Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – bài 1 có lời giải

Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 1 có lời giải

>>>>> Xem thêm: Hệ thống bài tập về chứng từ kế toán và kiểm kê

Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – Bài 1

Đề bài: Tại công ty Hoàng Giang kế toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, có các thông tin, số liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh trong kỳ được kế toán ghi nhận trong các tài liệu như sau:

Tài liệu 1: Số dư đầu kỳ của các tài khoản

– Phải trả khác                                              53.000.000 đồng

– Hao mòn lũy kế                                         40.000.000 đồng

– Tiền gửi ngân hàng                                   100.000.000 đồng

– Nguyên vật liệu (3.000 kg)                         30.000.000 đồng

– Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang          13.600.000 đồng

– Nguồn vốn kinh doanh                             1.000.000.000 đồng

– Phải thu khách hàng                                   300.000.000 đồng

– Tiền mặt                                                     150.000.000 đồng

– Phải trả người bán                                                        X đồng

– Tài sản cố định                                         1.000.000.000 đồng

Tài liệu 2: Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ:

1.Nhập kho 2.000 kg nguyên vật liệu, đơn giá 10.780 đồng/kg, gồm 10% thuế GTGT, chưa thanh toán cho nhà cung cấp. Chi phí vận chuyển bốc dỡ công ty đã thanh toán bằng tiền mặt theo hóa đơn gồm 10% thuế GTGT là 440.000 đồng.

2.Tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm là 60.000.000 đồng, cho bộ phận quản lí phân xưởng 15.000.000 đồng, bộ phận phục vụ sản xuất là 5.000.000 đồng.

3.Trích bảo hiểm xã hội , bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn theo tỷ lệ quy định tính vào chi phí có liên quan kể cả phần trừ lương. Giả sử công ty trích 16% BHXH, 3% BHYT, 1% BHTN và 2 % KPCĐ tính vào chi phí và trừ vào lương của người lao động là 6% BHXH, 1,5% BHYT, 1% BHTN. Học kế toán ở đâu tốt tphcm

4.Trích khấu hao tài sản cố định trong kỳ ở bộ phận sản xuất theo phương pháp khấu hao đường thẳng, có thời gian sử dụng hữu ích là 5 năm, trích khấu hao theo tháng và theo số dư đầu kỳ. Biết rằng ¾ nguyên giá tài sản cố định đầu kỳ được sử dụng ở bộ phận sản xuất. khóa học kế toán

5.Nhập kho 5.000 kg nguyên vật liệu, đơn giá 10.000 đồng/kg, thuế GTGT 10% thanh toán cho nhà cung cấp bằng tiền gửi ngân hàng. Chi phí vận chuyển bốc dỡ do bên bán thanh toán bằng tiền mặt là 1.000.000 đồng, thuế GTGT 10%.

6.Xuất kho 8.000 kg nguyên vật liệu dùng để sản xuất sản phẩm và 100 kg dùng cho bộ phận phục vụ sản xuất. Biết rằng công ty áp dụng phương pháp xuât kho theo phương pháp bình quân gia quyền cuối kỳ hay còn gọi là bình quân gia quyền cố định. khóa học kế toán ngắn hạn

7.Chi phí phát sinh tại phân xưởng sản xuất theo hóa đơn gồm 10% thuế GTGT là 22.000.000 đồng, công ty đã thanh toán bằng tiền mặt.

8.Cuối kỳ, nhập kho được 5.000 thành phẩm và 200 sản phẩm dở dang, biết rằng công ty đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.

Yêu cầu: khóa học xuất nhập khẩu

1.Tìm X. Lập bảng cân đối kế toán đầu kỳ học kế toán tổng hợp ở đâu tốt

2.Định khoản các nghiệp vụ phát sinh. Tính giá thành đơn vị sản phẩm

Lời giải đề nghị:

1.Tìm X. Lập bảng cân đối kế toán đầu kỳ:

TÀI SẢN
NỢ PHẢI TRẢ và VỐN SỞ HỮU
Tiền mặt
150.000.000
Phải trả cho người bán
                      X
Tiền gửi ngân hàng
100.000.000
Phải trả khác
53.600.000
Phải thu khách hàng
300.000.000
Nguồn vốn kinh doanh
1.400.000.000
Nguyên vật liệu  (3.000 kg)
30.000.000
 
 
Chi phí sản xuất dở dang
13.600.000
 
 
Tài sản cố định
1.000.000.000
 
 
Hao mòn lũy kế
(40.000.000)
 
 
 
 
 
 
Tổng Tài sản
1.553.600.000
Tổng nguồn vốn
X + 1.453.000.000

Tìm X: X + 1.553.600.000  = 1.453.600.000  => X = 100.000.000

2.Định khoản các nghiệp vụ phát sinh.

Tính đơn giá nguyên vật liệu chưa thuế:

Đơn giá chưa thuế = 10.780/1,1 =  9.800 đồng/kg

Đơn giá nguyên vật liệu nhập kho:

          Đơn giá nhập kho = (19.600.000 + 400.000)/ 2.000 = 10.000 đồng/kg

Nhập kho nguyên vật liệu:

          1a         Nợ        152                          19.600.000

                        Nợ         133                                1.960.000

                                       Có         331                21.560.000

 Chi phí vận chuyển bốc dỡ:

          1b          Nợ         152                               400.000

                        Nợ         133                                 40.000

                                      Có                                440.000

Tiền lương phải trả:

          2            Nợ         622                                60.000.000

                        Nợ         627                               20.000.000   

                                      Có            334               80.000.000

Các khoản trích theo lương phải trả: phân tích rủi ro của danh nghiệp

          3             Nợ        622                                 13.200.000

                         Nợ        627                                   4.400.000

                         Nợ        334                                  6.800.000

                                     Có              338               24.400.000

Mức khấu hao tài sản cố định trích trong kỳ ở bộ phận sản xuất:

          Mức khấu hao = (800.000.000*3/4) / (5*12)  =  10.000.000 đồng

Trích khấu hao tài sản cố định:

          4             Nợ        627                                  10.000.000

                                       Có               214              10.000.000

Nhập kho nguyên vật liệu:

          5             Nợ         152                                  50.000.000

                         Nợ         133                                    5.000.000

                                       Có               112               55.000.000

Đơn giá xuất kho nguyên vật liệu:

Đơn giá xuất kho =  (30.000.000 + 20.000.000 + 50.000.000)/ (3.000+2.000+5.000) = 10.000 đồng/kg

Xuất kho nguyên vật liệu:

          6           Nợ        621                                       80.000.000

                       Nợ        627                                         1.000.000

                                     Có               152                   81.000.000

Chi phí phát sinh tại phân xưởng:

          7          Nợ        627                                         20.000.000

                      Nợ       133                                             2.000.000

                                   Có                  111                   22.000.000

Kết chuyển chi phí sản xuất:

          8a        Nợ       154                                          188.600.000

                                   Có                   621                    80.000.000

                                   Có                   627                    35.400.000

Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ:

          CPSPDDCK = [(13.600.000 + 80.000.000)/ (5.000 + 200)] *200 = 3.600.000

Tổng giá thành nhập kho: học kế toán thuế

Z = 13.600.000 + 188.600.000 – 3.600.000 = 198.600.000

Tính giá thành đơn vị sản phẩm:

Z đơn vị = 198.600.000 / 5.000 = 39.720 đồng/sản phẩm

Nhập kho thành phẩm:

          8b         Nợ        155                                          198.600.000

                                     Có                  154                   198.600.000

>>>> Tham khảo thêm: Học kế toán thực hành ở đâu tốt

lớp học xuất nhập khẩu thực tế

Rate this post

One thought on “Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – bài 1 có lời giải”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *