Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng (Công ty Cổ phần, TNHH, cơ quan nhà nước)

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 26/08/2021 19 phút đọc

Kỹ năng kế toán chia sẻ mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng mới nhất, được sử dụng phổ biến bao gồm: Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty Cổ phần, TNHH, cơ quan nhà nước.

>>> Review Học Kế Toán Online Ở Đâu Tốt Nhất

Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng dùng để làm gì?

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty, doanh nghiệp là mẫu quyết định mà Hội đồng quản trị công ty lập ra để ra quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty, doanh nghiệp

Vì sao phải thực hiện thủ tục bổ nhiệm kế toán trưởng?

- Theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 Nghị định 174/2016/NĐ-CP thì:

“1. Đơn vị kế toán phải bố trí kế toán trưởng trừ các đơn vị quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp đơn vị chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì bố trí người phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định. Thời gian bố trí người phụ trách kế toán tối đa là 12 tháng, sau thời gian này đơn vị kế toán phải bố trí người làm kế toán trưởng.”

- Theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 17 Nghị định 41/2018/NĐ-CP Không bố trí người làm kế toán, làm kế toán trưởng sẽ bị phạt hành chính từ 10.000.000 - 20.000.000 đồng

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng mới nhất

Kế toán trưởng công ty là một vị trí đặc biệt quan trọng đối với tất cả các doanh nghiệp, kế toán trưởng phải là người có chứng chỉ hành nghề kế toán, chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng và thông thường là người có kinh nghiệm không chỉ về học vấn, kiến thức mà kinh nghiệm thực tiễn là điều vô cùng quan trọng đối với mọi doanh nghiệp.

Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng một phần ghi nhận rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và điều quan trọng hơn là thể hiện trách nhiệm của họ trong việc quản lý, giám sát hoạt động tài chính và thuế của doanh nghiệp.

Kỹ năng kế toán sẽ chia sẻ với các bạn một số mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng phổ biến nhất hiện nay kèm file word để tải về khi cần sử dụng nhé

1. Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty Cổ phần

TẢI mẫu bổ nhiệm kế toán trưởng công ty cổ phần

CÔNG TY …………….

-----------------

Số: ........... - QĐ/CTY

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o--------

....., ngày .... tháng ..... năm 20.....

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN .......................

V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty./.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ......................

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần .........................;

- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần ...........................;

- Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm

Họ và tên: ……………………. Giới tính: …….

Sinh ngày:…./…./…............…. Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMTNN/Hộ chiếu số: ……............ do công an ....................….. cấp ngày: …/…/….

Nơi đăng ký HKTT:……………………………………….........................……….........................

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………..............................……….........................

Giữ chức vụ: Kế tóa trưởng Công ty cổ phần ...................................……….........................

Điều 2: Ông (bà) ………………………….. có các nghĩa vụ:

- Giúp giám đốc tổ chức công tác kế toán, thống kê, hạch toán kinh doanh cho doanh nghiệp;

- Tuân thủ Luật pháp đồng thời tuân thủ quy chế quản lý tài chính;

- Phải tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các nhân viên kế toán của mình, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của kế toán.

Và các quyền:

- Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;

- Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;

- Ký duyệt các chứng từ, báo cáo kinh tế và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.

- Ông (bà) …………………… được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty

Điều 3: Ông (bà) …………………… và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3

- Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

2. Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty TNHH

quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

Tải mẫu: Quyết định bổ nhiệm kết toán trưởng trong công ty TNHH

CÔNG TY TNHH ...

-----------------------

Số: .../20../QĐ – ………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------------------

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 20....

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH.................

V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty....

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH ......................

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH ...... ;

- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Thành viên Công ty TNHH...... ;

- Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bổ nhiệm

Họ và tên: ……………………. Giới tính: …….

Sinh ngày:…./…./…............…. Dân tộc:Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: …….... do công an ........... cấp ngày: …/…/….

Nơi đăng ký HKTT: ………………………………………........... ………………...........………………...........

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………................ ………………...........………………...........

Giữ chức vụ: Kế tóa trưởng Công ty TNHH........................... ………………...........………………...........

Điều 2. Ông (bà) ………………………….. có các nghĩa vụ:

- Giúp giám đốc tổ chức công tác kế toán, thống kê, hạch toán kinh doanh cho doanh nghiệp;

- Tuân thủ Luật pháp đồng thời tuân thủ quy chế quản lý tài chính;

- Phải tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các nhân viên kế toán của mình, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của kế toán.

Và các quyền:

- Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;

- Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;

- Ký duyệt các chứng từ, báo cáo kinh tế và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.

- Ông (bà) …………………… được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty

Điều 3: Ông (bà) …………………… và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3

- Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH

 

3. Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng Cơ quan Nhà nước

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 20 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP có quy định:

"2. Phụ trách kế toán:

a) Các đơn vị kế toán trong lĩnh vực nhà nước bao gồm: Đơn vị kế toán chỉ có một người làm kế toán hoặc một người làm kế toán kiêm nhiệm; đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn thì không thực hiện bổ nhiệm kế toán trưởng mà chỉ bổ nhiệm phụ trách kế toán."

Tham khảo: Kế toán trưởng – Những thông tin kế toán cần biết

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Một số lưu ý khi lập hóa đơn giá trị gia tăng (VAT)

Một số lưu ý khi lập hóa đơn giá trị gia tăng (VAT)

Bài viết tiếp theo

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo