Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 2 có lời giải

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 29/11/2017 18 phút đọc

>>>>> Xem thêm: Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 1 có lời giải

Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 2

Đề bài: Công ty TNHH sản xuất và thương mại Gia Huy chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, có các số liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh trong kỳ được kế toán ghi nhận trong các tài liệu như sau:

Tài liệu 1: Số dư đầu kỳ của một số tài khoản:

- Tài khoản 152 (30.000 kg): 360.000.000 đồng

- Tài khoản 154 : 7.000.000 đồng

- Tài khoản 214 : 18.000.000 đồng

Tài liệu 2: Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ: kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp

1.Mua một thiết bị sản xuất có giá mua theo hóa đơn là 523.600.000 đồng, gồm 10% thuế GTGT, chưa thanh toán cho khách hàng. Thiết bị sản xuất có thời gian sử dụng hữu ích là 5 năm. Chi phí vận chuyển, lắp đặt, chạy thử được kế toán tập hợp như sau: học kế toán cho người mới bắt đầu

- Chi phí dịch vụ mua ngoài thanh toán bằng tiền mặt là 1.000.000 đồng.

- Chi phí vật liệu thanh toán bằng tạm ứng là 3.000.000 đồng.

2.Nhập kho 10.000 kg nguyên vật liệu, đơn giá 13.200 đồng/kg, gồm 10% thuế GTGT thanh toán cho người bán bằng chuyển khoản.

3.Nhập kho 10 đơn vị công cụ dụng cụ, đơn giá 500.000 đồng/đơn vị, thuế GTGT 10% thanh toán bằng tiền mặt. khóa học xuất nhập khẩu

4.Xuất kho 20.000 kg nguyên vật liệu trực tiếp sản xuất sản phẩm.

5.Mua một thiết bị quản lí văn phòng có giá mua theo hóa đơn là 396.000.000 đồng, gồm 10% thuế GTGT thanh toán bằng chuyển khoản. Biết rằng thiết bị sử dụng văn phòng có thời gian sử dụng là 3 năm.Nên học kế toán ở đâu

6.Mua một thiết bị làm lạnh sử dụng ở bộ phận bán hàng có giá mua 460.000.000 đồng, thuế GTGT 10%, biết rằng thiết bị này có thời gian sử dụng hữu ích là 4 năm. Các chi phí lắp đặt chạy thử được kế toán ghi nhận như sau:

- Xuất kho 4 đơn vụ công cụ dụng cụ để lắp đặt.

- Xuất kho 1.500 kg nguyên vật liệu chạy thử thiết bị làm lạnh. học làm kế toán thuế

7.Tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm là 60.000.000 đồng, bộ phận quản lí phân xưởng là 30.000.000 đồng và bộ phận phục vụ sản xuất là 10.000.000 đồng. Tríchs BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo tỷ lệ quy định. Giả sử công ty trích 16% BHXH, 3% BHYT, 1% BHTN và 2 % KPCĐ tính vào chi phí và trừ vào lương của người lao động là 6% BHXH; 1,5% BHYT; 1% BHTN.

8.Các chi phí khác phát sinh tại phân xưởng sản xuất theo hóa đơn gồm 10% thuế GTGT thanh toán bằng tiền mặt 13.200.000 đồng.

9.Báo hỏng một công cụ dụng cụ thuộc loại phân bổ 3 lần, đang sử dụng ở phân xưởng sản xuất trị giá xuất kho ban đầu là 3.000.000 đồng.

10.Nhập kho 2.350 thành phẩm, số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ là 120, biết rằng công ty đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp vật liệu phụ (nếu có) bỏ dần vào quá trình sản xuất. Phế liệu thu hồi nhập kho trị giá 950.000 đồng. học kế toán tổng hợp ở đâu tốt

Yêu cầu: Tính toán và định khoản các nghiệp vụ phát sinh, biết rằng doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng, mức khấu hao kỳ trước ở bộ phận sản xuất, bộ phận bán hàng, và bộ phận quản lí doanh nghiệp có tỷ lệ tương ứng 1:1:1, xuất kho theo phương pháp nhập trước xuất trước.

Lời giải đề nghị:

Mua thiết bị sản xuất:

1a Nợ 241 476.000.000

Nợ 133 47.600.000

Có 331 523.600.000

Chi phí phát sinh:

1b Nợ 241 4.000.000

Có 111 1.000.000

Có 141 3.000.000

Ghi nhận nguyên giá:

1c Nợ 211 480.000.000

Có 241 480.000.000

Mức khấu hao của thiết bị sản xuất:

Mức khấu hao = 480.000.000 / (5 năm x 12 tháng) = 8.000.000 đồng

Mức khấu hao ở bộ phận sản xuất:

Mức khấu hao trích kỳ này = 6.000.000 + 8.000.000 = 14.000.000

Trích khấu hao tài sản cố định: phân tích rủi ro tài chính

1d Nợ 627 14.000.000

Có 214 14.000.000

Nhập kho nguyên vật liệu:

2 Nợ 152 120.000.000

Nợ 133 12.000.000

Có 112 132.000.000

Nhập kho công cụ dụng cụ:

3 Nợ 153 5.000.000

Nợ 133 500.000

Có 111 5.500.000

Xuất kho nguyên liệu cho sản xuất:

4 Nợ 621 240.000.000

Có 152 240.000.000

Giải thích: 20.000 kg x 12.000 đồng/kg = 240.000.000 đồng

Mua thiết bị quản lí văn phòng:

5a Nợ 211 360.000.000

Nợ 133 36.000.000

Có 112 396.000.000

Mức khấu hao của thiết bị văn phòng:

Mức khấu hao = 360.000.000 / (3 năm x 12 tháng) = 10.000.000 đồng

Mức khấu hao ở bộ phận quản lí doanh nghiệp:

Mức khấu hao trích kỳ này = 6.000.000 + 10.000.000 = 16.000.000 đồng

Trích khấu hao tài sản cố định:

5b Nợ 642 16.000.000

Có 214 16.000.000

Mua thiết bị làm lạnh:

6a Nợ 241 460.000.000

Nợ 133 46.000.000

Có 331 506.000.000

Chi phí phát sinh:

6b Nợ 241 20.000.000

Có 153 2.000.000

Có 152 18.000.000

Ghi nhận nguyên giá:

6c Nợ 211 480.000.000

Có 241 480.000.000

Mức khấu hao của thiết bị:

Mức khấu hao = 48.000.000 / (4 năm x 12 tháng) = 10.000.000 đồng.

Mức khấu hao ở bộ phận bán hàng:

Mức khấu hao trích kỳ này = 6.000.000 + 10.000.000 = 16.000.000

Trích khấu hao tài sản cố định:

6d Nợ 641 16.000.000

Có 214 16.000.000

Tiền lương phải trả cho CB – CNV:

7a Nợ 622 60.000.000

Nợ 627 8.800.000

Nợ 334 8.500.000

Có 338 30.500.000

Chi phí khác phát sinh tại xưởng:

8 Nợ 627 12.000.000

Nợ 133 1.200.000

Có 111 13.200.000

Báo hỏng công cụ dụng cụ:

9 Nợ 627 1.000.000

Có 142 1.000.000

Kết chuyển chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm:

10a Nợ 154 389.000.000

Có 621 240.000.000

Có 622 73.200.000

Có 627 75.800.000

Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ:

CPSPDDCK = [(7.000.000 + 240.000.000) / (2.350 + 120)]*120 = 12.000.000

Phế liệu thu hồi nhập kho:

10a Nợ 152 950.000

Có 154 950.000

Tống giá thành nhập kho:

Z = 7.000.000 + 389.000.000 - 12.000.000 - 950.000 = 383.050.000

Giá thành đơn vị sản phẩm:

Z đơn vị = 383.050.000/2.350 = 163.000

Bút toán nhập kho thành phẩm:

10c Nợ 155 383.050.000

Có 154 383.050.000

>>>> Có thể bạn đang cần: học kế toán thực hành ở đâu tốt

lớp nghiệp vụ xuất nhập khẩu

 

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 1 có lời giải

Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 1 có lời giải

Bài viết tiếp theo

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh
Viết bình luận
Thêm bình luận

2 Bình luận

G
Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 1 có lời giải

[…] >>>>> Tham khảo thêm: Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – bài 2 c… […]

Trả lời
11:38 29/11/2017
G
Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 3 có lời giải

[…] >>>>> Tham khảo thêm: Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – bài 2 c… […]

Trả lời
10:38 29/11/2017
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo