Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – bài 3 tự giải

Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 3 tự giải

>>>>> Xem thêm: Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – bài 2 tự giải

Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – Bài 3

Tại công ty TNHH Bình Minh có số liệu đầu kỳ của các tài khoản được kế toán tập hợp như sau (đơn vị tính: đồng):

– Tiền mặt                                     100.000.000 đồng

– Vay ngắn hạn                             200.000.000 đồng

– Tiền gửi ngân hàng                    400.000.000 đồng

– Phải trả cho người bán               250.000.000 đồng

– Phải thu khách hàng                   200.000.000 đồng

– Phải trả CNV                                50.000.000 đồng dien dan ke toan

– Nguyên vật liệu (50.000 kg)       200.000.000 đồng

– Nguồn vốn kinh doanh                1.800.000.000 đồng

– TSCĐ                                           1.500.000.000 đồng

– Hao mòn TSCĐ                           (100.000.000 đồng)

Trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

1.Nhập kho 10.000 kg nguyên vật liệu, đơn giá 4.000 đồng/kg, thuế GTGT 10% chưa thanh toán cho người bán. Chi phí vận chuyển do bên bán thanh toán. Học kế toán doanh nghiệp ở đâu

2.Tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm 20.000.000 đồng, nhân viên phân xưởng là 10.000.000 đồng. ke toan tong hop

3.Trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn theo tỷ lệ quy định tính vào chi phí có liên quan kể cả phần trừ lương. Giả sử công ty trích 16% BHXH; 3% BHYT; 1% BHTN và 2% KPCĐ tính vào chi phí và trừ vào lương của người lao động là 6% BHXH; 1,5% BHYT, 1% BHTN. học kế toán thực hành ở đâu tốt tại hà nội

4.Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt là 100.000.000 đồng. Chi trả lương kỳ trước 50.000.000 đồng.  học xuất nhập khẩu

5.Chi 50% tiền lương kỳ này bằng tiền mặt.

6.Mua một TSCĐ giá mua 280.000.000 đồng, thuế GTGT là 10% chưa thanh toán cho người bán. TSCĐ có thời gian sử dụng hữu ích là 5 năm. Chi phí vận chuyển, bốc dỡ, lắp đặt chạy thử được kế toán tập hợp như sau: phân tích rủi ro tài chính

a.Xuất 1.000 kg nguyên vật liệu để chạy thử.

b.Dịch vụ thuê ngoài chưa thanh toán khách hàng là 6.000.000 đồng

c.Chi phí thuê chuyên gia thanh toán bằng chuyển khoản là 10.000.000 đồng.

7.Xuất kho 20.000 kg nguyên vật liệu dùng để sản xuất sản phẩm.

8.Mức khấu hao trích kỳ trước là 5.000.000 đồng. Biết rằng tất cả các tài sản đều sử dụng ở bộ phận sản xuất. Doanh nghiệp áp dụng phương pháp xuất kho nhập trước xuất trước.

9.Các chi phí khác phát sinh thanh toán bằng tiền mặt là 4.300.000 đồng.

10.Kết chuyển chi phí nguyen vật liệu trực tiếp là 80.000.000 đồng, chi phí nhân công trực tiếp là 23.800.000 đồng, chi phí sản xuất chung 26.200.000 đồng.

11.Kết chuyển thành phẩm nhập kho là 130.000.000 đồng  ke toan thuc hanh

12.Chi tiền mặt để thanh toán lương kỳ 2 cho CB- CNV kể cả các khoản khấu trừ lương về BHXH, BHYT của người lao động.

Yêu cầu:

1.Lập bảng cân đối kế toán đầu kỳ

2.Định khoản và phản ánh vào sơ đồ tài khoản các nghiệp vụ phát sinh.

3.Lập bảng cân đối tài khoản cuối kỳ

4.Lập bảng cân đối kế toán cuối kỳ

>>>> Có thể bạn quan tâm: Học kế toán online

học xuất nhập khẩu online

Rate this post

2 thoughts on “Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – bài 3 tự giải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *