Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 9 có lời giải

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 01/12/2017 16 phút đọc

>>>>>> Xem thêm: Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 8 có lời giải

Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - Bài 9

Đề bài: Tại công ty Hoàng Giang có các thông tin, số liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh trong kỳ được kế toán ghi nhận trong các tài liệu như sau:

Tài liệu 1: Số dư đầu kỳ của các tài khoản:

1.Nguồn vốn kinh doanh 1.000.000.000 đồng

2.Phải thu khách hàng 300.000.000 đồng

3.Tiền mặt 50.000.000 đồng

4.Phải trả người bán X đồng

5.Tài sản cố định 800.000.000 đồng

6.Hao mòn lũy kế 40.000.000 đồng

7.Tiền gửi ngân hàng 100.000.000 đồng

8.Nguyên vật liệu (3.000 kg) 30.000.000 đồng

9.Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 10.200.000 đồng

10.Phải trả khác 50.000.000 đồng

Tài liệu 2: Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ: dạy kế toán

1.Nhập kho 2.000 kg nguyên vật liệu, đơn giá 10.780 đồng/kg, gồm 10% thuế GTGT, chưa thanh toán cho nhà cung cấp. Chi phí vận chuyển, bốc dỡ, công ty đã thanh toán bằng tiền mặt theo hóa đơn gồm 10% thuế GTGT là 440.000 đồng.

2.Tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm là 30.000.000 đồng, cho bộ phận quản lí phân xưởng là 10.000.000 đồng.

3.Trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn theo tỷ lệ quy định tính vào chi phí có liên quan kể cả phần trừ lương. Giả sử công ty trích 16% BHXH; 3% BHYT; 1% BHTN và 2% KPCĐ tính vào chi phí và trừ vào lương của người lao động là 6% BHXH; 1,5% BHYT; 1% BHTN.Học kế toán doanh nghiệp ở đâu

4.Trích khấu hao tài sản cố định trong kỳ ở bộ phận sản xuất theo phương pháp khấu hao đường thẳng, có thời gian sử dụng hữu ích là 5 năm, trích khấu hao theo tháng và theo số dư đầu kỳ. Biết rằng ¾ nguyên giá tài sản cố định đầu kỳ được sử dụng ở bộ phận sản xuất. học kế toán cho người mới bắt đầu

5.Nhập kho 5.000 kg nguyên vật liệu, đơn giá 10.000 đồng/kg, thuế GTGT 10% thanh toán cho nhà cung cấp bằng tiền gửi ngân hàng. Chi phí vận chuyển, bốc dỡ do bên bán thanh toán bằng tiền mặt là 1.000.000 đồng, thuế GTGT 10%. học kế toán tổng hợp ở đâu tốt

6.Nhập kho 4.000 kg nguyên vật liệu dùng để sản xuất sản phẩm và 100 kg dùng cho bộ phận phục vụ sản xuất. Biết rằng công ty áp dụng phương pháp xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền cuối kỳ hay còn gọi là bình quân gia quyền cố định.

7.Chi phí phát sinh tại phân xưởng sản xuất theo hóa đơn gồm 10% thuế GTGT là 22.000.000 đồng, công ty đã thanh toán bằng tiền mặt. khóa học xuất nhập khẩu

8.Cuối kỳ, nhập kho được 2.000 thành phẩm và 500 sản phẩm dở dang, biết rằng công ty đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.

Yêu cầu: Tìm X. Lập bảng cân đối kế toán đầu kỳ. Định khoản các nghiệp vụ phát sinh. Tính giá thành đơn vị sản phẩm.

Lời giải đề nghị:

Tìm X. Lập bảng cân đối kế toán.

TÀI SẢNNỢ PHẢI TRẢ và VỐN CHỦ SỞ HỮU
Tiền mặt50.000.000Phải trả cho người bán X
Tiền gửi ngân hàng100.000.000Phải trả khác 50.000.000
Phải thu khách hàng300.000.000Nguồn vốn kinh doanh 1.000.000.000
Nguyên vật liệu (3.000 kg)30.000.000
Chi phí sản xuất dở dang10.200.000
Tài sản cố định800.000.000
Hao mòn lũy kế(40.000.000)
Tổng tài sản1.250.200.000Tổng nguồn vốnX + 1.050.000.000

báo cáo tài chính

Tìm X : X + 1.050.000.000 = 12.250.200.000 => 200.200.000

Định khoản các nghiệp vụ phát sinh:

Tính đơn giá nguyên vật liệu chưa thuế:

Đơn giá chưa thuế = 10.780 / 1,1 = 9.800 đồng/kg

Đơn giá nguyên vật liệu nhập kho:

Đơn giá nhập kho = (19.600.000 + 400.000) / 2.000 = 10.000 đồng/kg

Nhập kho nguyên vật liệu:

1a Nợ 152 19.600.000

Nợ 133 1.960.000

Có 331 21.560.000

Chi phí vận chuyển bốc dỡ:

1b Nợ 152 400.000

Nợ 133 40.000

Có 111 440.000

Tiền lương phải trả:

2 Nợ 622 30.000.000

Nợ 627 10.000.000

Có 334 40.000.000

Các khoản trích theo lương phải trả: diễn đàn kế toán trưởng

3 Nợ 622 6.600.000

Nợ 627 2.200.000

Nợ 334 3.400.000

Có 338 12.200.000

Mức khấu hao tài sản cố định trong kỳ ở bộ phận sản xuất:

Mức khấu hao = (800.000.000* ¾) / (5*12) = 10.000.000 đồng

Trích khấu hao tài sản cố định:

4 Nợ 627 10.000.000

Có 214 10.000.000

Nhập kho nguyên vật liệu:

5 Nợ 152 50.000.000

Nợ 133 5.000.000

Có 112 55.000.000

Đơn giá xuất kho nguyên vật liệu:

Đơn giá xuất kho = (30.000.000 + 20.000.000 + 50.000.000) / (3.000 + 2.000 + 5.000) = 10.000 đồng/kg

Xuất kho nguyên vật liệu:

6 Nợ 621 40.000.000

Nợ 627 1.000.000

Có 152 41.000.000

Chi phí phát sinh tại phân xưởng:

7 Nợ 627 20.000.000

Nợ 133 2.000.000

Có 111 22.000.000

Kết chuyển chi phí sản xuất:

8a Nợ 154 119.800.000

Có 621 40.000.000

Có 622 36.600.000

Có 627 43.200.000

Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ:

CPSXDDCK = [(10.000.000 + 40.000.000) / (2.000 + 500)]* 500 = 10.000.000

Tổng giá thành nhập kho:

Z = 10.200.000 + 119.800.000 – 10.000.000 = 120.000.000

Tính giá thành đơn vị sản phẩm:

Z đơn vị = 120.000.000/2.000 = 60.000 đồng/sản phẩm

Nhập kho thành phẩm:

8b Nợ 155 120.000.000

Có 154 120.000.000

>>>>> Tham khảo thêm: Lớp học kế toán thực hành tại tphcm

học logistics ở đâu tốt nhất hà nội

 

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 8 có lời giải

Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 8 có lời giải

Bài viết tiếp theo

Kế Toán Tài Sản Cố Định Là Gì? Cần Làm Gì?

Kế Toán Tài Sản Cố Định Là Gì? Cần Làm Gì?
Viết bình luận
Thêm bình luận

2 Bình luận

G
Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 8 có lời giải

[…] >>>>> Có thể bạn quan tâm: Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – bài 9 c… […]

Trả lời
12:10 05/12/2017
G
Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 10 có lời giải

[…] >>>>> Xem thêm: Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – bài 9 c… […]

Trả lời
15:43 01/12/2017
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo