Mẫu Phiếu Thu Mới Nhất - Kỹ Năng Kế Toán

kynangketoan.vn Tác giả kynangketoan.vn 29/12/2021 23 phút đọc

Mẫu phiếu thu là một chứng từ kế toán được sử dụng thường xuyên trong doanh nghiệp. Tùy theo loại hình doanh nghiệp kế toán sẽ sử dụng những biểu mẫu khác nhau. Bài viết sau Kỹ năng kế toán chia sẻ đến bạn đọc mẫu phiếu thu mới nhất.

1. Phiếu Thu Là Gì?

Phiếu thu là một loại văn bản hành chính được làm để xác định, tính toán các con số, được sử dụng trong các giao dịch liên quan đến tiền và ngoại tệ.

Mẫu phiếu thu được xem như một mẫu biên nhận được sử dụng làm thủ quỹ, bất cứ một giao dịch nào về tiền đều phải được ghi nhận và căn cứ vào phiếu thu để thu tiền.

Kế toán căn cứ vào phiếu thu để xác định, quản lý các khoản tiền và ngoại tệ được nhập vào kì theo từng, thời kỳ, giai đoạn. Vì thế, phiếu thu không được sử dụng riêng lẻ mà thường được đóng thành tập, thành quyển tương ứng với một kỳ kế toán, có thể là một quý, một năm tùy vào cách thức hoạt động của doanh nghiệp.

Có rất nhiều mẫu phiếu thu khác nhau nhưng có chung 3 đặc điểm chính:

- Là chứng từ thu tiền mặt.

- Phiếu thu thể hiện cuộc giao dịch đã được hoàn thành.

- Nội dung phiếu thu phải đơn giản, ngắn gọn, theo tiêu chuẩn chung được quy định bởi Bộ Tài chính.

»»»» Học Kế Toán Online Ở Đâu Tốt

2. Mẫu Phiếu Thu Mới Nhất

Hiện nay, có 3 mẫu phiếu thu mới nhất được sử dụng nhiều nhất trong doanh nghiệp:

a. Phiếu thu theo thông tư 200 của bộ Tài chính ngày 22/12/2014 cho mọi Doanh nghiệp

Đơn vị:............... Mẫu số 01 - TT
Địa chỉ:………..(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

PHIẾU THU Quyển số:............

Ngày .......tháng .......năm ....... Số:................

Nợ:...............

Có:................

Họ và tên người nộp tiền:....................................................................................

Địa chỉ:.................................................................................................................

Lý do nộp:............................................................................................................

Số tiền:.................................................................................................................

Viết bằng chữ):.....................................................................................................

.............................................................................................................................

Kèm theo:.....................................................Chứng từ gốc:

Ngày .....tháng .....năm ......
Giám đốcKế toán trưởngNgười nộp

tiền

Người lập phiếuThủ quỹ
(Ký, họ tên, đóng dấu)(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): ..................................................................

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý):................................................................

+ Số tiền quy đổi:.......................................................................................

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

Cách viết phiếu thu theo thông tư 200

- Góc trên phía bên trái của mẫu phiếu thu theo thông tư 200 là nơi người viết phải ghi rõ tên đơn vị kinh doanh và địa chỉ đơn vị.

- Đơn vị phải đóng mẫu phiếu thu theo thông tư 200 thành một quyển riêng biệt và ghi số từng quyển đó để dùng trong 1 năm. Trong mỗi mẫu phiếu thu theo thông tư 200 phải ghi số quyển và đánh số thứ tự của từng mẫu phiếu thu. Số mẫu phiếu thu phải được đánh dấu liên tục xuyên suốt 1 kỳ kế toán. Từng Phiếu thu theo đó phải ghi rõ thông tin ngày, tháng, năm lập phiếu, cùng với ngày, tháng, năm thu tiền.

- Ghi rõ họ, tên, địa chỉ (những thông tin cơ bản) của người nộp tiền

- Dòng “Lý do nộp” thì cần ghi rõ nội dung nộp tiền như: Thu tiền bán hàng hoá, giá thành sản phẩm, thu tiền tạm ứng còn thừa…

- Dòng “Số tiền”: được ghi bằng số và bằng chữ chi tiết số tiền nộp quỹ, ghi rõ đơn vị tính của số tiền là đồng VN, hay USD…

- Dòng tiếp theo ghi số lượng chi tiết chứng từ gốc kèm theo Phiếu thu.

- Mẫu phiếu thu theo thông tư 200 sẽ do kế toán lập thành 3 liên, trong đó ghi đầy đủ các nội dung trên phiếu và trực tiếp ký vào Phiếu thu. Sau đó, mẫu phiếu thu sẽ được chuyển cho kế toán trưởng soát xét và giám đốc tiến hành ký duyệt, chuyển cho thủ quỹ để họ làm thủ tục nhập quỹ. Sau khi đã nhận đủ số tiền được ghi chép, thủ quỹ ghi số tiền thực tế đã được nhập quỹ (bằng chữ) vào mẫu phiếu thu theo thông tư 200 trước khi tiến hành ký và ghi rõ họ tên.

- Thủ quỹ giữ lại 1 liên để mục đích ghi sổ quỹ, 1 liên thì tiến hành giao cho người nộp tiền, 1 liên còn lại lưu nơi lập phiếu. Cuối ngày toàn bộ mẫu phiếu thu kèm theo chứng từ gốc cần được chuyển cho kế toán để ghi sổ kế toán.

- Mẫu phiếu thu hoàn chỉnh phải có đầy đủ các chữ kỹ của các đối tượng liên quan.
Chú ý:

- Trường hợp món tiền thu là ngoại tệ thì phải ghi rõ tỷ giá ngoại tệ so với VND tại thời điểm ngay lúc nhập quỹ để tính ra tổng số tiền theo chính đơn vị đồng để ghi sổ.

- Liên phiếu thu gửi ra ngoài doanh nghiệp phải thực hiện ký đóng dấu.

mau-phieu-thu-theo-thong-tu-200

 

b. Phiếu thu ban hành kèm theo thông tư 133 của bộ Tài chính ngày 26/8/2016 cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Đơn vị: …………………

Địa chỉ: ………………

Mẫu số 01 - TT

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

PHIẾU THU

Ngày…. tháng…. năm….

Quyển số:………….

Số:………………….

Nợ:………………….

Có:…………………..

Họ và tên người nộp tiền:................................................................................................

Địa chỉ:.............................................................................................................................

Lý do nộp:.......................................................................................................................

Số tiền: ………………… (Viết bằng chữ):.....................................................................

.........................................................................................................................................

Kèm theo: ……………………………………………………… Chứng từ gốc:

 

Ngày…. tháng…. năm….

 

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người nộp tiền

(Ký, họ tên)

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):.................................................................................

+ Tỷ giá ngoại tệ:.............................................................................................................

+ Số tiền quy đổi:.............................................................................................................

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

Cách viết phiếu thu theo thông tư 133

- Phiếu thu theo thông tư 133/2016/TT-BTC là giấy biên nhận tiền của doanh nghiệp hoặc các cá nhân đã thu tiền hoặc tiền hành thu séc của người nộp nhằm mục đích làm căn cứ để lập phiếu thu, thực hiện nộp tiền vào quỹ, đồng thời để chính những người nộp thanh toán với cơ quan hoặc lưu quỹ.

- Phải ghi rõ thông tin cơ bản như tên đơn vị, địa chỉ của đơn vị thu tiền và thực hiện đóng dấu đơn vị, bên cạnh đó cũng phải đánh số từng quyển. Trong mỗi quyển mẫu phiếu thu theo thông tư 133 phải ghi rõ số hiệu của từng tờ biên lai thu tiền trong đó, liên tục trong 1 quyển.

- Ghi rõ thông tin cơ bản như họ tên, địa chỉ của người nộp tiền.

- Dòng “Nội dung thu” ghi rõ nội dung và mục đích thu tiền mẫu phiếu thu theo thông tư 133.

- Dòng “Số tiền thu” ghi bằng số và ghi lại bằng chữ số tiền nộp, cần ghi rõ cả đơn vị tính là “đồng” hoặc USD…

- Nếu thu bằng séc thì mẫu phiếu thu theo thông tư 133 phải ghi rõ số, ngày, tháng, năm của tờ séc được xác định bắt đầu lưu hành và họ tên của người sử dụng séc.

- Biên lai thu tiền sẽ phải được lập thành hai liên (Đặt giấy than lên trên để viết một lần).

- Sau khi thu tiền, người thu tiền và cả người nộp tiền phải cùng tiến hành ký và ghi rõ họ tên để xác nhận lại số tiền đã thu, đã nộp. Ký xong thì người thu tiền thực hiện lưu 1 liên, còn liên 2 giao cho người nộp tiền trực tiếp nắm giữ mẫu phiếu thu theo thông tư 133.

c. Mẫu Phiếu thu theo Thông tư 79/2019/TT-BTC

ĐƠN VỊ: ……………

Mã QHNS:………….

Mẫu số: C40-BB

(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2019/TT-BTC ngày 14/11/2019 của Bộ Tài chính)

PHIẾU THU

Ngày ….tháng……năm

Quyển số:……..

Số: …………… Nợ:………….. Có:…………...

Họ tên người nộp tiền: …………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………

Nội dung: ………………………………………………………………………

Số tiền:………………………………………….(loại tiền)

(Viết bằng chữ): ……………………………………………….

Kèm theo: ……………………………………………………………………

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên, đóng dấu)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

NGƯỜI LẬP

(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền:

- Bằng số: ………………………………………………….

- Bằng chữ: ………………………………………………..

Ngày…..tháng….năm….

NGƯỜI NỘP

(Ký, họ tên)

THỦ QUỸ

(Ký, họ tên)

+ Tỷ giá ngoại tệ: ………………………………………………………………………….

+ Số tiền quy đổi: ………………………………………………………………………….

Hy vọng bài viết Mẫu phiếu thu trên hữu ích với bạn đọc. Ngoài ra để nâng cao kiến thức thực tế bạn có thể tham khảo các khóa học kế toán tổng hợp thực hành ở trung tâm uy tín.

>>> Xem thêm: Bộ hồ sơ chứng từ kế toán cần biết

kynangketoan.vn
Tác giả kynangketoan.vn sudo
Bài viết trước Mẫu Biên Bản Hủy Hóa Đơn Điện Tử - Chi Tiết Cách Lập

Mẫu Biên Bản Hủy Hóa Đơn Điện Tử - Chi Tiết Cách Lập

Bài viết tiếp theo

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo