Bài tập tổng quan về kế toán - bài 4 tự giải

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 20/11/2017 7 phút đọc

>>>>>> Xem thêm: Bài tập tổng quan về kế toán - bài 3 tự giải

Tình hình tài sản của công ty TNHH Sao Mai tính đến ngày 31/12/2010 như sau: (đơn vị tính: đồng)

1.Khoản phải trả khác: 40.000.000

2.Nợ ngân sách: 50.000.000

3.Tài sản thiếu chờ xử lí 10.000.000

4.Tài sản thừa chờ xử lí 20.000.000

5.Lãi chưa phân phối 100.000.000

6.Nguồn vốn kinh doanh: Y học kế toán tổng hợp

7.Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 70.000.000

8.Quỹ khen thưởng phúc lợi 10.000.000

9.Vay ngắn hạn ngân hàng 20.000.000

10.Trả trước cho người bán 50.000.000

11.Người mua trả tiền trước 70.000.000

12.Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 30.000.000

13.Chi phí trả trước 50.000.000

14.Nhận thế chấp, kỹ quỹ dài hạn 30.000.0000

15.Thế chấp, ký quỹ dài hạn 50.000.000

16.Hàng đang đi đường 30.000.000

17.Tạm ứng 20.000.000

18.Phải trả công nhân viên 30.000.000

19.Máy móc thiết bị 500.000.000

20.Hao mòn tài sản cố định 100.000.000

21.Nguyên vật liệu 50.000.000

22.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 30.000.000

23.Công cụ - dụng cụ 10.000.000

24.Chi phí SXKD dở dang 20.000.000

25.Thành phẩm 30.000.000 khóa học xuất nhập khẩu

26.Tiền mặt 50.000.000

27.Tiền gửi ngân hàng 140.000.000

28.Nợ người bán 60.000.000

29.Người mua nợ 40.000.000

30.Khoản phải thu khác 50.000.000

Yêu cầu:

1.Phân loại tài sản và nguồn vốn tại doanh nghiệp, tính tổng số mỗi loại và tìm Y học kế toán thực hành ở đâu tốt tại hà nội

2.Liệt kê tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn tại doanh nghiệp, tính tổng số mỗi loại Học kế toán ở đâu tốt tphcm

3.Liệt kê nợ phải trả và vốn chủ sở hữu, tính tổng số mỗi loại

4.Liệt kê tài sản thuộc nhóm hàng tồn kho tại đơn vị, tính tổng số

5.Liệt kệ và tính giá trị tài sản cố định vô hình

6.Liệt kệ và tính giá trị vốn bằng tiền và các khoản ứng trước

7.Liệt kê và tính nợ phải thu tại doanh nghiệp

8.Phân biệt tài sản và nguồn vốn của công ty vào ngày 31/12/2010

>>>>> Tham khảo thêm: Kinh nghiệm chọn trung tâm đào tạo kế toán tốt nhất

học xuất nhập khẩu ở đâu tốt nhất

 

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Bài tập tổng quan về kế toán - bài 3 tự giải

Bài tập tổng quan về kế toán - bài 3 tự giải

Bài viết tiếp theo

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết
Viết bình luận
Thêm bình luận

4 Bình luận

T
Hệ thống bài tập về tổng quan kế toán

[…] Bài 4: Tình hình tài sản của công ty TNHH Sao Mai tính đến ngày 31/12/2010 như sau: (đơn vị tính: đồng)….liệt kê và tính nợ phải thu tại doanh nghiệp....xem thêm […]

Trả lời
16:25 15/12/2017
G
Bài tập tổng quan về kế toán - bài 3 tự giải

[…] >>>>>> Tham khảo thêm: Bài tập tổng quan về kế toán – bài 4 tự giải […]

Trả lời
16:59 20/11/2017
T
Hệ thống bài tập về tổng quan kế toán

[…] Bài 4: Tình hình tài sản của công ty TNHH Sao Mai tính đến ngày 31/12/2010 như sau: (đơn vị tính: đồng)….liệt kê và tính nợ phải thu tại doanh nghiệp....xem thêm […]

Trả lời
16:38 20/11/2017
G
Bài tập tổng hợp về kế toán - bài 5 tự giải

[…] >>>>>> Xem thêm: Bài tập tổng quan về kế toán – bài 4 tự giải […]

Trả lời
11:16 20/11/2017
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo