Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp – bài 10 tự giải

bài tập về báo cáo tài chính bài 10 tự giải

>>>>> Xem thêm: Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp – bài 9 tự giải

Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp – Bài 10

Tình hình tài sản của một doanh nghiệp tính đến ngày 31/12/2007 như sau: (Đơn vị tính: đồng)

 1. Vay ngắn hạn ngân hàng 130.000.000
 2. TSCĐ hữu hình 1.500.000.000
 3. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 20.000.000
 4. Nguyên vật liệu 125.000.000
 5. Công cụ dụng cụ 15.000.000
 6. Quỹ dự phòng phải trả 10.000.000
 7. Thành phẩm 125.000.000 học kế toán tổng hợp
 8. Tiền mặt 115.000.000
 9. Tiền gửi ngân hàng 325.000.000
 10. Nợ người bán 325.000.000
 11. Người mua nợ 225.000.000
 12. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 130.000.000
 13. Lãi chưa phân phối 120.000.000
 14. Nguồn vốn kinh doanh X
 15. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 110.000.000

Yêu cầu: Hãy:

1.Tìm X? học xuất nhập khẩu ở đâu

2.Cho biết tổng tài sản ngắn hạn, tổng tài sản dài hạn

3.Cho biết tổng nợ phải trả Học kế toán thuế

4.Cho biết tổng giá trị hàng tổn kho

5.Cho biết tổng vốn bằng tiền và các khoản ứng trước

>>>> Có thể bạn quan tâm: Học kế toán tổng hợp ở đâu tốt nhất TPHCM

khóa học xuất nhập khẩu tại hà nội

Rate this post

3 thoughts on “Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp – bài 10 tự giải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *