Bài tập tổng quan về kế toán – bài 5 tự giải

>>>>>> Xem thêm: Bài tập tổng quan về kế toán – bài 4 tự giải

Có số liệu tình hình tài sản của một công ty tính đến ngày 01/01/2010 như sau: (Đơn vị tính: đồng)Học kế toán doanh nghiệp ở đâu

1.Quỹ khen thưởng phúc lợi                       10.000.000

2.Vay ngắn hạn ngân hàng                         200.000.000

3.Trả trước cho người bán                          5.000.000

4.Người mua trả tiền trước                        7.000.000 khóa học kế toán

5.Thế chấp, ký quỹ dài hạn                       10.000.000

6.Hàng đang đi đường                               13.000.000

7.Tạm ứng                                                 12.000.000

8.Phải trả công nhân viên                         30.000.000

9.Chi phí trả trước                                    5.000.000

10.Thành phẩm                                        13.000.000

11.Tiền mặt                                              25.000.000

12.Máy móc thiết bị                                 1.540.000.000 

13.Quyền sử dụng đất                             420.000.000

14.Hao mòn tài sản cố đinh                    (10.000.000)

15.Lãi chưa phân phối                            10.000.000

16.Nguồn vốn kinh doanh                        Y học kế toán tổng hợp ở đâu tốt

17.Nguyên vật liệu                                  58.000.000

18.Công cụ – dụng cụ                             4.000.000 diễn đàn xuất nhập khẩu

19.Tiền gửi ngân hàng                            15.000.000

20.Nợ người bán                                    160.000.000

21.Nợ ngân sách                                     5.000.000

22.Tài sản thiếu chờ xử lí                       1.000.000

23.Tài sản thừa chờ xử lí                        2.000.000

24.Nhận thế chấp, kỹ quỹ dài hạn           3.000.000

25.Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 14.000.000

26.Người mua nợ                                    40.000.000

27.Khoản phải thu khác                         15.000.000

28.Khoản phải trả khác                          8.000.000

29.Quỹ đầu tư phát triển                        25.000.000

30.Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản  200.000.000 

Yêu cầu: Phân biệt tài sản, nguồn vốn của công ty vào ngày 31/12/2010. Xác định nguồn vốn kinh doanh của công ty (Y) là bao nhiêu? 

>>>>> Tham khảo thêm: Kế toán Hà Nội có tốt không

có nên tự học xuất nhập khẩu không

 

Rate this post

3 thoughts on “Bài tập tổng quan về kế toán – bài 5 tự giải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *