Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - bài 7 tự giải

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 12/07/2024 7 phút đọc

>>>>> Xem thêm: Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - bài 6 tự giải

Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - Bài 7

Tình hình tài sản của doanh nghiệp Triều An tính đến ngày 31/12/2010 như sau: (đơn vị tính: đồng)

1.Kho tàng 3.000.000

2.Tiền gửi ngân hàng 1.400.000.000

3.Phải thu khách hàng 800.000.000

4.Tạm ứng 200.000.000

5.Ký quỹ ký cược ngắn hạn 400.000.000

6.Nợ dài hạn 3.600.000.000

7.Máy móc thiết bị 2.800.000.000

8.Nguyên vật liệu chính 1.200.000.000

9.Tiền mặt 600.000.000

10. Nhà xưởng 800.000.000

11.Nguồn vốn kinh doanh 5.000.000.000

12.Hàng đang đi trên đường 300.000.000 Khóa học kế toán cho người mới bắt đầu

13.Sản phẩm dở dang 200.000.000

14.Thành phẩm 600.000.000

15.Phải trả cho người bán 1.200.000.000

16.Phải trả công nhân viên 200.000.000

17.Phải trả khác Y

18.Phương tiện vận tải 500.000.000

19.Lãi chưa phân phối 200.000.000

20.Vay ngắn hạn 1.600.000.000

Trong tháng 01/2011, doanh nghiệp có các nghiệp vụ kinh tế sau phát sinh:

1.Thu các khoản phải thu khách hàng bằng tiền mặt: 100. .000.000 đồng học xuất nhập khẩu ở hà nội

2.Dùng tiền gửi ngân hàng trả nợ vay dài hạn 600.000.000 đồng

3.Dùng tiền gửi ngân hàng thanh toán khoản phải trả khác 200.000.000 đồng

4.Nhận vốn góp cổ đông một máy móc thiết bị trị giá 150.000.000 đồng

5.Mua một số nguyên vật liệu trị giá 30.000.000 đồng còn nợ người bán

6.Rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt 50.000.000 đồng

7.Dùng tiền mặt mua một số công cụ trị giá 10.000.000 đồng.

8.Được người mua trả nợ bằng tiền mặt 50.000.000 đồng, bằng tiền gửi ngân hàng 100.000.000 đồng. học nghiệp vụ xuất nhập khẩu ở hà nội

9.Tài sản thừa chờ xử lí đã giải quyết tăng nguồn vốn kinh doanh 20.000.000 đồng.khóa học kế toán tổng hợp

10.Vay ngắn hạn ngân hàng trả nợ người bán 50.000.000 đồng khóa học về hành chính nhân sự

11.Dùng lãi bổ sung nguồn vốn kinh doanh 100.000.000 đồng

12.Người mua trả nợ 100.000.000 đồng, doanh nghiệp trả luôn nợ vay ngắn hạn ngân hàng.

Yêu cầu:

1.Tìm Y – Lập bảng cân đối kế toán đầu kỳ.

2.Mở tải khoản và ghi số dư đầu kỳ vào các tài khoản kế toán.

3.Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và phản ánh vào các tài khoản tương ứng.

4.Lập bảng cân đối tài khoản cuối kỳ

5.Lập bảng cân đối kế toán cuối kỳ

>>>>> Có thể bạn quan tâm: kế toán thiên ưng có tốt không

học xuất nhập khẩu ở đâu

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - bài 6 tự giải

Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - bài 6 tự giải

Bài viết tiếp theo

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo