Bài tập tổng quan về kế toán – bài 4 tự giải

>>>>>> Xem thêm: Bài tập tổng quan về kế toán – bài 3 tự giải

Tình hình tài sản của công ty TNHH Sao Mai tính đến ngày 31/12/2010 như sau: (đơn vị tính: đồng)

1.Khoản phải trả khác:                                    40.000.000

2.Nợ ngân sách:                                              50.000.000

3.Tài sản thiếu chờ xử lí                                 10.000.000

4.Tài sản thừa chờ xử lí                                  20.000.000

5.Lãi chưa phân phối                                     100.000.000

6.Nguồn vốn kinh doanh:                                Y học kế toán tổng hợp

7.Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản            70.000.000

8.Quỹ khen thưởng phúc lợi                          10.000.000

9.Vay ngắn hạn ngân hàng                             20.000.000

10.Trả trước cho người bán                            50.000.000

11.Người mua trả tiền trước                          70.000.000

12.Thuế thu nhập hoãn lại phải trả                30.000.000

13.Chi phí trả trước                                        50.000.000

14.Nhận thế chấp, kỹ quỹ dài hạn                 30.000.0000

15.Thế chấp, ký quỹ dài hạn                          50.000.000

16.Hàng đang đi đường                                  30.000.000                          

17.Tạm ứng                                                     20.000.000

18.Phải trả công nhân viên                             30.000.000

19.Máy móc thiết bị                                       500.000.000

20.Hao mòn tài sản cố định                           100.000.000

21.Nguyên vật liệu                                         50.000.000

22.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại                  30.000.000

23.Công cụ – dụng cụ                                    10.000.000

24.Chi phí SXKD dở dang                            20.000.000

25.Thành phẩm                                              30.000.000 khóa học xuất nhập khẩu

26.Tiền mặt                                                    50.000.000

27.Tiền gửi ngân hàng                                   140.000.000

28.Nợ người bán                                            60.000.000

29.Người mua nợ                                          40.000.000

30.Khoản phải thu khác                                 50.000.000

Yêu cầu:

1.Phân loại tài sản và nguồn vốn tại doanh nghiệp, tính tổng số mỗi loại và tìm Y học kế toán thực hành ở đâu tốt tại hà nội

2.Liệt kê tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn tại doanh nghiệp, tính tổng số mỗi loại Học kế toán ở đâu tốt tphcm

3.Liệt kê nợ phải trả và vốn chủ sở hữu, tính tổng số mỗi loại

4.Liệt kê tài sản thuộc nhóm hàng tồn kho tại đơn vị, tính tổng số

5.Liệt kệ và tính giá trị tài sản cố định vô hình

6.Liệt kệ và tính giá trị vốn bằng tiền và các khoản ứng trước

7.Liệt kê và tính nợ phải thu tại doanh nghiệp

8.Phân biệt tài sản và nguồn vốn của công ty vào ngày 31/12/2010

>>>>> Tham khảo thêm: Kinh nghiệm chọn trung tâm đào tạo kế toán tốt nhất

học xuất nhập khẩu ở đâu tốt nhất

 

Rate this post

4 thoughts on “Bài tập tổng quan về kế toán – bài 4 tự giải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *