Bài tập về sổ kế toán và hình thức sổ kế toán - bài 1 tự giải

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 13/07/2024 7 phút đọc

>>>>> Xem thêm: Bài tập về sổ kế toán và hình thức sổ kế toán - bài 1 có lời giải

Bài tập về sổ kế toán và hình thức sổ kế toán - Bài 1

Đề bài: Có số liệu tại một doanh nghiệp đầu tháng có tình hình tài sản và nguồn vốn như sau:

- Tài sản thiếu 200.000

- Hao mòn tài sản cố định 4.200.000

- Vay ngắn hạn 30.000.000

- Sản phẩm dở dang 1.800.000

- Tiền mặt 5.900.000

- Công cụ dụng cụ 1.000.000

- Phải trả người bán 5.600.000

- Phải trả công nhân viên 400.000

- Nguồn vốn kinh doanh 100.000.000

- Tài sản cố định 85.000.000

- Nguyên vật liệu 8.000.000

- Lãi chưa phân phối 6.500.000

- Tiền gửi ngân hàng 11.000.000

- Phải thu khách hàng 1.300.000

- Thành phẩm 24.000.000

- Hàng gửi đi bán 8.500.000

Bài tập về sổ kế toán và hình thức sổ kế toán

Trong tháng có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

1.Mua nguyên vật liệu (NVL) 5.000.000, nhập kho tiền chưa thanh toán cho người bán.

2.Xuất NVL cho bộ phận bán hàng 100.000, quản lí doanh nghiệp (QLDN) 150.000. học xuất nhập khẩu

3.Chi tiền gửi ngân hàng (TGNH) mua công cụ dụng cụ sử dụng cho bộ phận bán hàng trị giá 400.000, kế toán phân bổ trong 4 tháng.

4.Chi tiền mặt trả lương cho CNV 300.000 dạy kế toán

5.Tính tiền điện phải trả cho nhà cung cấp ở bộ phận bán hàng 50.000, bộ phận quản lí doanh nghiệp 100.000.

6.Tính tiền lương phải trả cho nhân viên bộ phận bán hàng 400.000, nhân viên QLDN 600.000

7.Bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn và bảo hiểm y tế được tính trích theo tỷ lệ quy định.

8.Xuất kho bán một số thành phẩm trị giá xuất kho 5.000.000 trị giá bán 10.000.000, khách hàng mua hàng trực tiếp tại DN và trả bằng tiền gửi NH.

9.Toàn bộ số thành phẩm gửi bán đầu kỳ người mua báo đã nhận được, giá bán của số thành phẩm này 40.000.000. khóa học kế toán doanh nghiệp

10.Vay ngắn hạn trả nợ người bán 2.000.000

11.Khách hàng trả nợ cho DN bằng tiền gửi NH 7.000.000.

12.Dùng lãi bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi 500.000

Yêu cầu:

1.Mở tài khoản và ghi số dư đầu kỳ.

2.Định khoản, phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào các tài khoản có liên quan

3.Kết chuyển doanh thu, chi phí, giá vốn và xác định kết quả cuối kỳ.

4.Lập bảng cân đối kế toán và bảng cân đối tài khoản

>>> Có thể bạn quan tâm: Học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất HCM

học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Bài tập về sổ kế toán và hình thức sổ kế toán - bài 1 có lời giải

Bài tập về sổ kế toán và hình thức sổ kế toán - bài 1 có lời giải

Bài viết tiếp theo

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo