Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép – bài 9 tự giải

Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - bài 9 tự giải

>>>>>>Xem thêm: Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép – bài 8 tự giải

Tại doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thương mại Phương Trinh, trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

Tài liệu 1: Số liệu có liên quan đến các khoản phải thu khách hàng đầu kỳ: học kế toán thực hành

– Phải thu khách hàng A:                     150.000.000 đồng

– Phải thu khách hàng M:                     120.000.000 đồng

Tài liệu 2: Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ có liên quan đến các khoản phải thu khách hàng:

1.Xuất kho hàng bán chưa thu tiền khách hàng B 24.000.000 đồng.

2.Nhận được giấy bán Có ngân hàng về khoản tiền khách hàng A thanh toán 50.000.000 đồng.ke toan tong hop

3.Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt là 50.000.000 đồng.

4.Khách hàng B thanh toán cho đơn vụ phân nửa tiền mua hàng ở nghiệp vụ 1 bằng tiền mặt. 

5.Xuất kho thành phẩm bán trực tiếp cho khách hàng X, trị giá bán lô hàng là 400.000.000 đồng, khách hàng X đã thanh toán nửa giá trị lô hàng bằng tiền mặt, phần còn lại sẽ thanh toán trong vòng 1 tháng.

6.Khách hàng X ở nghiệp vụ 5 thông báo lô hàng đã mua bị kém chất lượng, đơn vị chấp nhận giảm 10%  giá trị lô hàng cho khách hàng X.

7.Khách hàng M trả nợ cho doanh nghiệp 120.000.000 đồng bằng tiền gửi ngân hàng.

8.Khách hàng X tiến hành thanh toán hết nợ phải trả cho đơn vị bằng tiền gửi ngân hàng.

Yêu cầu:

1.Hãy phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên vào tài khoản phải thu khách hàng.

2.Tính tổng phát sinh tăng, tổng phát sinh giảm và số dư cuối kỳ của tài khoản phải thu khách hàng.

>>>>>Có thể bạn đang cần: nên học kế toán thực hành ở đâu

Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép – bài 9 tự giải
Đánh giá bài viết

2 thoughts on “Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép – bài 9 tự giải

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *