Bài tập tổng quan về kế toán - bài 6 tự giải

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 20/11/2017 4 phút đọc

>>>>>> Xem thêm: Bài tập tổng quan về kế toán - bài 5 tự giải

Ta có số liệu số dư đầu tháng 04/2010 của một số tài khoản trong công ty TNHH Vạn Thành (đơn vị tính: đồng) học kế toán tổng hợp ở đâu tốt

1.Phải thu khách hàng 230.000.000

2.Tạm ứng 40.000.000

3.Nguyên vật liệu 300.000.000

4.Công cụ dụng cụ 20.000.000 tự học xuất nhập khẩu

5.Thành phẩm 160.000.000

6.Nguồn vốn kinh doanh 1.470.000.000

7.Quỹ đầu tư phát triển 130.000.000 học làm kế toán thuế

9.Quỹ khen thưởng, phúc lợi 25.000.000

10.Phải trả người lao động 30.000.000

11.Vay dài hạn 100.000.000

12.Tiền mặt 160.000.000

13.Tiền gửi ngân hàng X

14.TSCĐ hữu hình 1.520.000.000

15.Hao mòn TSCĐ hữu hình 120.000.000

16.Vay ngắn hạn 500.000.000

17.Phải trả cho người bán 150.000.000

18.Thuế và các khoản nộp Nhà nước 50.000.000

Yêu cầu: Phân biệt tài sản và nguồn vốn. Tìm X? Học kế toán ở đâu tốt

>>>> Tham khảo thêm: nên học kế toán thực hành ở đâu

tự học nghiệp vụ xuất nhập khẩu

 

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Bài tập tổng quan về kế toán - bài 5 tự giải

Bài tập tổng quan về kế toán - bài 5 tự giải

Bài viết tiếp theo

Kế Toán Tài Sản Cố Định Là Gì? Cần Làm Gì?

Kế Toán Tài Sản Cố Định Là Gì? Cần Làm Gì?
Viết bình luận
Thêm bình luận

4 Bình luận

T
Hệ thống bài tập về tổng quan kế toán

[…] Bài 6: Số dư đầu tháng 04/2010 của một số tài khoản trong công ty Vạn Thành (đơn vị tính: đồng)……xem thêm […]

Trả lời
15:32 15/12/2017
T
Hệ thống bài tập về tổng quan kế toán

[…] Bài 6: Số dư đầu tháng 04/2010 của một số tài khoản trong công ty Vạn Thành (đơn vị tính: đồng)…...xem thêm […]

Trả lời
08:43 21/11/2017
G
Bài tập tổng hợp về kế toán - bài 5 tự giải

[…] >>>>>> Tham khảo thêm: Bài tập tổng hợp về kế toán – bài 6 tự giải […]

Trả lời
17:00 20/11/2017
G
Bài tập tổng hợp về kế toán - bài 7 tự giải

[…] >>>> Xem thêm: Bài tập tổng hợp về kế toán – bài 6 tự giải […]

Trả lời
14:39 20/11/2017
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo