Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – bài 10 có lời giải

Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 10 có lời giải

>>>>> Xem thêm: Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – bài 9 có lời giải

Bài tập: Tại công ty TNHH sản xuất kinh doanh Thuận Phát, kế toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền cuối kỳ, có các số liệu liên quan trong kỳ được kế toán ghi nhận trong các tài liệu sau:

Tài liệu 1: Số dư đầu kỳ của một số tài khoản: lop hoc ke toan

– Tài khoản 152 (4.000 kg):                            100.000.000 đồng

– Tài khoản 154:                                                 3.700.000 đồng

Tài liệu 2: Trong kỳ có các nghiệp vụ phát sinh liên quan như sau:

1.Nhập kho 1.000 kg nguyên vật liệu, đơn giá mua 25.000 đồng/kg, thuế GTGT 10% chưa thanh toán tiền cho khách hàng. Chi phí vận chuyển, bốc dỡ lô nguyên vật liệu này về đến kho của doanh nghiệp là 2.200.000 đồng, gồm 10% thuế GTGT, doanh nghiệp đã thanh toán hộ cho người bán bằng tiền mặt.

2.Nhập kho một công cụ dụng cụ trị giá mua trên hóa đơn chưa có thuế là 3.000.000 đồng, thuế GTGT 10% thanh toán bằng tiền mặt. Biết rằng công cụ dụng cụ này được sử dụng ở bộ phận quản lí phân xưởng, thuộc loại phân bổ 3 lần. Học kế toán thuế

3.Nhập kho 2.000 kg nguyên vật liệu đơn giá mua là 27.500 đồng/kg, bao gồm 10% thuế GTGT thanh toán cho khách hàng bằng chuyển khoản. Người bán giao hàng tại kho của doanh nghiệp.Học kế toán ở đâu tốt tphcm

4.Mua một tài sản cố định có thời gian sử dụng hữu ích là 10 năm, dùng tại bộ phận sản xuất sản phẩm, giá mua là 330.000.000 đồng, gồm 10% thuế GTGT, thanh toán cho khách hàng bằng chuyển khoản.

5.Xuất kho 1.200 kg nguyên vật liệu để trực tiếp sản xuất sản phẩm và 400 kg dùng ở bộ phận quản lí phân xưởng.  học kế toán thực tế ở đâu

6.Tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm là 20.000.000 đồng, bộ phận quản lí phân xưởng là 10.000.000 đồng.

kế toán chi phí sản xuất

7.Trích BHXH, BHTN, KPCĐ theo tỷ lệ quy định. Giả sử công ty trích 16% BHXH, 3% BHYT, 1% BHTN và 2% KPCĐ tính vào chi phí và trừ vào lương của người lao động là 6% BHXH; 1,5% BHYT, 1% BHTN.

8.Xuất kho công cụ, dụng cụ mua vào ở nghiệp vụ số 2.

9.Các chi phí khác phát sinh tại phân xưởng sản xuất theo hóa đơn gồm 10% thuế GTGT thanh toán bằng tiền mặt 2.000.000 đồng.

10.Nhập kho 1.000 thành phẩm, số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ là 250, biết rằng chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ là 4.000.000 đồng. Mức khấu hao trong kỳ trước tại phân xưởng sản xuất là 6.000.000 đồng.

Yêu cầu: tự học xuất nhập khẩu

1.Định khoản và phản ánh vào sơ đồ tài khoản liên quan.

2.Phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên vào sổ nhật ký chung sau đó phản ánh vào sổ cái.

3.Tính giá thành đơn vị, doanh nghiệp áp dụng phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo phương pháp nguyên vật liệu trực tiếp.

Đề xuất lời giải:

Nhập kho nguyên vật liệu:

           1a            Nợ              152                                                  25.000.000

                           Nợ              133                                                    2.500.000

                                               Có             331                               27.500.000

Thanh toán hộ chi phí vận chuyển cho người bán:

           1b              Nợ              331                                                  2.200.000

                                               Có             111                                 2.200.000

Nhập kho công cụ, dụng cụ:

           2              Nợ              153                                                  3.000.000

                           Nợ              133                                                     300.000

                                               Có             111                               3.300.000

Nhập kho nguyên vật liệu:

           3              Nợ              152                                                50.000.000

                           Nợ              133                                                  5.000.000

                                               Có             112                              55.500.000

Mua tài sản cố định:

           4a            Nợ              211                                               300.000.000

                           Nợ              133                                                   30.00.000

                                               Có             112                            330.000.000

Mức khấu hao tăng trong kỳ:

          Mức khấu hao = 300.000.000 / (10*12) = 2.500.000

Mức trích khấu hao kỳ này:

          Mức trích KH = 6.000.000 + 2.500.000 = 8.500.000

Trích khấu hao TSCĐ trong tháng:

           4b              Nợ             627                                                  8.500.000

                                               Có             214                                 8.500.000

Xuất kho nguyên vật liệu:

            5               Nợ              621                                                 30.000.000

                             Nợ              627                                                 10.000.000

                                                 Có             152                               40.000.000

Tiền lương phải trả cho CB – CNV:

            6               Nợ              622                                                 20.000.000

                             Nợ              627                                                 10.000.000

                                                 Có             334                               30.000.000

Các khoản trích theo lương phải trả cho CB – CNV:

            7               Nợ              622                                                 4.400.000

                             Nợ              627                                                 2.200.000

                             Nợ              334                                                 2.550.000

                                                 Có             338                              9.150.000

Xuất kho công cụ dụng cụ:

            8a               Nợ             142                                                3.000.000

                                                 Có             153                              3.000.000

Thuộc loại phân bổ 3 lần, lần đầu phân bổ:

            8b               Nợ             627                                                1.000.000

                                                 Có             142                              1.000.000

Chi phí khác phát sinh tại phân xưởng:

            9               Nợ              627                                                 2.000.000

                             Nợ              133                                                    200.000

                                                 Có             111                              2.200.000

Kết chuyển chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm:

            10a           Nợ              154                                                 88.100.000

                                                 Có             621                               30.000.000

                                                 Có             622                               24.400.000

                                                 Có             627                               33.700.000

Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ:

CPSXDDCK =  [(4.000.000 + 30.000.000) / (1.000 + 250)] * 250 = 6.800.000

Tổng giá thành nhập kho:

Tổng giá thành = 3.700.000 + 88.100.000 = 6.800.000 = 85.000.000

Giá thành đơn vị sản phẩm:

          Z đơn vị = 85.000.000 / 1.000 = 85.000

Bút toán nhập kho thành phẩm:

            10b           Nợ              155                                                 85.000.000

                                                 Có             154                              85.000.000

Nguồn tham khảo: Ketoanleanh.edu.vn

Mong bài viết của kỹ năng kế toán sẽ hữu ích với bạn!

>>>> Có thể bạn quan tâm: học kế toán ngắn hạn ở đâu tốt tại tphcm

tự học xuất nhập khẩu

Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – bài 10 có lời giải
Đánh giá bài viết

2 thoughts on “Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – bài 10 có lời giải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *