Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp – bài 11 tự giải

Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp - bài 11 tự giải

>>>>> Xem thêm: Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp – bài 10 tự giải

Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp – Bài 11

Có tình hình tài sản của công ty TNHH sản xuất và thương mại Kinh Đô tính đến ngày 31/03/2010 như sau: hoc ke toan thuc hanh

(Đơn vị tính: đồng)

 1. Nguyên vật liệu                                    130.000.000
 2. Tiền mặt                                               150.000.000
 3. Tiền gửi ngân hàng                              240.000.000
 4. Phải trả người bán                                60.000.000
 5. TSCĐ hữu hình                                    1.150.000.000
 6. TSCĐ vô hình                                      1.120.000.000
 7. Vay ngắn hạn                                        120.000.000
 8. Nguồn vốn kinh doanh                         X học xuất nhập khẩu
 9. Phải thu khách hàng                             120.000.000
 10. Đầu tư vào công ty liên kết                  100.000.000
 11. Thành phẩm                                          64.000.000
 12. Ký, quỹ, ký cược dài hạn                     50.000.000
 13. Hàng hóa                                              122.000.000
 14. Vay dài hạn                                           200.000.000
 15. Lợi nhuận chưa phân phối                    50.000.000

Yêu cầu: khóa học kế toán

1.Dựa vào kết quả bảng cân đời kế toán để tìm X? Lập bảng cân đối kế toán 31/03/2010

2.Lập bảng cân đối kế toán vào ngày 30/04/2010 sau khi có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh:

3.Mua hàng hóa nhập kho chưa thanh toán tiền cho nhà cung cấp 120.000.000 đồng

4.Cổ đông góp một tài sản cố định hữu hình trị giá 130.000.000 đồng

5.Khách hàng thanh toán tiền hàng bằng tiền mặt 20.000.000 đồng

6.Chi tiền mặt tạm ứng cho nhân viên đi công tác 12.000.000 đồng

>>>>> Có thể bạn đang cần: Học kế toán thực hành ở đâu tốt TPHCM

cách học xuất nhập khẩu hiệu quả

Rate this post

2 thoughts on “Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp – bài 11 tự giải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *