Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp - bài 9 tự giải

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 21/11/2017 8 phút đọc

>>>>> Xem thêm: Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp - bài 8 tự giải

Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp - Bài 9

Tình hình tài sản của công ty TNHH Thiên Ân tính đến ngày 31/12/2010 như sau: (Đơn vị tính: đồng)

 1. Nguyên vật liệu 130.000.000
 2. Phải trả công nhân viên 112.000.000
 3. Tiền mặt 150.000.000
 4. Tiền gửi ngân hàng 240.000.000
 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 20.000.000
 6. Đầu tư vào công ty con 200.000.000
 7. Phải trả người bán X 66.000.000
 8. TSCĐ hữu hình 1.150.000.000
 9. TSCĐ vô hình 1.120.000.000 học kế toán thực hành
 10. Vay ngắn hạn 120.000.000
 11. Nguồn vốn kinh doanh 3.400.000.000
 12. Phải thu khách hàng Y 116.000.000
 13. Quỹ đầu tư phát triển 18.000.000
 14. Đầu tư vào công ty liên kết 100.000.000
 15. Thành phẩm 64.000.000 cộng đồng xuất nhập khẩu
 16. Ký quỹ, ký cược dài hạn 50.000.000
 17. Hàng hóa 122.000.000
 18. Quỹ trợ cấp mất việc làm 10.000.000
 19. Tạm ứng 4.000.000 học xuất nhập khẩu
 20. Vay dài hạn 200.000.000
 21. Lợi nhuận chưa phân phối 74.000.000
 22. Đầu tư dài hạn khác 194.000.000
 23. Quỹ dự phòng phải trả 10.000.000
 24. Các khoản phải nộp Nhà nước 50.000.000
 25. Công cụ dụng cụ 14.000.000
 26. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 40.000.000
 27. Ứng trước cho người bán Z 36.000.000
 28. Khách hàng M ứng trước tiền hàng 50.000.000

Trong tháng 01/2011 có các nghiệp vụ phát sinh: học kế toán cho người mới bắt đầu

 1. Khách hàng Y thanh toán tiền hàng bằng tiền mặt: 50.000.000 đồng
 2. Mua nguyên vật liệu nhập kho chưa thanh toán tiền cho nhà cung cấp là 70.000.000 đồng
 3. Dùng lợi nhuận chưa phân phối bổ sung quỹ đầu tư phát triển: 40.000.000 đồng
 4. Vay dài hạn ngân hàng mua tài sản cố định hữu hình: 270.000.000 đồng
 5. Thanh toán tiền hàng cho nhà cung cấp X bằng tiền gửi ngân hàng 40.000.000 đồng
 6. Nhập kho hàng hóa thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng 56.000.000 đồng
 7. Thanh toán khoản vay ngắn hạn bằng tiền gửi ngân hàng 60.000.000 đồng
 8. Mua một tài sản cố định giá 200.000.000 đồng, chưa thanh toán cho người bán. Người bán lắp đặt, chạy thử và bàn giao cho doanh nghiệp khi đưa tài sản cố định vào sử dụng
 9. Nhập kho nguyên vật liệu chưa thanh toán tiền cho người bán 100.000.000 đồng
 10. Chi tiền mặt thanh toán lương cho công nhân viên: 72.000.000 đồng

Yêu cầu:

1.Hãy phân loại tài sản, nguồn vốn; lập bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2010

2.Lập bảng cân đối kế toán mới ngày 01/01/2011 sau khi có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

>>>> Có thể bạn đang cần: Khóa học kế toán tổng hợp tại TPHCM và Hà Nội

học xuất nhập khẩu ở đâu tốt hà nội

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp - bài 8 tự giải

Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp - bài 8 tự giải

Bài viết tiếp theo

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh
Viết bình luận
Thêm bình luận

4 Bình luận

N
Hệ thống bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp

[…] Bài 9: Tình hình tài sản của công ty TNHH Thiên Ân tính đến ngày 31/12/2010 như sau: (Đơn vị tính: đồng)……..xem thêm […]

Trả lời
15:55 15/12/2017
G
Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp - bài 8 tự giải

[…] >>>>> Có thể bạn quan tâm: Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp – bài 9 tự giải […]

Trả lời
13:27 24/11/2017
T
Hệ thống bài tập về tài khoản và ghi sổ kép kế toán

[…] Bài 9: Tình hình tài sản của công ty TNHH Thiên Ân tính đến ngày 31/12/2010 như sau: (Đơn vị tính: đồng)……..xem thêm […]

Trả lời
13:16 22/11/2017
G
Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp - bài 10 tự giải

[…] >>>>> Xem thêm: Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp – bài 9 tự giải […]

Trả lời
14:32 21/11/2017
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo