Bài tập về sổ kế toán và hình thức sổ kế toán – bài 2 tự giải

Bài tập về sổ kế toán và hình thức sổ kế toán - bài 2 tự giải

>>>>> Xem thêm: Bài tập về sổ kế toán và hình thức sổ kế toán – bài 1 tự giải

Bài tập về sổ kế toán và hình thức sổ kế toán – Bài 2

Đề bài: Tại công ty TNHH sản xuất và thương mại Tâm Hạnh hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có các số liệu liên trong kỳ được kế toán ghi nhận lại như sau: phân tích khả năng sinh lời

Tài liệu 1: Số dư đầu kỳ của một số tài khoản:

– Tiền mặt:                                                        15.000.000 đồng

– Tiền gửi ngân hàng                                        122.000.000 đồng

– Phải thu khách hàng                                       200.000.000 đồng

– Hàng hóa                                                        120.000.000 đồng

– TSCĐ hữu hình                                                37.000.000 đồng

– Vay ngắn hạn                                                 100.000.000 đồng

– Phải trả cho người bán                                   130.000.000 đồng

– Nguồn vốn kinh doanh                                   230.000.000 đồng

– Lợi nhuận chưa phân phối                                34.000.000 đồng

Bài tập về sổ kế toán và hình thức sổ kế toán

Tài liệu 2: Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ:

1.Mua hàng hóa nhập kho chưa thanh toán tiền cho nhà cung cấp, giá mua chưa thuế 180.000.000 đồng, thuế GTGT 10% (Hóa đơn GTGT số 0967979, phiếu nhập kho số 1 ngày 1).

2.Khác hàng thanh toán tiền hàng bằng tiền mặt 100.000.000 đồng (phiếu thu số 242 ngày 5) lop hoc ke toan

3.Chi tiền mặt mua văn phòng phẩm sử dụng cho bộ phận quản lí doanh nghiệp 4.400.000 đồng, gồm 10% thuế GTGT (Hóa đơn GTGT số 035624, phiếu chi số 590 ngày 7).

4.Xuất hàng hóa ra bán, giá vốn 100.000.000 đồng, giá bán chưa thuế GTGT 150.000.000 đồng, thuế GTGT 10%. Tiền hàng chưa thu (phiếu xuất kho số 1, hóa đơn GTGT số 034324 ngày 18).

5.Thanh toán tiền hàng cho nhà cung cấp bằng tiền gửi ngân hàng 30.000.000 đồng (giấy báo Nợ số 1 ngày 20). học xuất nhập khẩu ở đâu

6.Tiền lương phải trả cho bộ phận quản lí doanh nghiệp 25.000.000 đồng, bộ phận bán hàng 5.000.000 đồng (bảng thanh toán lương ngày 30).

7.Trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn theo tỷ lệ quy định. Giả sử công ty trích 16% BHXH; 3% BHYT;  1% BHTN và 2% KPCĐ tính vào chi phí và trừ vào lương của người lao động là 6% BHXH; 1,5% BHYT; 1% BHTN.

8.Tiền điện thoại phải trả 2.200.000 đồng, gồm 10% thuế GTGT, phân bổ cho bộ phận quản lí doanh nghiệp 1.200.000 đồng, bộ phận bán hàng 800.000 đồng (Hóa đơn số 035981 ngày 30). hoc ke toan tong hop

9.Chi phí tiếp khách  thanh toán bằng tiền mặt ở bộ phận quản lí doanh nghiệp 3.300.000 đồng, thuế GTGT 10% (Hóa đơn số 036876, phiếu chi tiền mặt số 543 ngày 30).

11.Chi tiền mặt thanh toán lương còn lại cho công nhân viên 28.200.000 đồng (phiếu chi số 549 ngày 30).

12.Khấu trừ thuế GTGT vào cuối tháng.

13.Kết chuyển các khoản doanh thu, chi phí để xác định kết quả kinh doanh.

Yêu cầu: Phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên vào sổ nhật kí chung say đó phản ánh vào sổ cái. Lập bảng đối chiếu số phát sinh các tài khoản. Lập bảng cân đối kế toán cuối kỳ.

>>>> Có thể bạn đang cần: Học kế toán doanh nghiệp ở đâu tốt nhất

học xuất nhập khẩu logistics ở đâu tốt nhất

One thought on “Bài tập về sổ kế toán và hình thức sổ kế toán – bài 2 tự giải”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *