Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 1 có lời giải

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 29/11/2017 17 phút đọc

>>>>> Xem thêm: Hệ thống bài tập về chứng từ kế toán và kiểm kê

Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - Bài 1

Đề bài: Tại công ty Hoàng Giang kế toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, có các thông tin, số liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh trong kỳ được kế toán ghi nhận trong các tài liệu như sau:

Tài liệu 1: Số dư đầu kỳ của các tài khoản

- Phải trả khác 53.000.000 đồng

- Hao mòn lũy kế 40.000.000 đồng

- Tiền gửi ngân hàng 100.000.000 đồng

- Nguyên vật liệu (3.000 kg) 30.000.000 đồng

- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 13.600.000 đồng

- Nguồn vốn kinh doanh 1.000.000.000 đồng

- Phải thu khách hàng 300.000.000 đồng

- Tiền mặt 150.000.000 đồng

- Phải trả người bán X đồng

- Tài sản cố định 1.000.000.000 đồng

Tài liệu 2: Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ:

1.Nhập kho 2.000 kg nguyên vật liệu, đơn giá 10.780 đồng/kg, gồm 10% thuế GTGT, chưa thanh toán cho nhà cung cấp. Chi phí vận chuyển bốc dỡ công ty đã thanh toán bằng tiền mặt theo hóa đơn gồm 10% thuế GTGT là 440.000 đồng.

2.Tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm là 60.000.000 đồng, cho bộ phận quản lí phân xưởng 15.000.000 đồng, bộ phận phục vụ sản xuất là 5.000.000 đồng.

3.Trích bảo hiểm xã hội , bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn theo tỷ lệ quy định tính vào chi phí có liên quan kể cả phần trừ lương. Giả sử công ty trích 16% BHXH, 3% BHYT, 1% BHTN và 2 % KPCĐ tính vào chi phí và trừ vào lương của người lao động là 6% BHXH, 1,5% BHYT, 1% BHTN. Học kế toán ở đâu tốt tphcm

4.Trích khấu hao tài sản cố định trong kỳ ở bộ phận sản xuất theo phương pháp khấu hao đường thẳng, có thời gian sử dụng hữu ích là 5 năm, trích khấu hao theo tháng và theo số dư đầu kỳ. Biết rằng ¾ nguyên giá tài sản cố định đầu kỳ được sử dụng ở bộ phận sản xuất. khóa học kế toán

5.Nhập kho 5.000 kg nguyên vật liệu, đơn giá 10.000 đồng/kg, thuế GTGT 10% thanh toán cho nhà cung cấp bằng tiền gửi ngân hàng. Chi phí vận chuyển bốc dỡ do bên bán thanh toán bằng tiền mặt là 1.000.000 đồng, thuế GTGT 10%.

6.Xuất kho 8.000 kg nguyên vật liệu dùng để sản xuất sản phẩm và 100 kg dùng cho bộ phận phục vụ sản xuất. Biết rằng công ty áp dụng phương pháp xuât kho theo phương pháp bình quân gia quyền cuối kỳ hay còn gọi là bình quân gia quyền cố định. khóa học kế toán ngắn hạn

7.Chi phí phát sinh tại phân xưởng sản xuất theo hóa đơn gồm 10% thuế GTGT là 22.000.000 đồng, công ty đã thanh toán bằng tiền mặt.

8.Cuối kỳ, nhập kho được 5.000 thành phẩm và 200 sản phẩm dở dang, biết rằng công ty đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.

Yêu cầu: khóa học xuất nhập khẩu

1.Tìm X. Lập bảng cân đối kế toán đầu kỳ học kế toán tổng hợp ở đâu tốt

2.Định khoản các nghiệp vụ phát sinh. Tính giá thành đơn vị sản phẩm

Lời giải đề nghị:

1.Tìm X. Lập bảng cân đối kế toán đầu kỳ:

TÀI SẢN
NỢ PHẢI TRẢ và VỐN SỞ HỮU
Tiền mặt
150.000.000
Phải trả cho người bán
  X
Tiền gửi ngân hàng
100.000.000
Phải trả khác
53.600.000
Phải thu khách hàng
300.000.000
Nguồn vốn kinh doanh
1.400.000.000
Nguyên vật liệu  (3.000 kg)
30.000.000
 
 
Chi phí sản xuất dở dang
13.600.000
 
 
Tài sản cố định
1.000.000.000
 
 
Hao mòn lũy kế
(40.000.000)
 
 
 
 
 
 
Tổng Tài sản
1.553.600.000
Tổng nguồn vốn
X + 1.453.000.000

Tìm X: X + 1.553.600.000 = 1.453.600.000 => X = 100.000.000

2.Định khoản các nghiệp vụ phát sinh.

Tính đơn giá nguyên vật liệu chưa thuế:

Đơn giá chưa thuế = 10.780/1,1 = 9.800 đồng/kg

Đơn giá nguyên vật liệu nhập kho:

Đơn giá nhập kho = (19.600.000 + 400.000)/ 2.000 = 10.000 đồng/kg

Nhập kho nguyên vật liệu:

1a Nợ 152 19.600.000

Nợ 133 1.960.000

Có 331 21.560.000

Chi phí vận chuyển bốc dỡ:

1b Nợ 152 400.000

Nợ 133 40.000

Có 440.000

Tiền lương phải trả:

2 Nợ 622 60.000.000

Nợ 627 20.000.000

Có 334 80.000.000

Các khoản trích theo lương phải trả: phân tích rủi ro của danh nghiệp

3 Nợ 622 13.200.000

Nợ 627 4.400.000

Nợ 334 6.800.000

Có 338 24.400.000

Mức khấu hao tài sản cố định trích trong kỳ ở bộ phận sản xuất:

Mức khấu hao = (800.000.000*3/4) / (5*12) = 10.000.000 đồng

Trích khấu hao tài sản cố định:

4 Nợ 627 10.000.000

Có 214 10.000.000

Nhập kho nguyên vật liệu:

5 Nợ 152 50.000.000

Nợ 133 5.000.000

Có 112 55.000.000

Đơn giá xuất kho nguyên vật liệu:

Đơn giá xuất kho = (30.000.000 + 20.000.000 + 50.000.000)/ (3.000+2.000+5.000) = 10.000 đồng/kg

Xuất kho nguyên vật liệu:

6 Nợ 621 80.000.000

Nợ 627 1.000.000

Có 152 81.000.000

Chi phí phát sinh tại phân xưởng:

7 Nợ 627 20.000.000

Nợ 133 2.000.000

Có 111 22.000.000

Kết chuyển chi phí sản xuất:

8a Nợ 154 188.600.000

Có 621 80.000.000

Có 627 35.400.000

Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ:

CPSPDDCK = [(13.600.000 + 80.000.000)/ (5.000 + 200)] *200 = 3.600.000

Tổng giá thành nhập kho: học kế toán thuế

Z = 13.600.000 + 188.600.000 – 3.600.000 = 198.600.000

Tính giá thành đơn vị sản phẩm:

Z đơn vị = 198.600.000 / 5.000 = 39.720 đồng/sản phẩm

Nhập kho thành phẩm:

8b Nợ 155 198.600.000

Có 154 198.600.000

>>>> Tham khảo thêm: Học kế toán thực hành ở đâu tốt

lớp học xuất nhập khẩu thực tế

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Bài tập về chứng từ kế toán và kiểm kê - bài 5 tự giải

Bài tập về chứng từ kế toán và kiểm kê - bài 5 tự giải

Bài viết tiếp theo

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo