mẫu hợp đồng mua bán mới nhất

kynangketoan.vn
Tác giả kynangketoan.vn sudo
Bài viết trước Chia sẻ mẫu hợp đồng mua bán mới nhất

Chia sẻ mẫu hợp đồng mua bán mới nhất

Bài viết tiếp theo

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo