Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán - bài 4 tự giải

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 24/11/2017 6 phút đọc

>>>>> Xem thêm: Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán - bài 3 tự giải

Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán - Bài 4

Tại công ty TNHH Thái An, kế toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, thực hiện việc sản xuất và tiêu thụ một sản phẩm A có số liệu kế toán trong kỳ được ghi nhận trong các tài liệu như sau:

Tài liệu 1: Số dư đầu kỳ của một số tài khoản kế toán:

- Tài khoản 152: 60.000.000 đồng

- Tài khoản 211: 980.000.000 đồng học xuất nhập khẩu

Tài liệu 2: Các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ:

1.Xuất kho vật liệu chính dùng cho sản xuất sản phẩm là 42.000.000 đồng, bộ phận quản lí và phục vụ sản xuất tại phân xưởng 100.000 đồng (căn cứ vào phiếu xuất kho và các bảng kê có liên quan).

2.Xuất kho vật liệu phụ dùng cho sản xuất sản phẩm là 2.000.000 đồng, bộ phận quản lí và phục vụ sản xuất tại phân xưởng 800.000 đồng, bộ phận bán hàng 1.200.000 đồng và bộ phận quản lí doanh nghiệp là 600.000 dồng (că n cứ vào phiếu xuất kho và các bảng kê có liên quan). khóa học kế toán

3.Tiền lương phải trả trong kỳ (Trích từ bảng thanh toán lương và các bảng phân bổ có liên quan) gồm: Tiền lương công nhân sản xuất sản phẩm là 24.000.000 đồng, tiền lương nhân viên phục vụ và quản lí phân xưởng là 6.000.000 đồng, tiền lương nhân viên bán hàng là 8.000.000 đồng và tiền lương nhân viên quản lí doanh nghiệp là 6.000.000 đồng. hoc ke toan thuc te

4.Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo tỷ lệ quy định. Giả sử công ty trích 16% BHXH, 3% BHYT,1% BHTN và 2% KPCĐ tính vào chi phí và trừ vào lương của người lao động là 6% BHXH, 1,5% BHYT, 1% BHTN.

5.Số khấu hao tài sản cố định trong kỳ (trích từ bảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định), gồm có máy móc thiết bị và tài sản cố định khác dùng ở phân xưởng sản xuất là 8.500.000 đồng, cửa hàng tiêu thụ sản phẩm và tài sản cố định khác phục vụ bộ phận bán hàng là 4.200.000 đồng, tài sản cố định dùng trong quản lí doanh nghiệp là 3.400.000 đồng.

6.Chi phí khác thanh toán bằng tiền mặt chưa gồm 10% thuế GTGT, dùng cho bộ phận phục vụ sản xuất là 13.600.000 đồng, dùng cho bộ phận bán hàng 17.800.000 đồng và dùng cho quản lí chung toàn doanh nghiệp là 14.600.000 đồng.

7.Chi phí bao bì đóng gói phục vụ công tác tiêu thụ sản phẩm trong kỳ thanh toán bằng tiền mặt là 1.200.000 đồng.

8.Tạm ứng cho nhân viên 5.000.000 đồng đi công tác bằng tiền mặt.

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

>>>> Tham khảo thêm: Địa chỉ học kế toán tổng hợp thực hành tốt nhất tphcm

học xuất nhập khẩu ở đâu tốt nhất

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán - bài 3 tự giải

Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán - bài 3 tự giải

Bài viết tiếp theo

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo