Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – bài 3 có lời giải

Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 3 có lời giải

>>>>> Tham khảo thêm: Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – bài 2 có lời giải

Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – Bài 3

Đề bài: Công ty TNHH Hưng Phát chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, có các số liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh trong kỳ được kế toán ghi nhận trong các tài liệu như sau:

Tài liệu 1: Số dư đầu kỳ của một số tài khoản:

– Tài khoản 152  (10.000 kg):                                       55.000.000 đồng

– Tài khoản 153 (10 đơn vị):                                          2.000.000 đồng

– Tài khoản 154:                                                             6.000.000 đồng

– Tài khoản 214:                                                          24.000.000 đồng

Tài liệu 2: Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ:

1.Nhập kho 10.000 kg nguyên vật liệu, đơn giá 6.000 đồng/kg, thuế GTGT 10%, thanh toán cho người bán bằng chuyển khoản. Chi phí vận chuyển , bốc dỡ về đến kho của công ty trả bằng tiền mặt gồm 10% thuế GTGT là 5.500.000 đồng. Học kế toán ở đâu tốt tphcm

2.Tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm là 30.000.000 đồng, cho bộ phận phục vụ sản xuất là 10.000.000 đồng. học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

3.Trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn theo tỷ lệ quy định tính vào chi phí có liên quan kể cả phần trừ lương của người lao động. Giả sử công ty trích 16% BHXH, 3% BHYT, 1% BHTN và 2 % KPCĐ tính vào chi phí và trừ vào lương của người lao động là 6% BHXH; 1,5% BHYT; 1% BHTN. lớp học kế toán

4.Mua một thiết bị sản xuất có giá mua theo hóa đơn là 522.500.000 đồng, gồm 10%  thuế GTGT, chưa thanh toán cho người bán. Thiết bị sản xuất có thời gian sử dụng hữu ích là 5 năm. Chi phí vận chuyển, lắp đặt, chạy thử được kế toán tập hợp như sau:

– Chi phí lắp đặt thanh toán bằng tiền mặt là 3.000.000 đồng. tự học kế toán thuế

– Chi phí dịch vụ mua ngoài chưa thanh toán là 1.000.000 đồng

– Chi phí khác thanh toán bằng tạm ứng là 1.000.000 đồng

5.Nhập kho 20 đơn vị công cụ dụng cụ, đơn giá 215.000 đồng/đơn vị, thuế GTGT 10%, chưa thanh toán cho người bán.

6.Xuất kho 15.000 kg nguyên vật liệu trực tiếp sản xuất sản phẩm và 200 kg dùng cho bộ phận phục vụ sản xuất.

7.Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt là 30.000.000 đồng để chi lương cho người lao động trong kỳ. học kế toán thực hành ở đâu tốt tại hà nội

8.Thanh lý một tài sản cố định dùng ở bộ phận sản xuất đã khấu hao hết, có nguyên giá 360.000.000 đồng, thời gian sử dụng hữu ích là 6 năm. Giá trị thanh lý thu bằng tiền mặt là 3.000.000 đồng, thuế GTGT 10%, chi phí vận chuyển, tháo dỡ chưa trả cho người cung cấp dịch vụ là 2.200.000 đồng, gồm 10% thuế GTGT.

9.Tạm ứng cho nhân viên phòng kinh doanh 3.000.000 đồng bằng tiền mặt.

10.Trích khấu hao trong kỳ biết rằng mức khấu hao ở kỳ trước của bộ phận sản xuất là 6.000.000 đồng.

11.Chi phí phát sinh tại phân xưởng sản xuất thanh toán bằng tạm ứng gồm 10% thuế GTGT là 6.600.000 đồng.

12.Cuối kỳ, nhập kho 4.000 sản phẩm, chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ là 1.000.000 đồng, biết rằng công ty đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.

Yêu cầu: Tính toán và định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, biết rằng công ty xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền thời điểm (hay còn gọi là liên hoàn), áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng.

Lời giải đề nghị:

Nhập kho nguyên vật liệu: phân tích rủi ro

          1a               Nợ             152                                60.000.000

                             Nợ             133                                 6.000.000

                                               Có             112               66.000.000

Chi phí liên quan đến nguyên vật liệu:

          1a               Nợ             152                                 5.000.000

                             Nợ             133                                    500.000

                                               Có             111               55.000.000

Đơn giá nhập kho:

          Đơn giá =  (60.000.000 + 5.000.000) / 10.000 = 6.500 đồng/kg

Tiền lương phải trả:

          2               Nợ             622                                 30.000.000

                           Nợ             627                                 10.000.000

                                             Có             334               40.000.000

Các khoản trích lương phải trả:

          3               Nợ             622                                 6.600.000

                           Nợ             627                                 2.200.000

                           Nợ             334                                 3.400.000

                                             Có             338               12.200.000

Mua thiết bị làm lạnh: hoc ke toan thue

          4a               Nợ             241                               475.000.000

                             Nợ             133                                 47.500.000

                                                Có             331             522.500.000

Chi phí phát sinh:

          4b               Nợ             241                                 5.000.000

                                                Có             111              3.000.000

                                                Có             331              1.000.000

                                                Có             141              1.000.000

Ghi nhận nguyên giá:

          4c               Nợ             211                                 480.000.000

                                                Có             241              480.000.000

Mức khấu hao của thiết bị:

          Mức khấu hao = 480.000.000/ (5 năm x 12 tháng) = 8.000.000 đồng

Nhập kho công cụ dụng cụ:

          5               Nợ             153                                    4.300.000

                           Nợ             133                                       430.000

                                                Có             331               4.730.000

Đơn giá xuất kho:

          Đơn giá = (55.000.000 + 65.000.000) / (10.000 + 10.000) = 6.000 đồng/kg

Xuất kho nguyên liệu:

          6               Nợ             621                                    90.000.000

                           Nợ             627                                    1.200.000

                                              Có             152                 91.200.000

Rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt:

          7               Nợ             111                                    30.000.000

                                              Có             112                 30.000.000

Thanh lý tài sản cố định:

          8a               Nợ            214                                    360.000.000

                                              Có             211                  360.000.000

Thu nhập thanh lý tài sản cố định:

          8b               Nợ            111                                     3.300.000

                                              Có             711                  300.000.000

                                              Có             3331                    300.000

Chi phí thanh lý tài sản cố định:

          8c               Nợ            811                                     2.000.000

                             Nợ            133                                        200.000

                                              Có              331                   2.200.000

Tạm ứng cho nhân viên:

          9               Nợ            141                                     3.000.000         

                                             Có              111                  3.000.000

Mức khấu hao của thiết bị:

          Mức khấu hao = 360.000.000 / (6 năm x 12 tháng) = 5.000.000 đồng

Mức khấu hao trích trong kỳ:

          Khấu hao = 6.000.000 + 8.000.000 – 5.000.000 = 9.000.000 đồng

Trích khấu hao tài sản cố định:

          10               Nợ            627                                     9.000.000

                                              Có              214                  9.000.000

Chi phí phát sinh:

          11               Nợ            627                                     6.000.000

                             Nợ            133                                         600.000

                                              Có              141                  6.600.000

Kết chuyển chi phí phát sinh:

          12a               Nợ            154                                     155.000.000

                                                Có              621                    90.000.000

                                                Có              622                    36.600.000

                                                Có              627                   28.400.000

Tổng giá thành nhập kho:

          Z = 6.000.000 + 155.000.000 – 1.000.000 = 160.000.000

Tính giá thành đơn vị sản phẩm:

          Z đơn vụ = 1600.000.000 / 4.000 = 40.000 đồng/sản phẩm

Nhập kho thành phẩm:

          12b               Nợ            155                                     160.000.000

                                                Có              154                  160.000.000

>>>> Có thể bạn đang cần: Học kế toán ở đâu tốt nhất TPHCM

học xuất nhập khẩu ở đâu tốt tphcm

Rate this post

2 thoughts on “Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – bài 3 có lời giải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *