Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – bài 6 có lời giải

Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 6 có lời giải

>>>>>> Tham khảo thêm: Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – bài 5 có lời giải

Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – bài 6

Đề bài: Tại công ty TNHH Minh Quân kế toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, xuất kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền cuối kỳ, khấu hao tài sản cố định theo phương pháp khấu hao đường thẳng, trong kỳ có các tài liệu liên quan được kế toán ghi nhận trong các tài liệu sau:

Tài liệu 1: Số dư đầu kỳ của một số tài khoản: học kế toán thuế online

– Tài khoản 152 (1.000 kg) :                          31.000.000 đồng

– Tài khoản 154 :                                             5.300.000 đồng

Tài liệu 2: Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ:

1.Nhập kho 2.000 kg nguyên vật liệu, đơn giá 32.450 đồng/kg, gồm 10% thuế GTGT, thanh toán bằng chuyển khoản. Chi phí vận chuyển chi hộ cho người bán bằng tiền mặt gồm 10% thuế GTGT là 1.320.000 đồng.

2.Tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm là 54.000.000 đồng, cho bộ phận phục vụ sản xuất là 3.000.000 đồng, bộ phận quản lý phân xưởng là 23.000.000 đồng. Trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn theo tỷ lệ quy định. Giả sử công ty trích16% BHXH, 3% BHYT, 1% BHTN và 2 % KPCĐ tính vào chi phí và trừ vào lương của người lao động là 6% BHXH; 1,5% BHYT; 1% BHTN. Học kế toán ở đâu tốt

3.Xuất kho 1.200 kg dùng trực tiếp sản xuất sản phẩm và 40 kg dùng cho bộ phận quản lí phân xưởng.

4.Trích khấu hao tài sản cố định trực tiếp sản xuất sản phẩm là 3.200.000 đồng và bộ phận quản lí phân xưởng là 800.000 đồng.

5.Chi phí phát sinh tại phân xưởng sản xuất chưa thanh toán theo hóa đơn là 15.400.000 đồng, gồm 10% thuế GTGT. học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

6.Cuối kỳ nhập kho 2.000 sản phẩm hoàn thành, chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ 4.100.000 đồng. học nghề kế toán

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và tính giá thành đơn vị sản phẩm nhập kho trong kỳ.

Lời giải đề nghị:

1.Nhập kho nguyên vật liệu:

          (1a)             Nợ             152                                        59.000.000

                             Nợ             133                                          5.900.000

                                              Có             122                        64.900.000

Trả hộ chi phí vận chuyển:

          (1b)               Nợ             138                                         1.320.000

                                              Có             111                        1.320.000

Đơn giá nhập kho:

          Đơn giá = (59.000.000  + 0) / 2.000 = 29.500  đồng/ kg

2. Tiền lương phải trả:

          (2a)             Nợ             622                                         54.000.000

                             Nợ             627                                         26.000.000

                                               Có             334                        80.000.000

Các khoản trích theo lương phải trả: diễn đàn kế toán doanh nghiệp

          (2b)             Nợ             622                                         11.880.000

                             Nợ             627                                           5.720.000

                             Nợ             334                                           6.800.000

                                               Có             338                        24.400.000

Áp dụng phương pháp bình quân gia quyền cuối kỳ (cố định):

Đơn giá xuất kho:

          Đơn giá = (31.000.000 + 59.000.000) / (1.000 + 2.000) = 30.000 đồng/kg

Trị giá xuất kho:

          Trị giá xuất sản xuất = 1.200*30.000  = 36.000.000

          Trị giá xuất phụ vụ: 40*30.000 = 1.200.000

3. Xuất kho nguyên vật liệu: đọc báo cáo tài chính

                             Nợ             621                                         36.000.000

                             Nợ             627                                           1.200.000

                                               Có             152                        37.200.000

4. Trích khấu hao tài sản cố định:học kế toán thực tế ở đâu

          4               Nợ             622                                            4.000.000

                                              Có             214                         4.000.000

5. Chi phí phát sinh: 

          5               Nợ             627                                         14.000.000

                           Nợ             133                                           1.400.000

                                               Có             331                        15.400.000

6. Kết chuyển chi phí phát sinh:

          6a               Nợ             154                                         152.800.000

                                               Có             621                        36.000.000

                                               Có             622                        65.880.000

                                               Có             627                        50.920.000

Tổng giá thành nhập kho:

          Z = 5.300.000 + 152.800.000 = 4.100.000 = 154.000.000

Tính giá thành đơn vị sản phẩm:

          Z đơn vị = 154.000.000 / 2.000 = 77.000 đồng/sản phẩm

Nhập kho thành phẩm:

          6b               Nợ             155                                         154.000.000

                                               Có             154                        154.000.000

Phản ánh vào sơ đồ tài khoản các nghiệp vụ phát sinh:

Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

tính chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

 toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

tính chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

>>>>Có thể bạn quan tâm: Lớp học kế toán thuế tại TPHCM

học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

5/5 - (1 bình chọn)

2 thoughts on “Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – bài 6 có lời giải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *