Bài tập tổng quan về kế toán - bài 5 tự giải

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 12/07/2024 5 phút đọc

>>>>>> Xem thêm: Bài tập tổng quan về kế toán - bài 4 tự giải

Có số liệu tình hình tài sản của một công ty tính đến ngày 01/01/2010 như sau: (Đơn vị tính: đồng)Học kế toán doanh nghiệp ở đâu

1.Quỹ khen thưởng phúc lợi 10.000.000

2.Vay ngắn hạn ngân hàng 200.000.000

3.Trả trước cho người bán 5.000.000

4.Người mua trả tiền trước 7.000.000 khóa học kế toán

5.Thế chấp, ký quỹ dài hạn 10.000.000

6.Hàng đang đi đường 13.000.000

7.Tạm ứng 12.000.000

8.Phải trả công nhân viên 30.000.000

9.Chi phí trả trước 5.000.000

10.Thành phẩm 13.000.000

11.Tiền mặt 25.000.000

12.Máy móc thiết bị 1.540.000.000

13.Quyền sử dụng đất 420.000.000

14.Hao mòn tài sản cố đinh (10.000.000)

15.Lãi chưa phân phối 10.000.000

16.Nguồn vốn kinh doanh Y học kế toán tổng hợp ở đâu tốt

17.Nguyên vật liệu 58.000.000

18.Công cụ - dụng cụ 4.000.000 diễn đàn xuất nhập khẩu

19.Tiền gửi ngân hàng 15.000.000

20.Nợ người bán 160.000.000

21.Nợ ngân sách 5.000.000

22.Tài sản thiếu chờ xử lí 1.000.000

23.Tài sản thừa chờ xử lí 2.000.000

24.Nhận thế chấp, kỹ quỹ dài hạn 3.000.000

25.Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 14.000.000

26.Người mua nợ 40.000.000

27.Khoản phải thu khác 15.000.000

28.Khoản phải trả khác 8.000.000

29.Quỹ đầu tư phát triển 25.000.000

30.Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 200.000.000

Yêu cầu: Phân biệt tài sản, nguồn vốn của công ty vào ngày 31/12/2010. Xác định nguồn vốn kinh doanh của công ty (Y) là bao nhiêu?

>>>>> Tham khảo thêm: Kế toán Hà Nội có tốt không

có nên tự học xuất nhập khẩu không

 

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Bài tập tổng quan về kế toán - bài 4 tự giải

Bài tập tổng quan về kế toán - bài 4 tự giải

Bài viết tiếp theo

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết
Viết bình luận
Thêm bình luận

3 Bình luận

T
Hệ thống bài tập về tổng quan kế toán

[…] Bài 5: Tình hình tài sản của một công ty tính đến ngày 01/01/2010 như sau: (Đơn vị tính: đồng).....xem thêm […]

Trả lời
15:31 15/12/2017
G
Bài tập tổng quan về kế toán - bài 4 tự giải

[…] >>>>>> Tham khảo thêm: Bài tập tổng quan về kế toán – bài 5 tự giải […]

Trả lời
17:00 20/11/2017
G
Bài tập tổng quan về kế toán - bài 6 tự giải

[…] >>>>>> Xem thêm: Bài tập tổng quan về kế toán – bài 5 tự giải […]

Trả lời
14:12 20/11/2017
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo